Công Ty Viễn Thông Phương Nam tuyển dụng kỹ sư

Công Ty Vi?n Thông Ph??ng Nam tuy?n d?ng các v? trí:

Nhân viên k? thu?t: Chuyên ngành: ?i?n – ?i?n t?, ?i?n công nghi?p, ?i?n t? công nghi?p

S? l??ng: h?n 10 nhân viên chính th?c

K? thu?t viên h? tr? t?i nhà khách hàng: CNTT, M?ng – Qu?n tr? m?ng máy tính, ?i?n t? vi?n thông…

S? l??ng: h?n 20 nhân viên chính th?c

Nhân viên Thanh tra, Giám sát: Chuyên ngành: ?i?n – ?i?n t?, ?i?n công nghi?p, ?i?n t? công nghi?p

S? l??ng: h?n 10 nhân viên chính th?c

Nhân viên kinh doanh d?ch v? vi?n thông: Các s?n ph?m c?a FPT Telecom – chuyên ngành các kh?i Kinh t?.

S? l??ng không gi?i h?n.

Các b?n sinh viên quan tâm xem them thông tin chi ti?t: