Chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

CH??NG TRÌNH GIAO L?U CHÀO M?NG NGÀY NHÀ GIÁO VI?T NAM 20/11/2016

KHOA VI?N THÔNG 2

15051973_1142727139181011_2100568747_o (00000002)

Ý ngh?a:

  • Tri ân các Th?y Cô Khoa Vi?n thông 2 nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11
  • T?o sân môi tr??ng trao ??i kinh nghi?m, ??nh h??ng ngh? nghi?p cho các b?n sinh viên.
  • Giao l?u v?n ngh? gi?a Th?y và trò.

Th?i Gian: 7h30 – 10h th? Sáu ngày 18/11/2016

??a ?i?m: Phòng 1A202, H?c vi?n C? s?, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TPHCM .

N?i Dung Ch??ng Trình:

  • Khai m?c ch??ng trình, ??c l?i tri ân Th?y Cô nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11
  • V?n ngh? gi?a Th?y Cô Khoa Vi?n thông 2 và các b?n sinh viên trong Khoa.
  • Ti?t m?c sân kh?u hóa.
  • Ph?n giao l?u: sinh viên ???c nghe nh?ng chia s?, kinh nghi?m v? các chuyên ngành h?c và ??nh h??ng ngh? nghi?p.
  • Các trò ch?i trí tu?, ?? nhanh nh?y.

??i t??ng tham d?:

  • Toàn th? Sinh viên Khoa Vi?n thông 2.
  • ??i bi?u là khách m?i (Lãnh ??o H?c vi?n C? s? và các Gi?ng viên Khoa Vi?n thông 2)