[THÔNG BÁO NHỜ HỖ TRỢ] Cựu sinh viên tham gia phỏng vấn chuẩn bị cho công tác Khảo sát của Đoàn ĐGN tại HVCS

[THÔNG BÁO NH? H? TR?]

Nh?m ph?c v? cho công tác ki?m ??nh c?a H?c Vi?n, V?n phòng Khoa Vi?n Thông c?n s? giúp ?? c?a ít nh?t 05 c?u sinh viên t?t nghi?p sau n?m 2012 ?? ph?c v? ph?ng v?n:

+ Th?i gian: 1 bu?i trong th?i gian t? ngày 22/9/2017 ??n 25/9/2017

+ ??a ?i?m: H?c Vi?n C? S?, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh

R?t mong nh?n s? h? tr? c?a các b?n. N?u các b?n ??ng ý h? tr?, xin vui lòng cung c?p thông tin bao g?m (H? và tên, MSSV, s? ?i?n tho?i di ??ng) cho Th?y Ph?m Minh Quang (email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn) ho?c ib ? facebook c?a Khoa.

Trân tr?ng c?m ?n.

V?n phòng Khoa VT2

Hits: 68