Thông báo về học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

CV DEN 357_Page_2

Ph? l?c v? H?c b?ng khuy?n khích h?c t?p n?m h?c 2016 – 2017: t?i ?ây.

Hits: 25

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên quan tâm xem thông tin chi ti?t L?ch thi h?c k? 2 n?m h?c 2016-2017 ??t 2:
  1. L?p D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: t?i ?ây.
  2. L?p D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: t?i ?ây.
  3. L?p D15CQVT01-N & D15QVT02-N: t?i ?ây.
  4. L?p D16CQVT01-N & D16QVT02-N: t?i ?ây.
  5. L?p L16CQVT01-N: t?i ?ây.
  6. Môn tích l?y TN H? Cao ??ng khóa 2014: t?i ?ây.

Hits: 23

[Thông tin Giáo vụ] Kế hoạch chi tiết HK hè năm học 2016-2017

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi ti?t: t?i ?ây.

**********

Hits: 9

THÔNG BÁO V/v Thu học phí, thu khác hệ đào tạo chính quy HK2 năm học 2016-2017

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

Hits: 14