CỰU SINH VIÊN PTIT TIẾT LỘ BÍ QUYẾT “SĂN” HỌC BỔNG DU HỌC NGÀNH VIỄN THÔNG Ở HÀN QUỐC

q

Cao Ng?c Trang t?ng là du h?c sinh ngành Vi?n Thông t?i Hàn Qu?c và hi?n t?i là nghiên c?u sinh t?i Úc. Cùng trò chuy?n v?i nhân v?t ?? cùng khám phá nh?ng kinh nghi?m xin h?c b?ng cùng v?i nh?ng tr?i nghi?m h?c t?p t?i ngôi tr??ng Kyung Hee University, Hàn Qu?c có truy?n th?ng gi?ng d?y t? n?m 1949 ??n nay nhé.

Chào Trang, Lí do nào ?ã khi?n Trang quy?t ??nh h?c chuyên ngành Vi?n Thông và t?i sao ch? l?i ch?n Hàn Qu?c làm ?i?m ??n du h?c?

Nh?ng công ngh? m?i, ??c bi?t là vi?n thông luôn h?p d?n Trang. Chính vì v?y Trang ?ã thi vào H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông, m?t trong nh?ng tr??ng ?ào t?o vi?n thông hàng ??u Vi?t Nam. Càng h?c, Trang càng th?y nó “ ??p” và thú v?. Michael Strahan Nh?ng th?y cô ? PTIT ?ã truy?n c?m h?ng cho Trang nên Trang quy?t ??nh s? theo ?u?i s? nghi?p nghiên c?u ngành Vi?n Thông và tìm ki?m c? h?i h?c t?p chuyên sâu.
V?i Trang, Hàn Qu?c là m?t trong nh?ng n??c phát tri?n m?nh m? v? vi?n thông và c?ng là m?t môi tr??ng h?c t?p lí t??ng. Vì v?y, Trang ?ã n? l?c trao d?i chuyên môn, ngo?i ng? và tìm hi?u các ?i?u ki?n thi?t y?u s?n h?c b?ng.
??u n?m 2012, Trang ?ã nh?n ???c s? gi?i thi?u c?a Th?y B?o (PGS.TS Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TPHCM), ??n cu?i n?m 2012 Trang ?ã thành công khi ???c tr??ng Kyung Hee c?p h?c b?ng Th?c s?.

Quá trình chu?n b? cho con ???ng du h?c t?i Hàn c?a ch? di?n ra nh? th? nào?

Trang chia s?: “Các ?i?u ki?n thi?t y?u bao g?m m?t b?ng ?i?m ??p, ki?n th?c chuyên ngành v?ng, ti?ng Anh t?t, kinh nghi?m làm vi?c và ho?t ??ng xã h?i. Nike Foamposite One
Và th? là, hành trình ?? ??t ???c t?ng y?u t? m?t ?ã ???c v?ch ra
.”

Th? nh?t, ??i v?i m?t ?ng viên h?c b?ng, m?t t?m b?ng lo?i ?u là ?u th? l?n trong cu?c c?nh tranh kh?c li?t giành t?m vé du h?c ???c tài tr? toàn ph?n. B?i ??n gi?n, nó m?t ph?n ch?ng minh ???c th?c l?c và kh? n?ng ti?p thu ki?n th?c khi b?n qua h?c ? m?t môi tr??ng qu?c t?. Vì v?y, 4 n?m ??i h?c, ch? ?ã c? g?ng không ng?ng và là á khoa ??u ra khóa D07 ?? t?ng kh? n?ng c?nh tranh.

Th? hai, quá trình h?c ti?ng Anh và tham gia các ho?t ??ng xã h?i c?ng ???c l?ng ghép trong th?i gian này. Canada Goose Rideau Parka Quan ?i?m ngay t? ??u c?a Trang là ti?ng Anh c?c kì c?n thi?t, không ch? ?? ?áp ?ng yêu c?u h?c b?ng mà còn giúp ích cho quá trình giao ti?p, h?c t?p và vi?t công b? khoa h?c. Nike Zoom Crusader Vì v?y, Trang không chú tr?ng vào luy?n thi l?y b?ng mà t?p trung vào vi?c th?c t?p ti?ng Anh. Canada Goose Homme Lúc h?c ? PTIT, Trang th??ng tham kh?o các sách chuyên ngành b?ng ti?ng Anh và tham gia các câu l?c b? ti?ng Anh. Lúc n?p h? s? h?c b?ng, Trang b? ra 1 tháng t? ôn luy?n IELTS và ?ã ??t k?t qu? v??t yêu c?u. Trang khuy?n khích các b?n sinh viên nên ??c tài li?u b?ng ti?ng Anh. Doudoune Parajumpers Pour Femme Vi?c ?ó không ch? giúp trao d?i kh? n?ng ngo?i ng? mà còn giúp các b?n ti?p c?n v?i ngu?n ki?n th?c phong phú và cách gi?i thích v?n ?? m?ch l?c.

Th? ba, ??i v?i sinh viên k? thu?t, kinh nghi?m làm nghiên c?u khoa h?c là m?t y?u t? quan tr?ng ??i v?i h?u h?t các h?c b?ng. Parajumpers Femme Long Bear Quá trình này giúp nâng cao ki?n th?c chuyên môn r?t nhi?u và t?ng tính c?nh trang cho h? s? xin h?c b?ng. Womens Jordan Retro 4 B?i v?y, tích lu? kinh nghi?m nghiên c?u là m?t y?u t? c?n thi?t ?? xin h?c b?ng du h?c.

Trong quá trình theo h?c t?i Hàn Qu?c, ??i v?i b?n thân Trang có g?p nh?ng khó kh?n nào không?

Nh?ng khó kh?n v?i m?nh ??t l?

Tr?i qua hai n?m nghiên c?u t?i Hàn Qu?c, Trang c?ng ??i di?n v?i không ít khó kh?n, t? khí h?u, thói quen sinh ho?t ??n v?n hóa x? Hàn và ??c bi?t là n?i nh? nhà da di?t nh?ng c?ng v?i s? quy?t tâm ch? ?ã v??t qua t?t c? và bù l?i là Trang có nh?ng ngày tháng tr?i nghi?m tuy?t v?i.

w

Ng?c Trang t?i Hàn Qu?c – v?n vui v? v??t qua khó kh?n c?a chính b?n thân.

Hi?n t?i, Trang có ?ang ti?p t?c con ???ng h?c t?p nghiên c?u c?a mình?

K?t thúc ch?ng ???ng h?c th?c s? t?i Hàn Qu?c, v?i s? kiên trì, n? l?c không ng?ng, m?t l?n n?a, Trang ti?p t?c có c? h?i nh?n ???c h?c b?ng ti?n s? toàn ph?n t?i Úc vào n?m 2015 do tr??ng University of Melbourne c?p.

Cu?i cùng, Trang có th? ti?t l? v? k? ho?ch h?c t?p và làm vi?c trong t??ng lai ?

Nh?ng d? ??nh t??ng lai

Trang th? hi?n s? quy?t tâm và mong mu?n r?ng sau này có th? tr? thành m?t gi?ng viên t?t. Khi ???c h?i v? ý ngh?a c?a h?c b?ng này ??i v?i con ???ng s? nghi?p c?a Trang, Trang chia s? r?ng: “ ?ây này là m?t trong nh?ng may m?n l?n nh?t c?a mình, h?c b?ng này không nh?ng giúp nâng cao ki?n th?c chuyên môn mà còn t?o môi tr??ng ?? tr?i nghi?m, hoàn thi?n b?n thân h?n. New Balance 009 femme Qua ?ó Trang c?ng th?m cám ?n ??n gia ?ình, ng??i thân, th?y cô, và ??c bi?t là Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã giúp ?? cho Trang có th? ??t ???c ??c nguy?n h?c t?p và nghiên c?u t?i môi tr??ng qu?c t?”.

Ch?ng ???ng tr??c m?t còn r?t dài, r?t xa, và ch?c ch?n s? vô cùng thú v?.

C?m ?n nh?ng chia s? c?a Trang và xin chúc Trang h?c t?t, hoàn thành ???c ??c m? c?a mình.

Hits: 85