Hội thảo khoa học “Resource Allocation for Virtualized Wireless Networks” của TS. Trần Hoàng Nguyên – Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc

A

Vào sáng ngày 30/12/2016, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) – ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do TS. Tr?n Hoàng Nguyên, ??i h?c Kyung Hee, Hàn Qu?c trình bày v? ch? ?? “Resource Allocation for Virtualized Wireless Networks”. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, TS. Tr?n Hoàng Nguyên ?ã trình bày v? v?n ?? t?i ?u trong phân b? tài nguyên cho các m?ng vô tuy?n ?o. ?ây là m?t ch? ?? m?i ?ang thu hút nhi?u s? quan tâm c?a các nhà nghiên c?u trong và ngoài n??c.

Tham d? bu?i h?i th?o khoa h?c có các Th?y/Cô Khoa Vi?n thông II, Khoa ?i?n T? II và Khoa C? B?n II cùng các b?n sinh viên c?a HVCS. H?n n?a, bu?i h?i th?o khoa h?c còn có s? góp m?t c?a các nhà khoa h?c và các gi?ng viên ??n t? các tr??ng ??i H?c khác. Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, các gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i TS. Tr?n Hoàng Nguyên và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? m?ng th? h? m?i.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, TS. Tr?n Hoàng Nguyên c?ng dành th?i gian ?? gi?i thi?u v? Networking Lab thu?c ??i h?c Kyung Hee, Hàn Qu?c, và nh?ng ?i?u ki?n cho các b?n sinh viên có th? chu?n b? ?? h?c t?i ??i h?c Kyung Hee nói riêng c?ng nh? t?i Hàn Qu?c nói chung.