Home » Posts tagged 'L14TXVT01-N'

Tag Archives: L14TXVT01-N

Thông báo: Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp D12TXVT và L14TXVT01-N

Văn Phòng Khoa Viễn thông 2 gửi thông báo hướng dẫn thực hiện Thực Tập Tốt Nghiệp (TTTN) đến các bạn sinh viên lớp D12TXVT và L14TXVT01-N như sau:

  • Lớp trưởng đại diện lớp đến Văn Phòng Khoa nhận Phiếu giao đề cương TTTN và phân phát đến các bạn trong lớp.
  • Sinh viên lưu ý thời hạn đổi đề tài: trong vòng hai tuần sau ngày bắt đầu thực tập tốt nghiệp (từ ngày 19/9/2016-16/10/2016), quá thời hạn Khoa không giải quyết.
  • Đính kèm bản quy định thiết kế báo cáo TTTN của mỗi lớp:
    1. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ BÁO CÁO TTTN-D12TXVT
    2. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ BÁO CÁO TTTN-L14TXVT
  • Ngày nộp quyển báo cáo: ngày 19/10/2016 tại VP Khoa VT2 – Cơ Sở Quận 1 (giờ hành chính).
  • Hình thức chấm báo cáo: vấn đáp.
  • Ngày chấm báo cáo (dự kiến): 21/10/2016.

Đại diện VP Khoa VT2.