Lịch nghiệm thu NCKH Sinh viên năm 2017

L?ch nghi?m thu NCKH Sinh viên n?m 2017: 

  • Th?i gian: 

    • ?Ngày h?i th?o: 10/11/2017
    • Ngày n?p quy?n: 17/11/2017
    • Ngày nghi?m thu: 24/11/2017
  • ??a ?i?m: H?c vi?n C? s? – 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?a Kao, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh.

DANH SÁCH ?? TÀI NCKH C?A SINH VIÊN N?M 2017

STT Mã ?? Tài SV ch? trì ?? tài Tên ?? tài
1 70-SV-2017-VT2 T?ng Th? Xuân   V? d? li?u tr?c ti?p c?a m?t c?m bi?n nhi?t ?? s? d?ng Arduino và MATLAB
2 71-SV-2017-VT2 Phan  Pha Nin Nghiên c?u t?o ra ch??ng trình nh?n d?ng khuôn m?t d?a vào ng??i truy c?p b?ng vi?c s? d?ng Matlab
3 72-SV-2017-VT2 V? Thái H?c Nghiên c?u áp d?ng k?t n?i gi?a Matlab và Smartphone ch?y h? ?i?u hành Android ?? ki?m soát các ho?t ??ng hàng ngày c?a con ng??i
4 73-SV-2017-VT2 ?inh Th? Thanh Trúc Phân tích d? li?u th?i ti?t t? tr?m th?i ti?t Arduino d?a trên vi?c k?t n?i v?i ThingSpeak.com và d? li?u t?ng h?p IoT.
5 74-SV-2017-VT2 Lê Công Tu?n Nghiên c?u thi?t l?p b?n ?? xung quanh b?ng vi?c s? d?ng Matlab và Arduino.
6 75-SV-2017-VT2 Ph?m Giang Lâm Nghiên c?u áp d?ng k?t n?i gi?a Matlab và Arduino, Webcam ?? xây d?ng mô hình gi?i kh?i l?p ph??ng 3×3
7 76-SV-2017-VT2 Tr?n Qu?c Quý Giám sát truy c?p thi?t b? m?ng ?? t?ng c??ng an ninh h? t?ng m?ng doanh nghi?p thông qua ph?n m?m Solarwinds.
8 77-SV-2017-VT2 Nguy?n Lê Quân Ch?ng th?c truy c?p Access Points (APs) qua RADIUS SERVER.
9 78-SV-2017-VT2 Nguy?n Th? Thanh Th?o Tìm hi?u giao th?c SNMP và ?ng d?ng ph?n m?m PRTG trong giám sát  h? th?ng m?ng doanh nghi?p
10 79-SV-2017-VT2 Tr?n V?n Tín ?o ki?m tra m?ng ODN trên h? th?ng truy nh?p quang.