[Thông tin tuyển dụng] Ngày Hội việc làm Pháp – Việt 2017

Ngày H?i vi?c làm Pháp – Vi?t 2017 ???c ??i s? quán Pháp t?i Vi?t Nam ph?i h?p v?i các doanh nghi?p t? ch?c. Ngày h?i vi?c làm gi?i thi?u h?n 160 v? trí công vi?c trong nhi?u l?nh v?c. S? ki?n này dành ???c  s? quan tâm c?a r?t nhi?u sinh viên, ??c bi?t là nh?ng sinh viên s?p ho?c m?i t?t nghi?p, v?i thông tin chi ti?t nh? sau:

  • Th?i gian: t? 8 gi? ??n 12 gi?, th? B?y 06/05/2017
  • ??a ?i?m: Khách s?n Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Tr?ng, Ph??ng 6, Qu?n 3,  TP. H? Chí Minh

?? nh?n ???c c? h?i ph?ng v?n v?i các nhà tuy?n d?ng, các b?n ??ng ký tham gia hãy g?i CV ??n ??a ch? email: vieclam.phapviet@gmail.com  tr??c ngày 26/04/2017.

image004

Hits: 27