Thông báo: Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp D12TXVT và L14TXVT01-N

V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 g?i thông báo h??ng d?n th?c hi?n Th?c T?p T?t Nghi?p (TTTN) ??n các b?n sinh viên l?p D12TXVT và L14TXVT01-N nh? sau:

  • L?p tr??ng ??i di?n l?p ??n V?n Phòng Khoa nh?n Phi?u giao ?? c??ng TTTN và phân phát ??n các b?n trong l?p.
  • Sinh viên l?u ý th?i h?n ??i ?? tài: trong vòng hai tu?n sau ngày b?t ??u th?c t?p t?t nghi?p (t? ngày 19/9/2016-16/10/2016), quá th?i h?n Khoa không gi?i quy?t.
  • ?ính kèm b?n quy ??nh thi?t k? báo cáo TTTN c?a m?i l?p:
    1. QUY ??NH VÊ? VI?C THI?T K? BA?O CA?O TTTN-D12TXVT
    2. QUY ??NH VÊ? VI?C THI?T K? BA?O CA?O TTTN-L14TXVT
  • Ngày n?p quy?n báo cáo: ngày 19/10/2016 t?i VP Khoa VT2 – C? S? Qu?n 1 (gi? hành chính).
  • Hình th?c ch?m báo cáo: v?n ?áp.
  • Ngày ch?m báo cáo (d? ki?n): 21/10/2016.

??i di?n VP Khoa VT2.