QUYẾT ĐỊNH V/v hiệu chỉnh tên đề tài Đồ án TN cho SV ĐHCQ khóa 2013-2018 ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách Sinh viên kèm theo: xem ? ?ây.

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

??I H?C CHÍNH QUY KHÓA 2013-2018

STT H? Tên L?p
1 Nguy?n Th? Thùy An D13CQVT01-N
2 Nguy?n V?n C??ng D13CQVT01-N
3 Nguy?n V?n ??o D13CQVT01-N
4 Nguy?n Ti?n ??t D13CQVT01-N
5 Lê Thái Duy D13CQVT01-N
6 H? Ph? H?m D13CQVT01-N
7 Hu?nh H?u Hòa D13CQVT01-N
8 V? ??c Khánh D13CQVT01-N
9 T? Lê Hoàng Minh D13CQVT01-N
10 Phan Pha Nin D13CQVT01-N
11 Hu?nh Công Phi D13CQVT01-N
12 Tr?n Hoàng H?u Phúc D13CQVT01-N
13 Hu?nh Tr??ng S?n D13CQVT01-N
14 Lê Minh S?n D13CQVT01-N
15 Nguy?n Xuân S?n D13CQVT01-N
16 Lê ??ng S? D13CQVT01-N
17 Nguy?n Thanh Tài D13CQVT01-N
18 Hu?nh Hoài Thanh D13CQVT01-N
19 ??i Trung Thành D13CQVT01-N
20 Nguy?n Qu?c Thành D13CQVT01-N
21 ?? V?n Th?nh D13CQVT01-N
22 Võ Minh Trí D13CQVT01-N
23 ?inh Th? Thanh Trúc D13CQVT01-N
24 Quách Tân Tu?n D13CQVT01-N
25 Lê Thanh Tùng D13CQVT01-N
26 Bùi Th? Vân D13CQVT01-N
27 Nguy?n Công Phong V? D13CQVT01-N
28 Nguy?n T?n V??ng D13CQVT01-N
29 T?ng Th? Xuân D13CQVT01-N
30 Nguy?n Duy Anh D13CQVT02-N
31 Nguy?n Nh?t Ánh D13CQVT02-N
32 Phan Công Bình D13CQVT02-N
33 ?? Ng?c Qu?nh Châu D13CQVT02-N
34 Bùi Th? Ch??ng D13CQVT02-N
35 Ngô Th? Vân ?ài D13CQVT02-N
36 Nguy?n Quang D?ng D13CQVT02-N
37 Lê Ng?c H?i D13CQVT02-N
38 Võ Huy Hoàng D13CQVT02-N
39 Nguy?n H?u Hùng D13CQVT02-N
40 T? S? Kha D13CQVT02-N
41 Phan Hoàng Khang D13CQVT02-N
42 Nguy?n Duy Khánh D13CQVT02-N
43 Tr?n Nh?t L? D13CQVT02-N
44 Ngô Ích Long D13CQVT02-N
45 ??ng V?n Nam D13CQVT02-N
46 Ph?m H?u Ngh?a D13CQVT02-N
47 ?oàn V?n Nguyên D13CQVT02-N
48 ??ng Minh Nh?t D13CQVT02-N
49 Trà Thanh Ph??ng D13CQVT02-N
50 Phan Thanh Quang D13CQVT02-N
51 Hoàng Xuân T?n D13CQVT02-N
52 Võ Hoàng Thái D13CQVT02-N
53 D??ng Hoàng Thanh D13CQVT02-N
54 L?u Kim Thanh D13CQVT02-N
55 Nguy?n Qu?c Thành D13CQVT02-N
56 ?? Ng?c Ti?n D13CQVT02-N
57 Ph?m Th? Huy?n Trang D13CQVT02-N
58 Tr??ng Th? Trang D13CQVT02-N
59 Nguy?n Nh?t Tr??ng D13CQVT02-N
60 Bùi Thanh Tùng D13CQVT02-N
61 V? Minh V??ng D13CQVT02-N

LIÊN THÔNG CAO ??NG – ??I H?C CHÍNH QUY KHÓA 2015-2018

STT H? Tên L?p
1 ?? Hu?nh D??ng L15CQVT01-N
2 Nguy?n Thanh Duy L15CQVT01-N
3 Nguy?n Xuân Hòa L15CQVT01-N
4 Bùi H?u Nhân L15CQVT01-N
5 Nguy?n Th? Y?n Nhi L15CQVT01-N
6 Nguy?n Th? Nhung L15CQVT01-N
7 Nguy?n Hoàng Phil L15CQVT01-N
8 Lê Ph??c L15CQVT01-N