Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

Chi? tiêu tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2018 c?a H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông la? 3.450. Trong ?o?:

C? S? ?ÀO T?O PHÍA NAM  (Mã tr??ng: BVS)

??a ch?: S? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh

TT Ngành ?ào t?o Mã ngành Ch? tiêu T? h?p xét tuy?n
  Trình ?? ??i h?c   850  
1 K? thu?t ?i?n t? vi?n thông 7520207 120 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

 

Toán, Lý, Anh (mã A01).

2 Công ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t? 7510301 120
3 Công ngh? thông tin 7480201 210
4 An toàn thông tin 7480202 80
5 Công ngh? ?a ph??ng ti?n 7329001 80 Toán, Lý, Hóa (mã A00);

 

Toán, Lý, Anh (mã A01);

Toán, V?n, Anh (mã D01).

6 Qu?n tr? kinh doanh 7340101 80
7 Marketing 7340115 80
8 K? toán 7340301 80

D? ki?n n?m 2018, H?c vi?n s? tuy?n sinh và ?ào t?o các ngành, chuyên ngành ?ào t?o m?i ?ó là ngành Th??ng m?i ?i?n t? và chuyên ngành Phân tích d? li?u marketing s?.

Ph??ng th?c xét tuy?n:

 • H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông ch? s? d?ng duy nh?t k?t qu? k? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia n?m 2018 ?? th?c hi?n xét tuy?n thí sinh trúng tuy?n vào ??i h?c;
 • Thí sinh ??ng ký xét tuy?n theo ngành và theo t? h?p các môn thi/bài thi t??ng ?ng (C?t 5 b?ng ch? tiêu d??i ?ây);
 • Không gi?i h?n s? ngành khi thí sinh ??ng ký xét tuy?n nh?ng ph?i s?p x?p nguy?n v?ng theo th? t? ?u tiên t? cao xu?ng th?p (nguy?n v?ng 1 là nguy?n v?ng cao nh?t).

Hits: 125

Thông tin tuyển dụng: Renesas Trainee Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

NMD times, serif; font-size: 16px;”>I. Opening position

 • 15 Software Design Trainees (Embedded)
 • 12 Hardware Design Trainees (Logic/Physical/DFT)

II. Parajumpers Lightweight UGO Veste Working Condition

 • Working hour: at least 2.5 working days per week from Mondays to Fridays, from 8am to 5pm
 • Training allowance
 • 24/7 accident insurance
 • Free lunch every working day
 • Join real projects of cutting edge technologies in IC design and embedded system
 • Opportunities to become permanent engineers through direct entry scheme

III. Requirement

 • University students in 3rd year and above with with major in Electronics, Telecoms, ROSHE LD-1000 QS Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Canada Goose France Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

IV. Recruitment schedule

V. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Mens Air Max Shoes
Ltd. Air Jordan 4 (IV) (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), NIKE ZOOM KD 9 specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE),

Hits: 31

Thông tin tuyển dụng: Renesas Engineer Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

I. Opening position

 • 35 Software Design Engineers (Embedded)
 • 50 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)

II. Requirement

 • University graduates from 2016 to March 2017 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

III. Recruitment schedule

IV. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) applications to help shape a limitless future.

Hits: 23

Tham gia kênh thông tin Viber của Văn Phòng Khoa Viễn Thông 2

Thân chào các b?n Sinh Viên ngành K? Thu?t ?i?n T? – Truy?n Thông,

?? có th? nhanh chóng ??a thông tin c?p nh?t ??n các b?n, V?n Phòng Khoa Vi?n Thông 2 m? nhóm chat (group chat) trên ph?n m?m Viber mà các thành viên là các b?n sinh viên và các Th?y/Cô.

Nhóm chat có tên: KVT2: Sinh Viên.

M?c ?ích c?a nhóm là ?? trao ??i thông tin t?c th?i, có th? bao g?m: thông tin giáo v?, thông tin h?c b?ng, l?ch ngh? h?c t? V?n Phòng Khoa.

Các em c?ng có th? g?i các câu h?i th?c m?c liên quan ??n Khoa và/ho?c các Th?y/Cô trên ?ây. Nghiêm c?m qu?ng cáo và các n?i dung không phù h?p.

V?n Phòng Khoa khuy?n khích các em cài ??t ph?n m?m Viber trên di ??ng c?a các em t?i https://www.viber.com/ và click vào link sau ?? tham gia nhóm:

https://invite.viber.com/?g=nLF0jjgPP0YLKAcrk62_6Pgd8CiZO33W

Thân m?n,

V?n Phòng Khoa Vi?n Thông 2.

Hits: 22

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên Đại Học chính quy Khóa 2013-2018 Ngành KT Điện tử truyền thông

Pages from QD 289 (00000003)

Danh sách 93 sinh viên ???c giao nhi?m v? th?c t?p t?t nghi?p: xem ? ?ây.

Hits: 23

Du học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông của Học Viện Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh: dễ hay khó?

Nh?t Quang là nghiên c?u sinh ngành Vi?n Thông t?i Hàn Qu?c hi?n ?ang h?c th?c s? ? ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c. Chúng ta hãy cùng xem Quang chia s? nh?ng kinh nghi?m h?c t?p trong quá trình du h?c c?a Quang cho nh?ng th? h? sau Anh, có cùng ?am mê du h?c và nghiên c?u ? n??c ngoài.

12

C? duyên nào khi?n Quang tr? thành sinh viên c?a m?t ??i h?c danh ti?ng nh? Hongik ? Korea?

Khi Quang còn là sinh viên khoá D11 – Ngành K? thu?t ?i?n T? Truy?n Thông, tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông (c? s? TPHCM) thì trong quá trình  Quang ?ang chu?n b? làm ?? án t?t nghi?p, do trong quá trình h?c Quang ??t ???c ?i?m s? c?ng khá cao (8.23/10-Á khoa ??u ra), c?ng v?i ni?m ?am mê và ??c m? cháy b?ng c?a Quang là sau này s? tr? thành gi?ng viên ??i h?c. V?i ?am mê ?y,  anh mong mu?n tìm ???c h?c b?ng ?? nâng cao kh? n?ng c?ng nh? ki?n th?c chuyên ngành c?a mình t?i m?t ph??ng tr?i m?i. Anh ?ã tr?c ti?p tìm ??n Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng khoa Vi?n Thông 2 tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông) và v?i s? h? tr? c?a th?y, ??n du h?c c?a Quang ?ã ???c g?i cho giáo s? Khoa Vi?n thông c?a tr??ng ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c ?? xin ???c ph?ng v?n và cu?i cùng Quang ?ã thành công.

T?i sao Quang l?i ch?n ?i?m ??n là ? Hàn mà không ph?i là ? các n??c khác?

Quang chia s?: “Mình mong mu?n v?a ra tr??ng s? ???c ti?p t?c h?c và nghiên c?u, ?ó là m?c tiêu mà mình ?ã ??t ra cho b?n thân. Bên c?nh ?ó, mình càng mu?n chính b?n thân lãnh h?i nh?ng ngu?n ki?n th?c m?i c?ng nh? cách nghiên c?u, làm vi?c ? n??c ngoài ?? Quang ???c m? r?ng t?m nhìn, h?c t?p và ti?p thu  nh?ng ph??ng pháp nghiên c?u ?? ?ng d?ng sau này. Ngoài ra, lúc ?ó qua thông tin h?c b?ng t? Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o, Quang bi?t ???c có h?c b?ng tài tr? bên Hàn nên Quang ?ã n?p ??n ?? xin ph?ng v?n và Quang ?ã may m?n ??u.”

Quá trình ?ng tuy?n c?a Quang ???c chu?n b? nh? th? nào m?i ??t ???c ?? ?i?u ki?n ?i du h?c?

13

Quang chia s?: ?a ph?n mu?n có ???c xu?t h?c b?ng ?i du h?c thì c?n ph?i có 3 ?i?u ki?n:

 • Th? nh?t?i?m h?c c?a các b?n GPA t? 7.0 tr? lên (n?u ko có kinh nghi?m nghiên c?u), còn n?u có kinh nghi?m nghiên c?u thì nó càng là ?u th?.
 • Th? haib?ng ti?ng anh, ví d? TOEIC, TOELF, IELTS. Riêng ??i v?i các tr??ng ??i h?c Hàn qu?c, ?a s? các tr??ng ch? yêu c?u TOEIC t?i thi?u trên 700.
 • Vi?c cu?i cùngtìm thông tin h?c b?ng, vi?t s?n CV b?ng ti?ng anh th?t ?n t??ng và scan t?t c? n?p cho giáo s? (bao g?m b?ng ?i?m ?ã ???c d?ch sang ti?ng anh và công ch?ng).

Quang có th? chia s? bí quy?t h?c c?a mình ?? ?i?m GPA ???c cao?

Ch? c?n c? g?ng h?c nh?t ??nh s? ???c. Hãy luôn nghiêm túc v?i b?n thân, nghiêm túc v?i nh?ng m?c tiêu mà b?n thân ?ã ??a ra. ??ng ?? b?n thân l??i bi?ng, luôn c? g?ng ph?n ??u, ??a b?n thân mình ?i ??n m?c tiêu ?ã ?? ra. Và ?ó s? là ??ng l?c m?i ngày, nó thúc ??y b?n thân các b?n luôn c? g?ng trao d?i và h?c h?i. Nh? v?y b?n thân s? luôn hoàn thi?n và ph?n ??u h?c h?n n?a.

Có khá nhi?u b?n sinh viên n?p ??n xin h?c b?ng qu?c t?. V?y làm th? nào ?? Quang có th? v??t tr?i h?n nh?ng b?n còn l?i nh?n ???c t?m vé ?i du h?c?

V? v?n ?? này, Quang ngh?: n?u ?i?m h?c tr?i h?n, b?ng ti?ng Anh th?t t?t, tr? l?i ph?ng v?n t? tin, trung th?c và t?t nhiên ph?i có m?t ?am mê chinh ph?c ki?n th?c ? ph??ng tr?i m?i thì c? h?i s? m? ???ng.

Quá trình chu?n b? và n?p ??n xin h?c b?ng c?a Quang m?t kho?ng bao lâu và Quang ?ã g?p nh?ng khó kh?n gì khi du h?c t?i Hàn?

Quang chia s?:  ch? c?n làm CV, và công ch?ng b?ng ?i?m d?ch ti?ng anh, sau ?ó scan n?p cho giáo s? qua email. Quang ngh? c?ng không m?t quá nhi?u th?i gian.

Nh?ng khó kh?n trong quá trình nghiên c?u, h?c t?p t?i n??c ngoài?

Ban ??u, vi?c ??c tài li?u b?ng ti?ng anh chuyên ngành s? g?p nhi?u khó kh?n, vì lúc ??y Quang còn r?t nhi?u b? ng?, ch?a làm quen ?? ??c m?t cách nhanh nh?n ???c. Ngoài ra khí h?u ? Hàn r?t kh?c nghi?t: m?i qua bên ?ó là -2oC. Th?t s? khi ? Vi?t Nam, Quang ?ã quen v?i th?i ti?t ? quê nhà r?i, khi sang ?ây th?i gian ??u ??  Quang thích nghi h?i khó kh?n m?t chút. Thêm n?a, do trong giao ti?p và h?c t?p ph?i s? d?ng b?ng ti?ng anh nên Quang g?p khó kh?n trong th?i gian ??u. Nh?ng v?i s? c? g?ng và n? l?c không ng?ng c?a mình nên Quang ?ã c?i thi?n và d?n quen v?i môi tr??ng m?i và ?ã có nh?ng tháng ngày tr?i nghi?m tuy?t v?i ? mi?n ??t l?.

14

Làm th? nào ?? c?i thi?n kh? n?ng h?c t?p và nghiên c?u cho quá trình du h?c?

Các b?n hãy t?ng c? h?i cho mình b?ng cách tham gia các ho?t ??ng h?c thu?t và nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa. N?u có c? h?i hãy th?c hi?n ?? tài nghiên c?u khoa h?c t? n?m 3 và là thành viên c?a các Lab nghiên c?u. Có th? ?i?m c?a b?n không cao, tuy nhiên, vi?c có nhi?u k? n?ng nghiên c?u và s? t? tin s? giúp các b?n nhi?u c? h?i h?n.

Cu?i cùng, h?c b?ng này có ý ngh?a nh? th? nào v?i con ???ng s? nghi?p c?a Quang?

H?c b?ng này có ý ngh?a r?t l?n ??i v?i cu?c ??i Quang, qua ?ó Quang g?i l?i cám ?n ??n gia ?ình, ng??i thân, b?n bè, Th?y cô, ??c bi?t là Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã giúp cho Quang t? vi?c cho thông tin v? h?c b?ng và ??n nay Th?y v?n ?ang giúp ??, h??ng d?n Quang trong vi?c nghiên c?u

C?m ?n nh?ng chia s? c?a Quang và xin chúc Quang h?c t?t, hoàn thành ???c ??c m? c?a mình. Chúc cho nh?ng ai ?ang có k? ho?ch s?n tìm h?c b?ng du h?c v?ng vàng trên hành trình c?a mình v?i ?am mê chinh ph?c nh?ng ki?n th?c m?i nh? Quang và Trang nhé.

Hits: 316

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

CV NOIBO 307_Page_1

 • M?u Phi?u ??ng ký ?? tài NCKH c?p SV: t?i ?ây.
 • M?u ?? c??ng NCKH c?p Sinh viên: t?i ?ây.

 

 

Hits: 19

Thư mời tham dự buổi giới thiệu năng lực công ty và định hướng cơ hội nghề nghiệp tại công ty Kasati

TH? M?I

(V/v Gi?i thi?u n?ng l?c công ty và ??nh h??ng c? h?i ngh? nghi?p)

Công ty C? Ph?n KASATI (http://www.kasati.com.vn/) trân tr?ng kính m?i: Sinh viên Khoa ?i?n t? – Truy?n thông, Công ngh? Thông tin c?a H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? s? T?i Thành Ph? H? Chí Minh:

T?i tham d? bu?i gi?i thi?u:

 • N?ng l?c Công ty.
 • C? h?i ngh? nghi?p
 • C? h?i th?ng ti?n.

Th?i gian: Lúc 9h00 ngày 06/12/2016.

??a ?i?m: Công ty C? ph?n KASATI – 270A Lý Th??ng Ki?t, P.14, Qu?n 10, Tp. HCM.

Liên h?: Phòng T? ch?c – Hành chánh – ?T: 08 38 636 484

 • 0918 149 487- Email: minhnv@kasati.com.vn (A Minh – Tr??ng P. TC-HC)
 • 0909 358 485  – Email: minhnv@kasati.com.vn (C. M? – CV nhân s?)

 R?t mong các b?n tham d? ?úng gi?.

 T?NG GIÁM ??C

———————————————————————————————————

Link ??ng ký tham d?: t?i ?ây.

Th?i h?n ??ng ký: ??n 12h ngày 02/12/2016.

———————————————————————————————————

 

Hits: 9

Thông tin tuyển dụng: Công ty Phương Nam

PNC

 

I. TUY?N D?NG NHÂN VIÊN K? THU?T

 S? l??ng: 30 ng??i

Gi?i tính: Nam.

MTCV:

 • Tri?n khai và b?o trì thuê bao ADSL, FTTH và cài ??t các d?ch v? khác (Truy?n hình FPT, thi?t b? wifi…) do FPT Telecom cung c?p t?i nhà khách hàng.
 • V?n hành, b?o trì b?o d??ng t?p ?i?m.
 • Thu?c biên ch? Công ty TNHH MTV D?ch V? Vi?n Thông Ph??ng Nam (??i tác ??c quy?n c?a Công ty C? ph?n Vi?n Thông FPT)

Yêu c?u:

 • Có s?c kh?e t?t, tu?i t? 19 – 30
 • T?t nghi?p b?ng ngh?, Trung c?p ho?c Cao ??ng chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? thông tin, M?ng máy tính, ?i?n – ?i?n công nghi?p, ?i?n t? Công nghi?p.

Tr??ng h?p ch?a có b?ng t?t nghi?p, ?ng viên b? sung thêm h? s?: gi?y xác nh?n không còn n? môn c?a nhà tr??ng và cam k?t n?p b?ng t?t nghi?p cho Công ty trong vòng 06 tháng k? t? ngày ???c tuy?n d?ng.   

 • ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?m s?a ch?a, l?p ??t h? t?ng vi?n thông, Internet, ?i?n l?c, truy?n hình cáp…

Trình ??: Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c

Kinh nghi?m: không c?n kinh nghi?m.

Quy?n l?i:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.

II. TUY?N D?NG KTV ONSITE

S? l??ng: 10 ng??i

Gi?i tính: Nam

MTCV:

 • H? tr? k? thu?t tr?c ti?p t?i nhà khách hàng.
 • X? lý các l?i liên quan ??n: K?t n?i internet, Email, M?ng LAN, máy tính, Các thi?t b? di ??ng (Smart phone, Ipad…), smart TV… không th? k?t n?i internet ho?c không th? s? d?ng các ?ng d?ng, d?ch v? trên internet, IP camera.
 • L?p ??t truy?n hình FPT (d?ch v? truy?n hình thông qua giao th?c k?t n?i Internet b?ng thông r?ng).
 • X? lý thông tin, h? tr? k? thu?t cho các b? ph?n trong n?i b? Công ty .

Yêu c?u:

 • Tu?i t? 20 – 30. S?c kh?e t?t, ngo?i hình ?a nhìn.
 • T?t nghi?p h? cao ??ng, ??i h?c các chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông, Công ngh? thông tin
 • Có ki?n th?c v? máy tính, m?ng máy tính, m?ng Internet…
 • ?u tiên ?ng viên có các ch?ng ch? v? m?ng máy tính (CCNA, MCSA, MCITP…), có kinh nghi?m l?nh v?c vi?n thông, CNT.
 • Ti?ng Anh t??ng ???ng trình ?? B.
 • Kh? n?ng giao ti?p t?t.
 • Trung th?c, ch?m ch?, nhanh nh?n, hòa ??ng, ch?u ???c áp l?c công vi?c, có ph??ng ti?n ?i l?i.

Trình ??: Cao ??ng, ??i h?c

Trình ??: Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c

Kinh nghi?m: không c?n kinh nghi?m.

Quy?n l?i:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.

III. TUY?N D?NG NHÂN VIÊN THANH TRA, KI?M TRA (QS)

S? l??ng: 10 ng??i

Gi?i tính: Nam.

MTCV:

 • Ki?m tra, giám sát tình hình tuân th? tiêu chu?n, qui ??nh, k? thu?t an toàn thi công;
 • Ki?m tra thái ?? ph?c v? c?a nhân viên thi công, nhân viên b?o trì và nhân viên x? lý s? c?;
 • Ki?m tra, giám sát tình hình tuân th? tiêu chu?n k? thu?t thi công, b?o qu?n h? t?ng c?a nhân viên thi công, b?o trì;
 • Ki?m tra ??t xu?t theo ?i?u ??ng các h?ng m?c liên quan cáp vi?n thông, h? t?ng, v?t t?, kho bãi.

Yêu c?u:

 • Có s?c kh?e t?t, tu?i t? 19-30;
 • T?t nghi?p Trung c?p ngh? ho?c Cao ??ng chuyên ngành ?i?n – ?i?n công nghi?p, ?i?n t? Công nghi?p, ?i?n t? vi?n thông;

Tr??ng h?p ch?a có b?ng t?t nghi?p, ?ng viên b? sung thêm h? s?: gi?y xác nh?n không còn n? môn c?a nhà tr??ng và cam k?t n?p b?ng t?t nghi?p cho Công ty trong vòng 06 tháng k? t? ngày ???c tuy?n d?ng.  

 • ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?m s?a ch?a, l?p ??t h? t?ng vi?n thông, Internet, ?i?n l?c, truy?n hình cáp…

Trình ??: Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c

Kinh nghi?m: không c?n kinh nghi?m.

Quy?n l?i:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.

N?p h? s?:

Tr?c ti?p t?i: 702/ 3E S? V?n H?nh, P.12, Q.10

Qua email: phuongnam.tuyendung@fpt.net

?i?n tho?i liên l?c: 08 7300 2222 – Ext: 80954/8750 (01216607066 Ms H?o)

Hits: 30

“Ngày hội Giao lưu Doanh nghiệp và Sinh viên” lần VI – 2016

I. M?C ?ÍCH Ý NGH?A

 • G?p g? gi?a nhà tr??ng và doanh nghi?p, g?n ?ào t?o v?i ?áp ?ng nhu c?u xã h?i, nhu c?u doanh nghi?p.
 • T?o c? h?i g?p g?, ti?p xúc gi?a doanh nghi?p và sinh viên c?a H?c Vi?n.
 • Giúp sinh viên n?m b?t nh?ng nhu c?u th?c t? c?a doanh nghi?p hi?n nay, t? ?ó chu?n b? nh?ng ki?n th?c, k? n?ng c?n thi?t cho công vi?c.
 • H??ng d?n, h? tr? sinh viên nâng cao k? n?ng kh?i nghi?p.
 • T?o c? h?i vi?c làm cho sinh viên ?ã và s?p t?t nghi?p, c? h?i th?c t?p cho sinh viên khóa 2013, c? h?i vi?c làm khi còn ?ang h?c t?p t?i tr??ng.
 • Phát tri?n c?u n?i quan tr?ng Nhà tr??ng – Doanh nghi?p – Sinh viên.
 • G?n k?t gi?a nhà tr??ng và c?u sinh viên.

II. THÀNH PH?N THAM D? VÀ KHÁCH M?I

 • Khách m?i:
  • Các doanh nghi?p trong ngành Thông tin & Truy?n thông.
  • Các t?p ?oàn kinh t?, doanh nghi?p trong các l?nh v?c: vi?n thông, công ngh? thông tin, truy?n thông,  ?i?n t?, kinh t? tài chính…
 • Sinh viên: T?t c? sinh viên ?ang h?c t?i H?c Vi?n và c?u sinh viên các khóa v?a t?t nghi?p g?n ?ây.

III. N?I DUNG

Th?i gian ??a ?i?m: Sáng Th? N?m ngày 01/12/2016 t?i C? s? Qu?n 9 (???ng Man Thi?n, Ph??ng Hi?p Phú, Qu?n 9).

3.1 N?i dung 1: G?p g? Nhà tr??ng – Doanh nghi?p

 • ??a ?i?m: Phòng H?i ??ng – th?i gian t? 8h00 – 9h00
 • Khai m?c ch??ng trình.
 • T?a ?àm, trao ??i gi?a ??i di?n Nhà tr??ng và Doanh nghi?p.
 • Nhà tr??ng: Gi?i thi?u các khóa sinh viên s?p t?t nghi?p và chu?n b? th?c t?p, chu?n ??u ra sinh viên; ho?t ??ng ?ào t?o và khoa h?c công ngh?…
 • Doanh nghi?p: Trao ??i thông tin v? nhu c?u tuy?n d?ng, công nghê m?i, các ch??ng trình ??ng hành cùng v?i Nhà tr??ng nâng cao n?ng l?c và trình ?? sinh viên…

3.2 N?i dung 2: Giao l?u Sinh viên – Doanh nghi?p

 • Th?i gian: 9h00 – 11h20 ngày 01/12/2016
 • ??a ?i?m: H?i tr??ng 2.A27 – Các ngành ?i?n t? truy?n thông, ?i?n – ?i?n t?.
 • Các công ty tham gia (?ang c?p nh?t): CMC, DEK, CTIN, KASATI, Ph??ng Nam, Thiên Tú, SCTV, Viettel
 • Gi?i thi?u doanh nghi?p.
 • Nhu c?u tuy?n d?ng c?a doanh nghi?p và c? h?i vi?c làm cho sinh viên PTIT.
 • Giao l?u ??i tho?i gi?a Nhà tr??ng – Doanh nghi?p – Sinh viên.
 • Ph?ng v?n tr?c ti?p sinh viên (n?u có – liên h? v?i BTC tr??c ngày 29/11/2016).

 

Hits: 1529

Thông tin Tuyển dụng: Công ty TNHH TMDV VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

a

Thiên là Công ty chuyên s?n xu?t, thi công, l?p ??t, b?o d??ng các tr?m thu phát sóng vi?n thông và là Nhà cung c?p các d?ch v? T? v?n, Ch?m sóc khách hàng chuyên nghi?p qua ?i?n tho?i cho các nhà m?ng Vietnamobile, Gmobile; VPBank – FE Credict; Samsung Vi?t Nam, LAZADA,…

Chúng tôi c?n tuy?n g?p  40 NHÂN VIÊN K? THU?T ?I?N T? VI?N THÔNG

THÔNG TIN V? CÔNG VI?C VÀ CÁC CH? ?? CHÍNH SÁCH

1. Mô t? công vi?c:

 • Giám sát ki?m soát ch?t l??ng kh?o sát, l?p ??t thi?t b?, c?u hình và phát sóng thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave;
 • Ki?m soát ti?n ?? công vi?c hàng ngày, tu?n, tháng ??m b?o m?c tiêu yêu c?u c?a khách hàng.
 •  Thi?t l?p các m?i quan h? t?t v?i ??i ng? k? thu?t c?a khách hàng.
 • H? tr? t?t k? thu?t , BTS, Node B 3G, 4G, Microwave t? xa cho subcon.
 • Tri?n khai, kh?o sát, l?p ??t, c?u hình và ?ng c?u thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave.
 • Làm vi?c ch?t ch? v?i qu?n lý Công ty và qu?n lý c?a khách hàng, ch?p hành t?t l?nh ?i?u ??ng công tác.
 • H??ng d?n v?n hành và ?ào t?o s? d?ng thi?t b? BTS, Node B, Microwave cho Subcon.
 • Làm vi?c t?i TP. HCM và Công tác các t?nh khu v?c phía Nam.

2.  Th?i gian làm vi?c:

 • Th?i gian làm vi?c: theo gi? hành chính
  • Sáng: t? 8h00 – 12h00
  • Chi?u: t? 13h30 – 17h30

3. Yêu c?u:

 • T?t nghi?p t? Trung c?p tr? lên ho?c t??ng ???ng; chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông, ?i?n – ?i?n T?;
 • S? d?ng thành th?o Autocad;
 • S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng nh?: Word, Excel, Outlook…
 • ?u tiên ?ng viên:
  • T?t nghi?p t? các tr??ng H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, ??i h?c giao thông v?n t?i, ??i h?c S? ph?m K? thu?t;
  • Có kinh nghi?m làm vi?c trong ngành vi?n thông di ??ng. ??c bi?t t?ng làm các công vi?c kh?o sát, thi công l?p ??t thi?t b? vi?n thông (viba, truy?n d?n, ngu?n,…), phát sóng, t?i ?u, ?ng c?u thông tin m?ng di ??ng

4. Quy?n l?i:

 • Thu nh?p th?a thu?n v?i m?c t? 5 – 8 tri?u ??ng (tùy kinh nghi?m).
 • ???c h? tr? các chi phí ?i công tác theo ch? ?? c?a công ty.
 • ???c tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngh? L?, phép n?m, và các ch? ?? khác theo quy ??nh c?a B? lu?t Lao ??ng và quy ??nh c?a Công ty;
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng và thân thi?n, c? h?i th?ng ti?n.

5. H? s?:

 • ??n xin vi?c, S? y?u lý l?ch;
 • H? kh?u, CMND;
 • B?ng c?p; Gi?y khám s?c kh?e;
 • 2 ?nh 3×4.

Vui lòng g?i h? s?:

 • N?p qua Email: tuyendung@thientu.com.vn;
 • Ho?c n?p tr?c ti?p t? Th? 2 ??n Th? 6 t?i: Phòng HCNS – S? 8 Nguy?n Th? Hu?nh, P.8, Q Phú Nhu?n, TP. HCM.
 • ?i?n tho?i liên h?: 08.39975966 – 102 ho?c 0916194647

Hits: 16

Thông tin tuyển dụng: Công ty Cổ phần KASATI

Công ty c? ph?n KASATI là m?t thành viên c?a T?p ?oàn B?u chính Vi?n thông (VNPT Group) (http://www.kasati.com.vn). Công ty CP KASATI chuyên cung c?p d?ch v? vi?n thông cho các nhà khai thác m?ng di ??ng, các nhà cung c?p d?ch v? tho?i và phi tho?i, các hãng vi?n thông n?i ti?ng trong và ngoài n??c.
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh trong th?i gian t?i, Công ty có nhu c?u tuy?n d?ng các k? s? và k? thu?t viên ?i?n t? – Vi?n thông làm vi?c t?i TP HCM.
Các b?n ?ng viên vui lòng xem thông tin tuy?n d?ng chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 13

Thông tin tuyển dụng: Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET)

                  Page_1

Page_2

Hits: 28

Chương trình Graduate Day của Công ty DEK Technologies Vietnam dành cho các bạn sinh viên năm cuối

Zalo_ScreenShot_4_11_2016_150651

DEK Technologies Vietnam would like to introduce a program that you might find very interesting!

 • Are you a last-year student looking for a job after graduation
 • Would you like to join a global company with a highly professional environment
 • Do you want to know more and experience working at an IT company

This program is definitely for you!

What is this program?

Our Graduate Day is a great opportunity offered to last-year IT students to discover a global IT company and experience a day as an IT engineer. We are located in one of the most beautiful buildings in HCMC.

Please find the detailed agenda below:

 • Date & Time: 07:30 AM – 12:00 PM, Friday, November 25th 2016
 • Place: DEK Technologies Office, 121/137 Le Loi Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC
Time Activity
07:30 – 08:00 Welcome guests
08:00 – 09:00 Overview about DEK Technologies
09:00 – 10:00 Game
10:00 – 10:15 Lunch Break
10:15 – 10:30 Best CV Reward
10:30 – 11:30 Interview session
10:30 – 11:45 Company Tour
11:45 – 12:00 Wrap up

How to join?

Please send us your application (CV + transcript in English) to: info-vn@dektech.com.au with title: Graduate Day Registration

When is the deadline?

We accept registrations until 12:00 PM, November 24th 2016

If you have any questions please do not hesitate to contact:

 

 

Hits: 17

1 2