Giáo sư Octavia A. Dobre, Đại Học Memorial (Canada) thăm và làm việc với Học Viện Cơ Sở

Vào ngày 5/9/2017, Nh?n l?i m?i c?a Khoa Vi?n Thông 2, giáo s? Octavia A. Dobre, ??i H?c Memorial Canada, và hi?n t?i là Editor in Chief c?a IEEE Communications Letter và ch? t?ch c?a IEEE ComSoc ban liên l?c và tín hi?u, ?ã th?c hi?n seminar khoa h?c t?i H?c Vi?n C? S? có tiêu ?? “Towards 5G Wireless Communication Networks”. H?i th?o ?ã thu hút s? tham d? c?a các gi?ng viên và sinh viên không nh?ng c?a H?c Vi?n C? S? mà còn c?a các tr??ng ??i H?c khác.

Trong bài nói, giáo s? Octavia A Dobre ?ã gi?i thi?u v? m?ng vô tuy?n th? h? t??ng lai 5G, và các công ngh? ti?m n?ng ? l?p v?t lý s? ???c s? d?ng nh?: massive MIMO, vô tuy?n nh?n th?c, truy?n song công, và IoT v.v. Trong bu?i seminar, giáo s? c?ng c?ng ?ã th?o lu?n nh?ng v?n ?? k? thu?t v?i các nhà khoa h?c Vi?t Nam, ??c bi?t là nh?ng ?u và nh??c ?i?m khi mà m?ng 5G ???c tri?n khai ? Vi?t Nam.

Sau bu?i h?i th?o, giáo s? Octavia A Dobre ?ã làm vi?c v?i ban ch? nhi?m Khoa Vi?n Thông 2 th?o lu?n v? nh?ng kh? n?ng h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u. Giáo S? ?ánh giá cao kh? n?ng, ??c bi?t là n?ng l?c toán h?c c?a sinh viên Vi?t Nam và hi v?ng trong th?i gian s?p t?i có th? h?p tác nghiên c?u và ??ng h??ng d?n sinh viên Vi?t Nam, ??c bi?t là t?i H?c Vi?n C? S?.

Thay m?t cho H?c Vi?n C? S?, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã trân tr?ng c?m ?n giáo s? Octavia ?ã dành th?i gian ??n th?m, trình bày, và làm vi?c t?i H?c Vi?n C? S? và s? n? l?c tri?n khai các ch??ng trình h?p tác nh? ?ã th?o lu?n.

Hits: 526