Tập đoàn Nidec tuyển dụng 22 Kỹ sư làm việc tại Trung tâm R&D của Tập đoàn Nidec

T?p ?oàn NIDEC là m?t trong nh?ng nhà ??u t? tiên phong c?a Khu Công ngh? cao Thành ph? H? Chí Minh, m?t t?p ?oàn l?n v? c? khí chính xác và công ngh? cao c?a Nh?t B?n. Vi?c ??u t? c?a T?p ?oàn NIDEC vào Vi?t Nam ?ã t?ng liên t?c trong vài n?m g?n ?ây. Hi?n nay, T?p ?oàn NIDEC ?ã ??u t? và xây d?ng t?i Khu Công ngh? cao Tp. HCM n?m công ty, g?m Công ty NIDEC Vi?t Nam Corporation, Công ty NIDEC Sankyo, Công ty NIDEC Servo, Công ty NIDEC Copal và Công ty NIDEC Seimitsu Corporation. Các công ty trên t?p trung vào các l?nh v?c: S?n xu?t ??ng c? chính xác, S?n xu?t linh ph? ki?n cho xe ô-tô, mô-t? chính xác dùng cho các thi?t b? di ??ng và k? thu?t s?…   

Trung tâm Nghiên c?u Tri?n khai c?a T?p ?oàn NIDEC d? ki?n khi ?i vào ho?t ??ng có nhu c?u tuy?n d?ng h?n 300 k? s? ?u tú, gi?i chuyên môn v? các l?nh v?c ?i?n, ?i?n t?, C? khí, K? thu?t máy, K? thu?t ?i?n và Công ngh? máy tính.… Nh?m chu?n b? ??i ng? nhân s? ch? ch?t cho Trung tâm R&D này, t?p ?oàn NIDEC ?ang tuy?n d?ng 22 k? s? gi?i chuyên môn và ngo?i ng? (Ti?ng Anh/Nh?t), có ?am mê nghiên c?u công ngh? c?a Nh?t B?n và có kh? n?ng thích nghi cao ??i v?i công vi?c. 22 k? s? này sau khi ???c tuy?n d?ng s? có c? h?i ???c c? ?i ?ào t?o t?i Trung tâm R&D c?a t?p ?oàn NIDEC t?i Nh?t B?n trong th?i gian m?t n?m.

Trung tâm ?ào t?o ???c Tr??ng ban Ban qu?n lý Khu Công ngh? cao Tp.HCM giao nhi?m v? là ??u m?i tìm ki?m, sàng l?c ?ng viên cho vi?c tuy?n d?ng nhân s? ph?c v? d? án thành l?p Trung tâm R&D c?a t?p ?oàn NIDEC.

N?i dung và yêu c?u công vi?c: xem thông tin chi ti?t t?i ?ây.

Quy?n l?i ?ng viên:

 • Tr? thành ngu?n nhân l?c ch? ch?t t?i Trung tâm R&D c?a t?p ?oàn Nidec t?i Khu công ngh? cao (SHTP);
 • B?t ??u nh?n vi?c t? tháng 10 n?m 2017.
 • M?c l??ng:
  • M?i t?t nghi?p : 6 – 8 tri?u ??ng/tháng
  • K? s? có kinh nghi?m : 7 – 17 tri?u ??ng/tháng
 • Có c? h?i ???c c? ?i ?ào t?o phát tri?n k? n?ng m?t cách bài b?n trong kho?ng m?t (01) n?m t?i Trung tâm R&D c?a t?p ?oàn Nidec Nh?t B?n (t?i Nh?t B?n).

Nh?ng ?ng viên ???c c? ?i ?ào t?o t?i Nh?t B?n s? ???c t?p ?oàn Nidec tr? l??ng, ph? c?p và ch? ? (kho?n ph? c?p t??ng ???ng v?i m?c s?ng bên Nh?t B?n).

Yêu c?u:

 • ?? tu?i: 22 – 30
 • T?t nghi?p ??i h?c lo?i khá, gi?i, ?úng chuyên ngành theo yêu c?u c?a t?ng v? trí.
 • Có n?ng l?c giao ti?p b?ng Ti?ng Anh: TOEIC >= 450 (b?t bu?c), ?u tiên ?ng viên giao ti?p b?ng ti?ng Nh?t (N4).
 • Ch? ??ng x? lý công vi?c, có tinh th?n h?p tác làm vi?c nhóm, ham h?c h?i, khám phá.
 • Có tinh th?n quy?t tâm, b?n b?, có nguy?n v?ng to l?n ??t ???c m?c tiêu cao và tính tình ho?t bát, vui v?; Không chùn b??c tr??c nh?ng tình hu?ng b?t ng? và công ngh? k? thu?t m?i.
 • H? s? xin vi?c g?m:
 • Th? ?ng tuy?n (Ti?ng Anh);
 • CV quá trình h?c t?p, các kinh nghi?m làm vi?c (01 b?n Ti?ng Vi?t & 01 b?n Ti?ng Anh) ?ính kèm hình th?;
 • Các b?ng c?p, ch?ng ch? liên quan;
 • B?ng ?i?m h?c t?p.

H?n n?p h? s?: ??n h?t ngày 22/7/2017.

Cách n?p h? s?:

 PHÒNG T? V?N GI?I THI?U VI?C LÀM
TRUNG TÂM ?ÀO T?O – KHU CÔNG NGH? CAO TP.HCM

??a ch?: Lô E1, Khu Công ngh? cao, Xa l? Hà N?i, Qu?n 9, TP.HCM.