Thông báo tuyển sinh viên tham gia NCKH tại Lab Thông Tin Vô Tuyến HVCS

THÔNG BÁO TUY?N SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN C?U KHOA H?C

http://ft.ptithcm.edu.vn/bo-mon/lab-thong-tin-vo-tuyen

Lab Thông tin Vô tuy?n vô tuy?n t?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh là m?t trong nh?ng Lab nghiên c?u lý thuy?t hàng ??u t?i Vi?t Nam ??nh h??ng nghiên c?u các v?n ?? liên quan ??n thông tin vô tuy?n, ??c bi?t ? l?p v?t lý. Lab ?ã th?c hi?n thành công nhi?u d? án nghiên c?u c?p nhà n??c, c?p b?, và thành ph? H? Chí Minh, và công b? nhi?u trong công trình khoa h?c trong và ngoài n??c, xem thêm t?i: http://hcm.ptit.edu.vn/staff/~baovnq/index.html

Nh?m m?c ?ích nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, nghiên c?u  khoa h?c và giúp hình thành c?ng ??ng nghiên c?u khoa h?c trong sinh viên ?ang theo h?c t?i HVCS, Lab Thông tin Vô tuy?n tuy?n các b?n sinh viên ?am mê nghiên c?u khoa h?c tham gia vào Lab v?i nh?ng m?c tiêu nh? sau:

 • Các b?n sinh viên c? h?i tham gia nghiên c?u khoa h?c chuyên nghi?p và giao l?u h?c h?i v?i các chuyên gia ??u ngành.
 • Nâng cao các k? n?ng m?m c?ng nh? hình thành k? n?ng làm vi?c và t? duy ??c l?p.
 • Các b?n sinh viên ???c trang b? ki?n th?c chuyên sâu v? chuyên ngành vô tuy?n, chuyên ngành m?ng vi?n thông, ??c bi?t v? các m?ng truy?n thông vô tuy?n th? h? m?i.
 • Các k?t qu? nghiên c?u ??t ???c phát tri?n thành ?? tài nghiên c?u khoa h?c c?p sinh viên, tham gia các cu?c thi v? khoa h?c công ngh??? án t?t nghi?p
 • H? th?c t?p t?t nghi?p, ??nh h??ng công vi?c và nghiên c?u sau ??i h?c.

Các h??ng nghiên c?u lý thuy?t và th?c nghi?m: 

 • Thu th?p n?ng l??ng vô tuy?n
 • B?o m?t l?p v?t lý
 • Vô tuy?n nh?n th?c
 • K? thu?t chuy?n ti?p
 • Truy?n thông h?p tác
 • M?ng vi?n thông và ?ng d?ng
 • M?ng quang-vô tuy?n
 • Công ngh? cho m?ng vô tuy?n th? h? 5G
 • Thành ph? thông minh…

??i t??ng: Các b?n sinh viên ?ang theo h?c t?i HVCS.

??a ?i?m nghiên c?u: Phòng B02 Lab Thông Tin Vô tuy?n t?i H?c vi?n C? S? Qu?n 1.

Gi?ng viên h??ng d?n:

??ng ký (qua Google form): https://goo.gl/forms/P9X4utPhr27hxGF12