Đại Hội Liên Chi Đoàn Khoa Viễn Thông 2 nhiệm kỳ 2017-2018: Sức trẻ Viễn Thông thời hội nhập

Chúng ta, nh?ng ?oàn viên Thanh niên ??n t? m?i mi?n c?a T? Qu?c, ?ã t? h?p v? ?ây ?? c?ng hi?n m?t ph?n tu?i tr? và s?c l?c vào công cu?c xây d?ng t?p th? ?oàn ??i v?ng m?nh x?ng ?áng v?i Danh hi?u “Thanh niên Th? h? Bác H?”. Cùng v?i s? ?óng góp c?a t?t c? các b?n ?oàn viên, công tác ?oàn c?a Liên chi ?oàn Khoa ?ã có nhi?u thành tích n?i b?t trong các ho?t ??ng phong trào d?n d?t sinh viên. Nh?ng thành tích n?i b?t trong phong trào ?oàn H?i c?a Liên chi ?oàn Khoa trong th?i gian qua k? ??n nh? sau:

 • “Chào! Sinh viên 2016” là ch??ng trình thành công l?n v?i hai s? ki?n: Gian hàng sinh viên và Ti?t m?c v?n ngh?. Liên chi ?oàn Khoa ?ã nh?n ???c l?i tuyên d??ng tích c?c t? phía ?oàn H?c Vi?n C? S?, ??ng th?i nh?n ???c s? ?ón nh?n nhi?t li?t t? các b?n Tân sinh viên khóa 2016.
 • Bu?i L? “Tri ân Quý Th?y Cô Giáo” nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, ph?i h?p t? ch?c cùng v?i Ban lãnh ??o Khoa Vi?n thông 2, ?ã nh?n ???c nhi?u l?i khen ng?i. Bu?i L? ?ã di?n ra trong không khí trang tr?ng và ??y c?m xúc c?a t?t c? Th?y Cô và Sinh viên Khoa Vi?n Thông 2.
 • ??ng hành cùng Ban lãnh ??o Khoa, Liên chi ?oàn Khoa ?ã h? tr? và t? ch?c “Ngày H?i Giao l?u Doanh nghi?p” ?em ??n nhi?u c? h?i vi?c làm cho các b?n sinh viên n?m th? ba và n?m cu?i. Ngày H?i giúp cho các b?n sinh viên có cái nhìn t?ng quan v? ??nh h??ng ngh? nghi?p liên quan ?? ngành ngh? ?ang theo ?u?i và c? h?i vi?c làm phù h?p sau t?t nghi?p.
 • “Phong trào h?c thu?t” là m?t ph?n không th? thi?u c?a ho?t ??ng Liên chi ?oàn Nh? vào s? h? tr? và c? v?n t?n tình c?a ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m, “Phong trào h?c thu?t” c?a Khoa ???c xem là phong trào tr?ng ?i?m c?a H?c vi?n. Các ho?t ??ng h?c thu?t ?ã t?o ???c ti?ng vang, nh?n ???c nhi?u s? khen ng?i và khích l? t? H?c vi?n.
 • H?i tr?i th??ng niên VBC (Vi?n Thông Beach Camping), d?u ?n k? ni?m không th? thi?u trong quãng th?i gian sinh viên, ???c t? ch?c th??ng niên cùng v?i s? giúp ?? t? phía Khoa Vi?n Thông 2 và ?oàn H?c vi?n C? s?. ??c bi?t h?n, trong n?m nay, Liên chi ?oàn Khoa ?ã nh?n ???c s? giúp ?? c?a ??n v? ??ng hành Mc Donald’s Vi?t Nam. Nh?ng giúp ?? t?n tình và h? tr? quý báu này ?ã ti?p thêm ??ng l?c cho Liên chi ?oàn phát tri?n v?ng m?nh h?n.

?? có ???c nh?ng thành công ?ó, chúng ta không th? không k? ??n s? ?óng gióp c?a các b?n ?oàn viên thanh niên ?u tú ?ã luôn nhi?t huy?t ?i ??u trong các ho?t ??ng phong trào sinh viên. Các b?n ?oàn viên thanh niên ?u tú ?ã nh?n ???c s? tín nhi?m c?a các b?n sinh viên trong khoa và ???c giao cho tr?ng trách lãnh ??o phong trào Thanh niên trong Liên chi ?oàn c?p Khoa c?ng nh? c?p H?c Vi?n C? S?. V?a qua, ??i h?i Liên Chi ?oàn Khoa Vi?n Thông 2 nhi?m kì 2017 – 2018, v?i s? tham gia c?a Bí th? ?oàn tr??ng và các Bí th? Liên Chi ?oàn Khoa b?n, ?ã b?u ra 09 thành viên Ban ch?p hành Liên chi ?oàn nh? sau:

 1. ?/c Lê Th? Tú Anh, Bí th? BCH Liên chi ?oàn Khoa Vi?n thông 2
 2. ?/c Tr??ng Th? H?ng Nhung, Phó Bí th?
 3. ?/c Tr??ng Bá Chi?n, ?y viên
 4. ?/c Hu?nh H? Qu?nh Nh?, ?y viên
 5. ?/c Ph?m Bá L??ng, ?y viên
 6. ?/c Tr?n ?inh Xuân Thành, ?y viên
 7. ?/c ?oàn Hi?u Th?o, ?y viên
 8. ?/c Lâm N? T? Trinh, ?y viên
 9. ?/c Nguy?n Thành H?i, ?y viên

Ban ch?p hành Liên chi ?oàn s? luôn c? g?ng h?t mình ?? ??a phong trào sinh viên phát tri?n l?n m?nh x?ng ?áng v?i tr?ng trách mà ?oàn tr??ng, Khoa và các b?n sinh viên – ?oàn viên ?ã tín nhi?m giao phó.