[TTTN] THÔNG BÁO NỘP QUYỂN BÁO CÁO & NGÀY CHẤM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân g?i sinh viên các l?p,

V?n phòng Khoa VT2 thông báo v? vi?c n?p quy?n và ch?m báo cáo Th?c t?p T?t nghi?p c?a l?p D13CQVT-N và L15CQVT-N nh? sau:

 • Hình th?c quy?n báo cáo:
 • N?p quy?n báo cáo:
  • Th?i gian: Th? T? ngày 09 tháng 08 n?m 2017 (trong gi? làm vi?c)
  • ??a ?i?m: V?n phòng Khoa Qu?n 1
  • Hình th?c: L?p tr??ng t?p h?p quy?n g?i v? Khoa (không nh?n riêng sinh viên n?p)
 • Ch?m báo cáo:
  • Th?i gian: Th? Sáu ngày 11 tháng 08 n?m 2017 (th?i gian c? th? s? thông báo sau)
  • ??a ?i?m:  HVCS Q1 (Phòng ch?m s? báo cáo sau)

M?t s? l?u ý quan tr?ng:

 • V?n phòng khoa s? không nh?n các quy?n báo cáo TTTN không theo quy ??nh: hình th?c quy?n và m?u nh?n xét c?a công ty.
 • T?t c? các sinh viên TTTN ??u PH?I tham gia cu?c thi ?nh “Tôi và n?i th?c t?p”:

V?n phòng Khoa VT2.

 

[TTTN] THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân g?i sinh viên các l?p,

V?n phòng Khoa VT2 thông báo v? vi?c nh?n phi?u giao ?? c??ng TTTN c?a l?p (BM4), ??i di?n 3 l?p tr??ng lên v?n phòng Khoa qu?n 1 ?? nh?n phi?u và phát l?i cho các b?n trong l?p.

Nh?ng ?i?m c?n l?u ý:

 • ??c k? quy ??nh thi?t k? báo cáo TTTN (g?m 6 trang ?ính kèm file):  
 • Th?i h?n ??i ?? tài: t? ngày 3/7 ??n tr??c 11h00 ngày 14/7/2017.
 • B?n chính BM4 s? ?óng cùng quy?n báo cáo (không ???c ?? th?t l?c, không n?p b?n photo).
 • B?n chính phi?u nh?n xét và ?óng d?u xác nh?n c?a ??n v? TTT

??i di?n V?n phòng Khoa VT2.

[TTTN] THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 n?m 2017

Thân g?i SV các l?p,

Theo k? ho?ch th?c t?p t?t nghi?p (TTTN) n?m h?c 2016-2017, các SV ti?n hành ??ng ký TTTN theo các b??c sau:

 • B??c 1: Ch? ??ng liên h? n?i TTTN theo nguy?n v?ng và Giáo viên h??ng d?n ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN theo m?u BM4.
 • B??c 2: Sau khi GVHD ký duy?t ?? c??ng, SV ti?n hành ??ng ký thông tin TTTN (b?t bu?c) t?i Link Google Forms: https://goo.gl/forms/kzmM8lcF7yN8ZrLb2
 • B??c 3: N?p phi?u BM4 có ch? ký c?a GVHD cho L?p tr??ng. L?p tr??ng t?p h?p và g?i phi?u BM4 v? VP Khoa tr??c h?n (22/5/2017).

Gia h?n n?p phi?u BM4:  16h30 Th? T? 24/05/2017 (SV ??ng ký h?p l? TTTN khi ?áp ?ng ??: N?p phi?u BM4 có ch? ký GVHD & ??ng ký thông TTTN t?i Link Google Forms: https://goo.gl/forms/kzmM8lcF7yN8ZrLb2)

Ghi chúN?i dung trên m?u BM4 ?ã ???c duy?t và thông tin ??ng ký trên link Google Forms ph?i gi?ng nhau.

?ính kèm các bi?u m?u và danh sách:

– M?u BM4: 

– Danh sách GVHD: DANH-SACH-GVHD

– Danh sách sinh viên: 

??i di?n V?n phòng Khoa VT2.

[TTTN] Danh sách SV D13CQVT & L15CQVT đăng ký TTTN CHỐT cuối cùng sẽ được Khoa Viễn Thông 2 giới thiệu đến công ty

 

 • ??ng ký TTTN t?i công ty CMC Telecom
        H? và tên lót Tên L?p Mã sinh viên
1 ?a?i Trung Tha?nh ?13CQVT01-N N13DCVT051
2 Ma? Tr???ng Quân ?13CQVT01-N N13DCVT034
3 Lê Thái Duy ?13CQVT01-N N13DCVT012
4 Nguy?n Thanh Tài ?13CQVT01-N N13DCVT045
5 Nguy?n V?n  ??o ?13CQVT01-N N13DCVT008
6 Lê Anh  Khoa ?13CQVT02-N N13DCVT094
7 Nguy?n Nh?t Tr??ng ?13CQVT02-N N13DCVT124 
 • ??ng ký TTTN t?i công ty CTIN
  H? và tên lót Tên L?p Mã sinh viên
1 Nguy?n Xuân Hòa L15CQVT01-N N15LDVT004
2 Nguy?n Xuân  S?n ?13CQVT01-N N13DCVT043
3 Nguy?n T?n V??ng ?13CQVT01-N N13DCVT067
 • ??ng ký TTTN t?i công ty DTS
  H? và tên lót Tên L?p Mã sinh viên
1 ??ng Minh  Nh?t ?13CQVT02-N N13DCVT107
2 Nguy?n Công ??nh ?13CQVT02-N N13DCVT081
3 Lê Minh Quân ?13CQVT01-N N13DCVT036
4 Nguy?n Thanh Quang ?13CQVT02-N N13DCVT111
5 H?c Ng?c Linh ?13CQVT02-N N13DCVT097
6 Lê Ng?c H?i ?13CQVT02-N N13DCVT086
7 Nguy?n Th? Nhung L15CQVT01-N N15LDVT008
8 Nguyê?n Hoa?ng Tiê?n ?13CQVT01-N N13DCVT054
 • ??ng ký TTTN t?i công ty Kasati
  H? và tên lót Tên L?p Mã sinh viên
1 V? ??c Khánh ?13CQVT01-N N13DCVT021
2 Tr?n Thi?n Ng?c Lam ?13CQVT02-N N13DCVT095
3 Tr?n Lê Ph??ng Linh ?13CQVT01-N N13DCVT024
4 Nguy?n Công Phong V? ?13CQVT01-N N13DCVT066
5 Trà Thanh Ph??ng ?13CQVT02-N N13DCVT109
 • ??ng ký TTTN t?i công ty MobiFone
  H? và tên lót Tên L?p Mã sinh viên
1 Hu?nh Tr??ng S?n ?13CQVT01-N N13DCVT039
2 Ph?m V?n S?n ?13CQVT01-N N13DCVT041
3 Nguy?n Xuân Hòa Hòa ?13CQVT01-N N13DCVT015
4 Trâ?n Hoa?ng  Sang ?13CQVT01-N N13DCVT038
5 Phan Thanh  Quang ?13CQVT02-N N13DCVT112
6 Phan Công  Bình ?13CQVT02-N N13DCVT072 
7 Lê Thanh Ph??ng ?13CQVT01-N N13DCVT032
8 Phan Thành  Chi?n ?13CQVT02-N N13DCVT074
 • ??ng ký TTTN t?i công ty Viettel
  H? và tên lót Tên L?p Mã sinh viên
1 ?inh Th? Thanh Trúc ?13CQVT01-N N13DCVT057
2 Phan Pha Nin ?13CQVT01-N N13DCVT029
3 Bùi Th?  Ch??ng ?13CQVT02-N N13DCVT075
4 Ki?u Minh Trí L15CQVT01-N N13LCVT007
5 T?ng Th? Xuân ?13CQVT01-N N13DCVT068
 • ??ng ký TTTN t?i công ty VNPT.NET2
  H? và tên lót Tên L?p Mã sinh viên
1 V? Minh V??ng ?13CQVT02-N N13DCVT137
2 Lê Ph??c L15CQVT01-N N15LDVT003
3 Lê T?n Hào Quý ?13CQVT02-N N13DCVT113
4 Nguy?n Qu?c Toàn ?13CQVT02-N N13DCVT120
5 L?u Kim Thanh ?13CQVT02-N N13DCVT117
6 Ph?m Th? Huy?n Trang ?13CQVT02-N N13DCVT121
7 Lê ??c Hoàng Long ?13CQVT02-N N13DCVT099
         

[TTTN] Thông báo nhận thực tập công ty CMC Telecom

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: CMC Telecom

??a ch?: 225Bis Nam K? Kh?i Ngh?a, Ph??ng 7, Qu?n 3, TP. HCM

Website: http://www.cmctelecom.vn/

S? l??ng nh?n: 10 (Nam)

M?ng th?c t?p:

 • H? t?ng ngo?i vi
 • Qu?n lý thi?t b? truy nh?p

??ng ký: https://goo.gl/forms/VW9hrVeqIdwuxZ4E3

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm, n?u ??ng ký quá s? l??ng công ty b? xem là không h?p l?)

H?n ??ng ký: 16/5/2017

Liên h?: