[Thông tin tuyển dụng] TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM

TRUNG TÂM M?NG L??I MOBIFONE MI?N NAM – THU?C T?NG CÔNG TY VI?N THÔNG MOBIFONE tr?c ti?p qu?n lý, v?n hành khai thác b?o d??ng thi?t b?, truy?n d?n và c? s? h? t?ng m?ng vô tuy?n; ?i?u hành công tác x? lý s? c? các tr?m phát sóng thu?c ??a bàn trên 22 t?nh, thành khu v?c phía Nam. T?i Trung tâm m?ng l??i MobiFone mi?n Nam, Ban Giám ??c và t?p th? Lãnh ??o Trung tâm luôn quan tâm ch? ??o l?y con ng??i làm trung tâm, ?u tiên các cán b? tr?, n?ng ??ng trong công tác, ??c bi?t công ngh? m?i ?? b?i d??ng phát tri?n l?c l??ng k? c?n. Các ?ng viên s? ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, ?n ??nh; ???c tham gia các khoá ?ào t?o nâng cao v? chuyên môn trong và ngoài n??c v?i các ch? ?? ?u ?ãi và c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p.

?? ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n, chúng tôi c?n tuy?n nh?ng ?ng viên cho các v? trí sau:

 1. CÁC V? TRÍ C?N TUY?N:

V? TRÍ

CHUYÊN NGÀNH

??A ?I?M LÀM VI?C

K? s? ?i?n t?- Vi?n thông

?i?n t?- Vi?n thông

TPHCM và các t?nh, thành phía Nam

 

II. YÊU C?U CHUNG CHO T?T C? ?NG VIÊN:

 • T?t nghi?p ??i h?c các tr??ng Công l?p ho?c Qu?c t? – H? chính quy (b?ng 1).
 • Tu?i: D??i 35 tu?i (tính ??n ngày d? tuy?n)
 • Ngo?i hình, giao ti?p: Có ngo?i hình, giao ti?p t?t
 • Anh v?n: T?i thi?u b?ng B/Toeic 450 tr? lên
 • Tin h?c: Thành th?o tin h?c v?n phòng
 • ?u tiên: ?ng viên có kinh nghi?m, h? kh?u th??ng trú t?i n?i làm vi?c.

III.  H? S? D? TUY?N: Bìa h? s? ghi rõ: Ch?c danh d? tuy?n, ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?. H? s? ???c s?p x?p theo th? t? sau:

 1. ??n d? tuy?n vi?t tay;
 2. H? s? cá nhân (CV) ghi rõ thông tin: h? tên, gi?i tính, s? CMND, ngày sinh, tình tr?ng hôn nhân, s?c kh?e, ??a ch? liên h?, s? ?i?n tho?i, email; Trình ?? h?c v?n, các v?n b?ng, ch?ng ch? liên quan; Li?t kê kinh nghi?m và v? trí công tác t?ng ??m nhi?m;
 3. S? y?u lý l?ch khai rõ b?n thân, gia ?ình, có dán ?nh và  xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng;
 4. B?n sao có công ch?ng: B?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i h?c, ch?ng ch? (Anh v?n, Tin h?c….); các v?n b?ng, ch?ng ch?, gi?y ch?ng nh?n khác kèm theo (nêu có); Ch?ng minh nhân dân, H? kh?u;
 5. ??i v?i các ?ng viên ?ã có kinh nghi?m vui lòng n?p thêm các gi?y t? xác nh?n kinh nghi?m công tác (B?n sao có công ch?ng H?p ??ng lao ??ng, Quy?t ??nh nâng l??ng, Gi?y xác nh?n c?a c? quan,… );

(L?u ý: Các gi?y t?, v?n b?ng công ch?ng, th?i h?n không quá 06 tháng)

 1. B?n g?c Gi?y khám s?c kh?e (th?i h?n không quá 60 ngày tính ??n ngày n?p h? s?);
 2. 04 ?nh 4×6 m?i nh?t.

IV.  THÔNG TIN LIÊN QUAN:

 1. Th?i gian nh?n h? s?: Nh?n h? s? d? tuy?n tr?c ti?p trong gi? hành chính t? ngày 10/11/2017 (T? 8h00 -17h các ngày t? th? 2 ??n th? 6).
 2. ??a ?i?m nh?n h? s?:

  • Khu v?c TPHCM: Qu?y L? tân, Tòa nhà MobiFone, MM18 Tr??ng S?n, P.14, Q.10, TPHCM  ho?c ch? C?m Tú – Phòng T? ch?c hành chính. ?T: 08.38662345 (ext:440)
  • Khu v?c các t?nh mi?n Tây: ?ài vi?n thông C?n Th?, 06 Hòa Bình, Ph??ng An C?, Qu?n Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
  • Khu v?c các t?nh mi?n ?ông: ?ài vi?n thông ??ng Nai, 791-793 ??ng Kh?i, KP8, Ph??ng Tân Phong, TP.Biên Hòa, T?nh ??ng Nai

(Không nh?n h? s? qua internet, các h? s? không ??t yêu c?u s? không ???c hoàn tr? l?i.)

 1. Th?i gian thi tuy?n: D? ki?n tháng 12/2017.
 2. Hình th?c tuy?n d?ng: 3 vòng
 • Vòng 1: S? tuy?n h? s?
 • Vòng 2: Thi vi?t Chuyên môn (90 phút), Anh v?n (60 phút), Tin h?c (60 phút)

(ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 1)

 • Vòng 3: Ph?ng v?n tr?c ti?p (ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 2)

[Thông tin thực tập tốt nghiệp] Vv cử đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại TT Mạng lưới MobiFone miền Nam

 • Russell Wilson helvetica, Curry Due Bambini sans-serif;”>Danh sách sinh viên th?c t?p t?i TT M?ng l??i MobiFone mi?n Nam: nike air max 2017 femme rouge helvetica,

[Thông tin tuyển dụng] Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam tuyển dụng

TRUNG TÂM M?NG L??I MOBIFONE MI?N NAM – THU?C T?NG CÔNG TY VI?N THÔNG MOBIFONE tr?c ti?p qu?n lý, v?n hành khai thác b?o d??ng thi?t b?, truy?n d?n và c? s? h? t?ng m?ng vô tuy?n; ?i?u hành công tác x? lý s? c? các tr?m phát sóng thu?c ??a bàn trên 22 t?nh, thành khu v?c phía Nam. T?i Trung tâm m?ng l??i MobiFone mi?n Nam, Ban Giám ??c và t?p th? Lãnh ??o Trung tâm luôn quan tâm ch? ??o l?y con ng??i làm trung tâm, ?u tiên các cán b? tr?, n?ng ??ng trong công tác, ??c bi?t công ngh? m?i ?? b?i d??ng phát tri?n l?c l??ng k? c?n. Các ?ng viên s? ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, ?n ??nh; ???c tham gia các khoá ?ào t?o nâng cao v? chuyên môn trong và ngoài n??c v?i các ch? ?? ?u ?ãi và c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p.

?? ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n, chúng tôi c?n tuy?n nh?ng ?ng viên cho các v? trí sau:

I. CÁC V? TRÍ C?N TUY?N:

STT

V? TRÍ

CHUYÊN NGÀNH

??A ?I?M LÀM VI?C

1

K? s? ?i?n t?- Vi?n thông

?i?n t?- Vi?n thông

TPHCM và các t?nh, thành phía Nam

2

Chuyên viên Th?m ??nh

K? s? Xây d?ng

TPHCM

III. YÊU C?U CHUNG CHO T?T C? ?NG VIÊN:

 • T?t nghi?p ??i h?c các tr??ng Công l?p ho?c Qu?c t? – H? chính quy (b?ng 1).
 • Tu?i: D??i 35 tu?i (tính ??n ngày d? tuy?n)
 • Ngo?i hình, giao ti?p: Có ngo?i hình, giao ti?p t?t
 • Anh v?n: T?i thi?u b?ng B/Toeic 450 tr? lên
 • Tin h?c: Thành th?o tin h?c v?n phòng
 • ?u tiên: ?ng viên có kinh nghi?m, h? kh?u th??ng trú t?i n?i làm vi?c.

III.  H? S? D? TUY?N: Bìa h? s? ghi rõ: Ch?c danh d? tuy?n, ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?. H? s? ???c s?p x?p theo th? t? sau:

 1. ??n d? tuy?n vi?t tay ;
 2. H? s? cá nhân (CV) ghi rõ thông tin: h? tên, gi?i tính, s? CMND, ngày sinh, tình tr?ng hôn nhân, s?c kh?e, ??a ch? liên h?, s? ?i?n tho?i, email; Trình ?? h?c v?n, các v?n b?ng, ch?ng ch? liên quan; Li?t kê kinh nghi?m và v? trí công tác t?ng ??m nhi?m;
 3. S? y?u lý l?ch khai rõ b?n thân, gia ?ình, có dán ?nh và xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng;
 4. B?n sao có công ch?ng: B?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i h?c, ch?ng ch? (Anh v?n, Tin h?c….); các v?n b?ng, ch?ng ch?, gi?y ch?ng nh?n khác kèm theo (nêu có); Ch?ng minh nhân dân, H? kh?u;
 5. ??i v?i các ?ng viên ?ã có kinh nghi?m vui lòng n?p thêm các gi?y t? xác nh?n kinh nghi?m công tác (B?n sao có công ch?ng H?p ??ng lao ??ng, Quy?t ??nh nâng l??ng, Gi?y xác nh?n c?a c? quan,… );

(L?u ý: Các gi?y t?, v?n b?ng công ch?ng, th?i h?n không quá 06 tháng)

 1. ??n cam k?t làm vi?c lâu dài t?i thi?u 03 n?m t?i v? trí d? tuy?n.
 2. B?n g?c Gi?y khám s?c kh?e (th?i h?n không quá 60 ngày tính ??n ngày n?p h? s?);
 3. 04 ?nh 4×6 m?i nh?t.

IV. THÔNG TIN LIÊN QUAN:

 1. Th?i gian nh?n h? s?: Nh?n h? s? d? tuy?n tr?c ti?p ho?c qua ???ng b?u ?i?n t? ngày 25/08/2017 ??n h?t ngày 13/09/2017 (k? c? th? 7 và ch? nh?t).
 2. ??a ?i?m nh?n h? s?:
  • Khu v?c TPHCM: Qu?y l? tân, Tòa nhà MobiFone, MM18 Tr??ng S?n, P.14, Q.10, TPHCM ho?c ch? C?m Tú – Phòng T? ch?c hành chính. ?T: 08.38662345 (ext:440)
  • Khu v?c các t?nh mi?n Tây: ?ài vi?n thông C?n Th?, 06 Hòa Bình, Ph??ng An C?, Qu?n Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
  • Khu v?c các t?nh mi?n ?ông: ?ài vi?n thông ??ng Nai, 791-793 ??ng Kh?i, KP8, Ph??ng Tân Phong, TP.Biên Hòa, T?nh ??ng Nai

(Không nh?n h? s? qua ???ng b?u ?i?n, internet, các h? s? không ??t yêu c?u s? không ???c hoàn tr? l?i.)

 1. Th?i gian thi tuy?n: D? ki?n tháng 09/2017.
 2. Hình th?c tuy?n d?ng: 3 vòng
 • Vòng 1: S? tuy?n h? s?
 • Vòng 2: Thi vi?t Chuyên môn (90 phút), Anh v?n (60 phút), Tin h?c (60 phút) (ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 1)
 • Vòng 3: Ph?ng v?n tr?c ti?p (ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 2)

[TTTN] Thông báo nhận thực tập tại Mobifone

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: Trung tâm M?ng l??i MobiFone mi?n Nam – Chi nhánh T?ng Công ty Vi?n thông MobiFone

??a ch?: MM18 Tr??ng S?n, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP.HCM

Websitehttp://www.mobifone.com.vn

S? l??ng nh?n: 10

M?ng th?c t?p: RAN ho?c Truy?n d?n

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/97EDQWXIoAnMSIzV2

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm, n?u ??ng ký quá s? l??ng công ty b? xem là không h?p l?)

H?n ??ng ký: 16/5/2017

Lãnh đạo Học Viện làm việc với Khoa Viễn Thông 2 về triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017

4

Vào ngày 18/08/2016, Khoa Vi?n Thông 2 có cu?c h?p tri?n khai k? ho?ch và nhi?m v? n?m h?c 2016-2017 v?i lãnh ??o H?c Vi?n C? S?. Tham d? bu?i h?p có Th?y Tân H?nh (Phó Giám ??c H?c Vi?n), lãnh ??o c?a các phòng ?ào T?o và Khoa H?c Công Ngh? và Phòng T? Ch?c Hành Chính.

Th?y B?o thay m?t Ban ch? nhi?m khoa báo cáo nh?ng nét chính c?a Khoa, bao g?m công tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và h?p tác qu?c t?. N?m h?c 2016-2017 là m?t ?i?m m?c, khi Khoa b?t ??u ti?n hành công tác nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và lên k? ho?ch ki?m ??nh ?ào t?o ngành. Ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa có kh?i s?c trong nh?ng n?m g?n ?ây xu?t phát t? Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n. T? tr?ng công b? c?a Khoa Vi?n Thông 2 chi?m tr?ng s? trong công b? c?a H?c Vi?n C? S? nói riêng và H?c Vi?n nói chung. Khoa Vi?n Thông 2 cùng v?i Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n ?ã tri?n khai nhi?u ho?t ??ng khoa h?c: seminar khoa h?c, h?p tác nghiên c?u trong và ngoài n??c, t?ng b??c t?o ???c phong trào nghiên c?u trong khoa, c? th? ?ã thu hút ???c các Th?y/Cô tham gia các ho?t ??ng công b? khoa h?c. Khoa ti?p t?c duy trì các quan h? qu?c t? s?n có và m? r?ng các quan h? khác, ví d? nh?: Vi?n nghiên c?u v? Thông Tin và Truy?n Thông (NiCT, Nh?t B?n): tri?n khai d? án IVO ASEAN th? nghi?m công ngh? 5G cho tuy?n tàu ?i?n s? 1 c?a TP. HCM, ??i h?c Center for Communications, Media and Information Technology, Aalborg University Copenhagen: tri?n khai d? án Internet cho nông thôn Vi?t Nam, ??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hong Kong: t? ch?c h?i th?o v? Smart Cities vào tháng 11/2016 t?i H?c Vi?n c? S?, ??i h?c UTS (Úc): tri?n khai ch??ng trình ti?n s? hai b?ng, Tri?n khai ch??ng trình BUILD-IT v?i ??i h?c ASU và tri?n khai các ghi nh? v?i ??i H?c Lille 1, Pháp.

Bên c?nh ?ó, Khoa ?ã chú tr?ng h?p tác v?i các doanh nghi?p trong ngành trong th?i gian g?n ?ây, ví d? Terrabit, CMC, FPT, VNPT Technology, Mobifone, Viettel, ?? (1) h?p tác nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?, (2) trao ??i nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, và (3) t?o c? h?i th?c t?p và vi?c làm cho sinh viên.

Th?y Tân H?nh k?t lu?n khoa Vi?n Thông 2 là m?t trong nh?ng khoa ch? l?c c?a H?c Vi?n. Khoa c?n ti?p t?c ??i m?i gi?ng d?y, t?ng c??ng vi?c t??ng tác giáo viên v?i ng??i h?c giúp: (1) Hi?u sinh viên thi?u các k? n?ng và ki?n th?c nào, (2) T?ng c??ng n?ng l?c t? h?c và t? ?ào t?o c?a sinh viên và (3) Thành l?p câu l?c b? ??i nhóm chuyên ngành.

*********