LỊCH THI HK2 NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 2017 – Đợt 2 (từ 04/6-16/6/2018)

Hits: 89

LỊCH THI HK2 măm học 2017-2018 các khóa và LỊCH THI KỲ THI PHỤ HK1 năm học 2017-2018 các lớp ĐH Khóa 2017

L?ch thi K? THI PH? n?m h?c 2017-2018 các l?p ??i h?c Khóa 2017 (t? 02/5-11/5/2018): xem ? ?ây

L?ch thi HK2 n?m h?c 2017-2018 Khóa 2017 ??t 1 (t? 02/5-11/5/2018): xem ? ?ây

L?ch thi HK2 n?m h?c 2017-2018 Khóa 2016 ??t 1 (t? 02/5-11/5/2018): xem ? ?ây

L?ch thi HK2 n?m h?c 2017-2018 Khóa 2015 ??t 1 (t? 02/5-11/5/2018): xem ? ?ây

L?ch thi HK2 n?m h?c 2017-2018 Khóa 2014 Liên Thông khóa 2016 ??t 1 (t? 02/5-11/5/2018): xem ? ?ây

Hits: 786

LỊCH THI TN Hệ ĐHTX khoá 2015 (2.5 năm); Khóa 2013 (5 năm) và các khóa trước thi lại; Hệ ĐH VLVH khóa 2010 thi lại (Cơ sở tại Tp HCM)

Các Anh/Ch? quan tâm vui lòng xem L?CH THI TN H? ?HTX khoá 2015 (2.5 n?m); Khóa 2013 (5 n?m) và các khóa tr??c thi l?i; H? ?H VLVH khóa 2010 thi l?i (C? s? t?i Tp HCM) t?i ?ây: xem chi ti?t.

Hits: 28

LỊCH THI LẦN 2 HK5 Các lớp khóa 2014 hệ 4,5 năm ĐHTX

L?CH THI L?N 2 HK5 Các l?p khóa 2014 h? 4,5 n?m ?HTX: ? ?ây.

Hits: 76

LỊCH THI LẦN 1 HK6 các lớp khóa 2014 hệ 4,5 năm ĐHTX

L?CH THI L?N 1 HK6 Các l?p khóa 2014 h? 4,5 n?m ?HTX: ? ?ây.

Hits: 109

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên quan tâm xem thông tin chi ti?t L?ch thi h?c k? 2 n?m h?c 2016-2017 ??t 2:
  1. L?p D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: t?i ?ây.
  2. L?p D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: t?i ?ây.
  3. L?p D15CQVT01-N & D15QVT02-N: t?i ?ây.
  4. L?p D16CQVT01-N & D16QVT02-N: t?i ?ây.
  5. L?p L16CQVT01-N: t?i ?ây.
  6. Môn tích l?y TN H? Cao ??ng khóa 2014: t?i ?ây.

Hits: 23

[Đại Học Từ Xa] Lịch thi lần 1 HK7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm

L?ch thi l?n 1 h?c k? 7 các l?p khóa 2013 h? 5 n?m – ??i H?c T? Xa: xem t?i ?ây.

Hits: 6

1 2