Thông tin tuyển dụng: Renesas Engineer Recruitment

Zalo_ScreenShot_12_1_2017_1356317

I. Opening position

 • 35 Software Design Engineers (Embedded)
 • 50 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)

II. Requirement

 • University graduates from 2016 to March 2017 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System
 • Long-term working commitment (at least 2 years)

III. Recruitment schedule

IV. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) applications to help shape a limitless future.

Hits: 23

HỘI THẢO “GIẢI PHÁP ĐO KIỂM TRONG MẠNG QUANG CỦA ANRITSU”

Ngày 27/4/2017, Khoa Vi?n Thông 2 k?t h?p v?i Công ty CP Công ngh? Gi?i pháp T? v?n Phát An t? ch?c h?i th?o “Gi?i pháp ?o ki?m trong m?ng quang c?a Anritsu” t?i H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (PTIT), c? s? t?i TP.HCM.

Tham d? h?i th?o g?m có các gi?ng viên Khoa Vi?n Thông 2, sinh viên các khóa D13 và D14 chuyên ngành ?i?n t? Truy?n thông (PTIT), các gi?ng viên, sinh viên tr??ng ??i h?c Bách Khoa TP.HCM, ??i h?c Tôn ??c Th?ng, ??i h?c S? ph?m K? thu?t TP.HCM và khách m?i ??n t? VNPT TP.HCM, Công ty Truy?n hình Cáp SCTV.

Anritsu, ???c thành l?p n?m 1895 t?i Nh?t B?n, là công ty ho?t ??ng trong l?nh v?c thông tin truy?n thông, chuyên v? ?o ki?m trong m?ng vi?n thông nói chung và m?ng truy?n d?n quang nói riêng. T?i bu?i h?i th?o, Mr.Lawrence Leng (Field Marketing) và Mr.Joseph Quah (Asian Region Sale Manager) t? công ty Anritsu ?ã trình bày v? v? trí hi?n t?i và xu h??ng phát tri?n c?a m?ng truy?n t?i quang OTN (Optical Transport Network), m?ng quang th? ??ng GPON (Gigabit Passive Optical Network) trong m?ng vi?n thông và các gi?i pháp c?a Anritsu trong quá trình l?p ??t, b?o d??ng m?ng quang OTN và GPON. Ngoài ra, Anritsu c?ng gi?i thi?u các gi?i pháp và s?n ph?m máy ?o ???c s? d?ng trong ?ào t?o và nghiên c?u t?i các tr??ng ??i h?c chuyên ngành v? ?i?n t? truy?n thông.

1

2

3

Bên c?nh vi?c trình bày v? các gi?i pháp ?o th? trong m?ng quang, Anritsu c?ng gi?i thi?u th?c t? s?n ph?m máy ?o OTDR cho m?ng PON/GPON (Anritsu MT9083 OTDR Series) thông qua vi?c ?o th? trên m?ng quang th? ??ng PON gi? l?p. K?t qu? ?o ???c cho th?y các k?t qu? ??c tr?ng, th??ng g?p trong ?o th? m?ng quang GPON, là lo?i hình m?ng truy nh?p quang ?ang ???c tri?n khai ph? bi?n t?i các công ty cung c?p d?ch v? vi?n thông l?n hi?n nay t?i Vi?t Nam nh? VNPT, Viettel, FPT Telecom, … Qua ?ó, các b?n sinh viên khóa D13 chuyên ngành ?i?n t? Truy?n thông (PTIT) ???c c?ng c? l?i các ki?n th?c ?ã ???c h?c t?i tr??ng v? ph??ng pháp ?o quang d?i s? d?ng máy ?o OTDR và m? r?ng ra th?c t? trong ?o th? m?ng PON.

4

Bu?i h?i th?o c?ng là d?p ?? các gi?ng viên thu?c B? môn Thông tin quang, Khoa Vi?n thông 2 giao l?u, trao ??i v?i các ??ng nghi?p ? các tr??ng ??i h?c và các chuyên viên ? các công ty Vi?n thông cùng chuyên ngành, m? ra các c? h?i h?p tác nhi?u h?n sau này.

5

(Ngu?n tin: B? Môn Thông Tin Quang)

Hits: 43

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

N?i, ngày 10 tháng 03 n?m 2017

THÔNG BÁO

XÉT TUY?N TH?NG VÀ ?U TIÊN XÉT TUY?N

VÀO ??I H?C H? CHÍNH QUY

N?M 2017

C?n c? Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Thông t? s? 05/2017/TT-BGD?T ngày 25 tháng 01 n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o;

Th?c hi?n V?n b?n s? 603/BGD?T-GD?H ngày 17/02/2017 v? vi?c h??ng d?n công tác tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o,

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (sau ?ây g?i t?t là H?c vi?n) thông báo v? vi?c xét tuy?n th?ng và ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c h? chính quy n?m 2017 nh? sau:

I. Pittsburgh Panthers Jerseys XÉT TUY?N TH?NG VÀO ??I H?C

1. Baylor Bears ??i t??ng và ?i?u ki?n xét tuy?n th?ng:

H?c vi?n xét tuy?n th?ng vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh t?t nghi?p trung h?c ph? thông n?m 2016, 2017 và ??t m?t trong các thành tích sau:

a) Thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t? n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c; Thí sinh trong ??i tuy?n qu?c gia d? Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t? n?m 2016, 2017.

b) Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán h?c, V?t lý ho?c Tin h?c.

c) Thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017 (C?n c? vào ?? tài d? thi c?a thí sinh ?o?t gi?i, H?c vi?n xem xét xét tuy?n th?ng thí sinh vào ngành ?ào t?o phù h?p).

2. Danh m?c ngành ??ng ký xét tuy?n th?ng: Ph? l?c s? 1.

3. Nike Air Max Uptempo Ch? tiêu xét tuy?n th?ng: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.

4. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng:

Thí sinh ??ng ký xét tuy?n th?ng làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. H? s? g?m:

 • Phi?u ??ng ký xét tuy?n th?ng (Ph? l?c s? 2a);
 • B?n sao h?p l?: ch?ng nh?n là thành viên tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic khu v?c và qu?c t? ho?c ch?ng nh?n là thành viên ??i tuy?n tham d? cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c t? (có tên trong danh sách c?a B? GD?T); Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i K? thi ch?n HSG qu?c gia; Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi Khoa h?c, k? thu?t qu?c gia;
 • 02 phong bì dán tem, ghi rõ h? tên, ??a ch? liên l?c, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh;
 • 02 ?nh CMND c? 4×6;
 • L? phí xét tuy?n th?ng: 30,000 ??ng/ h? s?.

5. Florida Gulf Coast Eagles Quy?n l?i c?a thí sinh ???c xét tuy?n th?ng:

N?m 2017, H?c vi?n c?p h?c b?ng toàn ph?n ho?c h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh ???c xét tuy?n th?ng. C? th?:

 • C?p h?c b?ng toàn ph?n (100% h?c phí) trong n?m h?c th? nh?t cho các thí sinh tham d? k? thi ch?n ??i tuy?n qu?c gia d? thi Olympic qu?c t?, trong ??i tuy?n qu?c gia d? cu?c thi khoa h?c, k? thu?t qu?c t?; thí sinh ??t gi?i Nh?t trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.
 • C?p h?c b?ng t??ng ???ng 50% h?c phí trong n?m h?c th? nh?t cho các ??i t??ng: Thí sinh ??t gi?i Nhì, Ba trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia (các môn Toán, Lý, Tin h?c) ho?c cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia.

II. Canada Goose Heli Arctic Parka ?U TIÊN XÉT TUY?N VÀO ??I H?C

1. Parajumpers Homme Windbreaker echo ??i t??ng và ?i?u ki?n ?u tiên xét tuy?n:

H?c vi?n ?u tiên xét tuy?n vào ??i h?c ??i v?i các thí sinh:

 • Thí sinh ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia n?m 2016, 2017 môn Toán, V?t lý, Tin h?c ho?c thí sinh ?o?t gi?i trong Cu?c thi khoa h?c, k? thu?t c?p qu?c gia n?m 2016, 2017.
 • T?t nghi?p THPT n?m 2017.
 • ?ã tham d? k? thi THPT qu?c gia, có k?t qu? thi theo các t? h?p môn thi/bài thi t??ng ?ng v?i ngành ?ã ??ng ký và ?áp ?ng tiêu chí ??m b?o ch?t l??ng ??u vào do B? GD&?T quy ??nh.
 1. Danh m?c ngành ?u tiên xét tuy?n:Ph? l?c s? 1.
 2. Ch? tiêu ?u tiên xét tuy?n: H?c vi?n không gi?i h?n ch? tiêu.
 3. H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n:

Thí sinh ??ng ký ?u tiên xét tuy?n làm m?t b? h? s? g?i v? S? Giáo d?c và ?ào t?o tr??c ngày 20/5/2017. Kansas State Wildcats Jerseys H? s? ??ng ký ?u tiên xét tuy?n g?m:

 • Phi?u ??ng ký ?u tiên xét tuy?n (Ph? l?c s? 2b)
 • Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i trong k? thi ch?n h?c sinh gi?i qu?c gia ho?c Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i Cu?c thi khoa h?c k? thu?t qu?c gia, qu?c t? các n?m 2016, 2017.
 • 01 phong bì ?ã dán s?n tem và ghi rõ ??a ch? liên l?c c?a thí sinh ?? H?c vi?n thông báo k?t qu? xét tuy?n.
 • L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/ h? s?.

III. ROSHE LD-1000 QS ??I V?I CÁC ??I T??NG KHÁC:

 1. H?c vi?n xét tuy?n th?ng ??i v?i các ??i t??ng khác theo quy ??nh t?i Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c, cao ??ng h? chính quy hi?n hành c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.
 2. Thí sinh ???c xét tuy?n th?ng thu?c ??i t??ng này ph?i ?óng h?c phí theo quy ??nh c?a H?c vi?n.
 3. H? s? ??ng ký xét tuy?n th?ng: Theo quy ??nh c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.

IV. Parajumpers Homme Windbreaker echo XÁC NH?N NH?P H?C

 1. Các thí sinh trúng tuy?n theo công b? c?a H?c vi?n ph?i n?p n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i (b?n chính có ?óng d?u ??) v? H?c vi?n trong th?i gian quy ??nh ?? xác nh?n vi?c nh?p h?c c?a mình.
 2. Ch? có các thí sinh trúng tuy?n và ?ã n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i m?i ???c H?c vi?n g?i Gi?y báo nh?p h?c.
 3. Các thí sinh không n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i, coi nh? không có nguy?n v?ng h?c t?i H?c vi?n và s? không ???c g?i nh?p h?c.
 4. Th?i gian nh?n Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: T? ngày 16/7 ??n tr??c ngày 20/07/2017 (g?i b?ng ???ng B?u ?i?n thì th?i gian k?t thúc ???c tính b?ng d?u b?u ?i?n trên bì th?)
 5. Hình th?c n?p Gi?y ch?ng nh?n ?o?t gi?i: thí sinh có th? n?p tr?c ti?p t?i các C? s? ?ào t?o c?a H?c vi?n ho?c n?p qua ???ng B?u ?i?n (chuy?n phát nhanh EMS) theo các ??a ch? d??i ?ây.

C? s? ?ào t?o Phía B?c (mã tr??ng BVH):

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông

Km10, ???ng Nguy?n Trãi, Qu?n Hà ?ông, Hà N?i.

?i?n tho?i: 04.33528122, 04.33512252

C? s? ?ào t?o Phía Nam (mã tr??ng BVS):

H?c vi?n Công ngh? BCVT – C? s? Tp.

Hits: 8

Du học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông của Học Viện Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh: dễ hay khó?

Nh?t Quang là nghiên c?u sinh ngành Vi?n Thông t?i Hàn Qu?c hi?n ?ang h?c th?c s? ? ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c. Chúng ta hãy cùng xem Quang chia s? nh?ng kinh nghi?m h?c t?p trong quá trình du h?c c?a Quang cho nh?ng th? h? sau Anh, có cùng ?am mê du h?c và nghiên c?u ? n??c ngoài.

12

C? duyên nào khi?n Quang tr? thành sinh viên c?a m?t ??i h?c danh ti?ng nh? Hongik ? Korea?

Khi Quang còn là sinh viên khoá D11 – Ngành K? thu?t ?i?n T? Truy?n Thông, tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông (c? s? TPHCM) thì trong quá trình  Quang ?ang chu?n b? làm ?? án t?t nghi?p, do trong quá trình h?c Quang ??t ???c ?i?m s? c?ng khá cao (8.23/10-Á khoa ??u ra), c?ng v?i ni?m ?am mê và ??c m? cháy b?ng c?a Quang là sau này s? tr? thành gi?ng viên ??i h?c. V?i ?am mê ?y,  anh mong mu?n tìm ???c h?c b?ng ?? nâng cao kh? n?ng c?ng nh? ki?n th?c chuyên ngành c?a mình t?i m?t ph??ng tr?i m?i. Anh ?ã tr?c ti?p tìm ??n Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng khoa Vi?n Thông 2 tr??ng H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông) và v?i s? h? tr? c?a th?y, ??n du h?c c?a Quang ?ã ???c g?i cho giáo s? Khoa Vi?n thông c?a tr??ng ??i h?c Hongik, Hàn Qu?c ?? xin ???c ph?ng v?n và cu?i cùng Quang ?ã thành công.

T?i sao Quang l?i ch?n ?i?m ??n là ? Hàn mà không ph?i là ? các n??c khác?

Quang chia s?: “Mình mong mu?n v?a ra tr??ng s? ???c ti?p t?c h?c và nghiên c?u, ?ó là m?c tiêu mà mình ?ã ??t ra cho b?n thân. Bên c?nh ?ó, mình càng mu?n chính b?n thân lãnh h?i nh?ng ngu?n ki?n th?c m?i c?ng nh? cách nghiên c?u, làm vi?c ? n??c ngoài ?? Quang ???c m? r?ng t?m nhìn, h?c t?p và ti?p thu  nh?ng ph??ng pháp nghiên c?u ?? ?ng d?ng sau này. Ngoài ra, lúc ?ó qua thông tin h?c b?ng t? Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o, Quang bi?t ???c có h?c b?ng tài tr? bên Hàn nên Quang ?ã n?p ??n ?? xin ph?ng v?n và Quang ?ã may m?n ??u.”

Quá trình ?ng tuy?n c?a Quang ???c chu?n b? nh? th? nào m?i ??t ???c ?? ?i?u ki?n ?i du h?c?

13

Quang chia s?: ?a ph?n mu?n có ???c xu?t h?c b?ng ?i du h?c thì c?n ph?i có 3 ?i?u ki?n:

 • Th? nh?t?i?m h?c c?a các b?n GPA t? 7.0 tr? lên (n?u ko có kinh nghi?m nghiên c?u), còn n?u có kinh nghi?m nghiên c?u thì nó càng là ?u th?.
 • Th? haib?ng ti?ng anh, ví d? TOEIC, TOELF, IELTS. Riêng ??i v?i các tr??ng ??i h?c Hàn qu?c, ?a s? các tr??ng ch? yêu c?u TOEIC t?i thi?u trên 700.
 • Vi?c cu?i cùngtìm thông tin h?c b?ng, vi?t s?n CV b?ng ti?ng anh th?t ?n t??ng và scan t?t c? n?p cho giáo s? (bao g?m b?ng ?i?m ?ã ???c d?ch sang ti?ng anh và công ch?ng).

Quang có th? chia s? bí quy?t h?c c?a mình ?? ?i?m GPA ???c cao?

Ch? c?n c? g?ng h?c nh?t ??nh s? ???c. Hãy luôn nghiêm túc v?i b?n thân, nghiêm túc v?i nh?ng m?c tiêu mà b?n thân ?ã ??a ra. ??ng ?? b?n thân l??i bi?ng, luôn c? g?ng ph?n ??u, ??a b?n thân mình ?i ??n m?c tiêu ?ã ?? ra. Và ?ó s? là ??ng l?c m?i ngày, nó thúc ??y b?n thân các b?n luôn c? g?ng trao d?i và h?c h?i. Nh? v?y b?n thân s? luôn hoàn thi?n và ph?n ??u h?c h?n n?a.

Có khá nhi?u b?n sinh viên n?p ??n xin h?c b?ng qu?c t?. V?y làm th? nào ?? Quang có th? v??t tr?i h?n nh?ng b?n còn l?i nh?n ???c t?m vé ?i du h?c?

V? v?n ?? này, Quang ngh?: n?u ?i?m h?c tr?i h?n, b?ng ti?ng Anh th?t t?t, tr? l?i ph?ng v?n t? tin, trung th?c và t?t nhiên ph?i có m?t ?am mê chinh ph?c ki?n th?c ? ph??ng tr?i m?i thì c? h?i s? m? ???ng.

Quá trình chu?n b? và n?p ??n xin h?c b?ng c?a Quang m?t kho?ng bao lâu và Quang ?ã g?p nh?ng khó kh?n gì khi du h?c t?i Hàn?

Quang chia s?:  ch? c?n làm CV, và công ch?ng b?ng ?i?m d?ch ti?ng anh, sau ?ó scan n?p cho giáo s? qua email. Quang ngh? c?ng không m?t quá nhi?u th?i gian.

Nh?ng khó kh?n trong quá trình nghiên c?u, h?c t?p t?i n??c ngoài?

Ban ??u, vi?c ??c tài li?u b?ng ti?ng anh chuyên ngành s? g?p nhi?u khó kh?n, vì lúc ??y Quang còn r?t nhi?u b? ng?, ch?a làm quen ?? ??c m?t cách nhanh nh?n ???c. Ngoài ra khí h?u ? Hàn r?t kh?c nghi?t: m?i qua bên ?ó là -2oC. Th?t s? khi ? Vi?t Nam, Quang ?ã quen v?i th?i ti?t ? quê nhà r?i, khi sang ?ây th?i gian ??u ??  Quang thích nghi h?i khó kh?n m?t chút. Thêm n?a, do trong giao ti?p và h?c t?p ph?i s? d?ng b?ng ti?ng anh nên Quang g?p khó kh?n trong th?i gian ??u. Nh?ng v?i s? c? g?ng và n? l?c không ng?ng c?a mình nên Quang ?ã c?i thi?n và d?n quen v?i môi tr??ng m?i và ?ã có nh?ng tháng ngày tr?i nghi?m tuy?t v?i ? mi?n ??t l?.

14

Làm th? nào ?? c?i thi?n kh? n?ng h?c t?p và nghiên c?u cho quá trình du h?c?

Các b?n hãy t?ng c? h?i cho mình b?ng cách tham gia các ho?t ??ng h?c thu?t và nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa. N?u có c? h?i hãy th?c hi?n ?? tài nghiên c?u khoa h?c t? n?m 3 và là thành viên c?a các Lab nghiên c?u. Có th? ?i?m c?a b?n không cao, tuy nhiên, vi?c có nhi?u k? n?ng nghiên c?u và s? t? tin s? giúp các b?n nhi?u c? h?i h?n.

Cu?i cùng, h?c b?ng này có ý ngh?a nh? th? nào v?i con ???ng s? nghi?p c?a Quang?

H?c b?ng này có ý ngh?a r?t l?n ??i v?i cu?c ??i Quang, qua ?ó Quang g?i l?i cám ?n ??n gia ?ình, ng??i thân, b?n bè, Th?y cô, ??c bi?t là Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã giúp cho Quang t? vi?c cho thông tin v? h?c b?ng và ??n nay Th?y v?n ?ang giúp ??, h??ng d?n Quang trong vi?c nghiên c?u

C?m ?n nh?ng chia s? c?a Quang và xin chúc Quang h?c t?t, hoàn thành ???c ??c m? c?a mình. Chúc cho nh?ng ai ?ang có k? ho?ch s?n tìm h?c b?ng du h?c v?ng vàng trên hành trình c?a mình v?i ?am mê chinh ph?c nh?ng ki?n th?c m?i nh? Quang và Trang nhé.

Hits: 316

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

CV NOIBO 307_Page_1

 • M?u Phi?u ??ng ký ?? tài NCKH c?p SV: t?i ?ây.
 • M?u ?? c??ng NCKH c?p Sinh viên: t?i ?ây.

 

 

Hits: 19

Thư mời tham dự buổi giới thiệu năng lực công ty và định hướng cơ hội nghề nghiệp tại công ty Kasati

TH? M?I

(V/v Gi?i thi?u n?ng l?c công ty và ??nh h??ng c? h?i ngh? nghi?p)

Công ty C? Ph?n KASATI (http://www.kasati.com.vn/) trân tr?ng kính m?i: Sinh viên Khoa ?i?n t? – Truy?n thông, Công ngh? Thông tin c?a H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? s? T?i Thành Ph? H? Chí Minh:

T?i tham d? bu?i gi?i thi?u:

 • N?ng l?c Công ty.
 • C? h?i ngh? nghi?p
 • C? h?i th?ng ti?n.

Th?i gian: Lúc 9h00 ngày 06/12/2016.

??a ?i?m: Công ty C? ph?n KASATI – 270A Lý Th??ng Ki?t, P.14, Qu?n 10, Tp. HCM.

Liên h?: Phòng T? ch?c – Hành chánh – ?T: 08 38 636 484

 • 0918 149 487- Email: minhnv@kasati.com.vn (A Minh – Tr??ng P. TC-HC)
 • 0909 358 485  – Email: minhnv@kasati.com.vn (C. M? – CV nhân s?)

 R?t mong các b?n tham d? ?úng gi?.

 T?NG GIÁM ??C

———————————————————————————————————

Link ??ng ký tham d?: t?i ?ây.

Th?i h?n ??ng ký: ??n 12h ngày 02/12/2016.

———————————————————————————————————

 

Hits: 9

Thông tin tuyển dụng: Công ty Phương Nam

PNC

 

I. TUY?N D?NG NHÂN VIÊN K? THU?T

 S? l??ng: 30 ng??i

Gi?i tính: Nam.

MTCV:

 • Tri?n khai và b?o trì thuê bao ADSL, FTTH và cài ??t các d?ch v? khác (Truy?n hình FPT, thi?t b? wifi…) do FPT Telecom cung c?p t?i nhà khách hàng.
 • V?n hành, b?o trì b?o d??ng t?p ?i?m.
 • Thu?c biên ch? Công ty TNHH MTV D?ch V? Vi?n Thông Ph??ng Nam (??i tác ??c quy?n c?a Công ty C? ph?n Vi?n Thông FPT)

Yêu c?u:

 • Có s?c kh?e t?t, tu?i t? 19 – 30
 • T?t nghi?p b?ng ngh?, Trung c?p ho?c Cao ??ng chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? thông tin, M?ng máy tính, ?i?n – ?i?n công nghi?p, ?i?n t? Công nghi?p.

Tr??ng h?p ch?a có b?ng t?t nghi?p, ?ng viên b? sung thêm h? s?: gi?y xác nh?n không còn n? môn c?a nhà tr??ng và cam k?t n?p b?ng t?t nghi?p cho Công ty trong vòng 06 tháng k? t? ngày ???c tuy?n d?ng.   

 • ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?m s?a ch?a, l?p ??t h? t?ng vi?n thông, Internet, ?i?n l?c, truy?n hình cáp…

Trình ??: Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c

Kinh nghi?m: không c?n kinh nghi?m.

Quy?n l?i:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.

II. TUY?N D?NG KTV ONSITE

S? l??ng: 10 ng??i

Gi?i tính: Nam

MTCV:

 • H? tr? k? thu?t tr?c ti?p t?i nhà khách hàng.
 • X? lý các l?i liên quan ??n: K?t n?i internet, Email, M?ng LAN, máy tính, Các thi?t b? di ??ng (Smart phone, Ipad…), smart TV… không th? k?t n?i internet ho?c không th? s? d?ng các ?ng d?ng, d?ch v? trên internet, IP camera.
 • L?p ??t truy?n hình FPT (d?ch v? truy?n hình thông qua giao th?c k?t n?i Internet b?ng thông r?ng).
 • X? lý thông tin, h? tr? k? thu?t cho các b? ph?n trong n?i b? Công ty .

Yêu c?u:

 • Tu?i t? 20 – 30. S?c kh?e t?t, ngo?i hình ?a nhìn.
 • T?t nghi?p h? cao ??ng, ??i h?c các chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông, Công ngh? thông tin
 • Có ki?n th?c v? máy tính, m?ng máy tính, m?ng Internet…
 • ?u tiên ?ng viên có các ch?ng ch? v? m?ng máy tính (CCNA, MCSA, MCITP…), có kinh nghi?m l?nh v?c vi?n thông, CNT.
 • Ti?ng Anh t??ng ???ng trình ?? B.
 • Kh? n?ng giao ti?p t?t.
 • Trung th?c, ch?m ch?, nhanh nh?n, hòa ??ng, ch?u ???c áp l?c công vi?c, có ph??ng ti?n ?i l?i.

Trình ??: Cao ??ng, ??i h?c

Trình ??: Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c

Kinh nghi?m: không c?n kinh nghi?m.

Quy?n l?i:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.

III. TUY?N D?NG NHÂN VIÊN THANH TRA, KI?M TRA (QS)

S? l??ng: 10 ng??i

Gi?i tính: Nam.

MTCV:

 • Ki?m tra, giám sát tình hình tuân th? tiêu chu?n, qui ??nh, k? thu?t an toàn thi công;
 • Ki?m tra thái ?? ph?c v? c?a nhân viên thi công, nhân viên b?o trì và nhân viên x? lý s? c?;
 • Ki?m tra, giám sát tình hình tuân th? tiêu chu?n k? thu?t thi công, b?o qu?n h? t?ng c?a nhân viên thi công, b?o trì;
 • Ki?m tra ??t xu?t theo ?i?u ??ng các h?ng m?c liên quan cáp vi?n thông, h? t?ng, v?t t?, kho bãi.

Yêu c?u:

 • Có s?c kh?e t?t, tu?i t? 19-30;
 • T?t nghi?p Trung c?p ngh? ho?c Cao ??ng chuyên ngành ?i?n – ?i?n công nghi?p, ?i?n t? Công nghi?p, ?i?n t? vi?n thông;

Tr??ng h?p ch?a có b?ng t?t nghi?p, ?ng viên b? sung thêm h? s?: gi?y xác nh?n không còn n? môn c?a nhà tr??ng và cam k?t n?p b?ng t?t nghi?p cho Công ty trong vòng 06 tháng k? t? ngày ???c tuy?n d?ng.  

 • ?u tiên ?ng viên có kinh nghi?m s?a ch?a, l?p ??t h? t?ng vi?n thông, Internet, ?i?n l?c, truy?n hình cáp…

Trình ??: Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c

Kinh nghi?m: không c?n kinh nghi?m.

Quy?n l?i:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.

N?p h? s?:

Tr?c ti?p t?i: 702/ 3E S? V?n H?nh, P.12, Q.10

Qua email: phuongnam.tuyendung@fpt.net

?i?n tho?i liên l?c: 08 7300 2222 – Ext: 80954/8750 (01216607066 Ms H?o)

Hits: 30

“Ngày hội Giao lưu Doanh nghiệp và Sinh viên” lần VI – 2016

I. M?C ?ÍCH Ý NGH?A

 • G?p g? gi?a nhà tr??ng và doanh nghi?p, g?n ?ào t?o v?i ?áp ?ng nhu c?u xã h?i, nhu c?u doanh nghi?p.
 • T?o c? h?i g?p g?, ti?p xúc gi?a doanh nghi?p và sinh viên c?a H?c Vi?n.
 • Giúp sinh viên n?m b?t nh?ng nhu c?u th?c t? c?a doanh nghi?p hi?n nay, t? ?ó chu?n b? nh?ng ki?n th?c, k? n?ng c?n thi?t cho công vi?c.
 • H??ng d?n, h? tr? sinh viên nâng cao k? n?ng kh?i nghi?p.
 • T?o c? h?i vi?c làm cho sinh viên ?ã và s?p t?t nghi?p, c? h?i th?c t?p cho sinh viên khóa 2013, c? h?i vi?c làm khi còn ?ang h?c t?p t?i tr??ng.
 • Phát tri?n c?u n?i quan tr?ng Nhà tr??ng – Doanh nghi?p – Sinh viên.
 • G?n k?t gi?a nhà tr??ng và c?u sinh viên.

II. THÀNH PH?N THAM D? VÀ KHÁCH M?I

 • Khách m?i:
  • Các doanh nghi?p trong ngành Thông tin & Truy?n thông.
  • Các t?p ?oàn kinh t?, doanh nghi?p trong các l?nh v?c: vi?n thông, công ngh? thông tin, truy?n thông,  ?i?n t?, kinh t? tài chính…
 • Sinh viên: T?t c? sinh viên ?ang h?c t?i H?c Vi?n và c?u sinh viên các khóa v?a t?t nghi?p g?n ?ây.

III. N?I DUNG

Th?i gian ??a ?i?m: Sáng Th? N?m ngày 01/12/2016 t?i C? s? Qu?n 9 (???ng Man Thi?n, Ph??ng Hi?p Phú, Qu?n 9).

3.1 N?i dung 1: G?p g? Nhà tr??ng – Doanh nghi?p

 • ??a ?i?m: Phòng H?i ??ng – th?i gian t? 8h00 – 9h00
 • Khai m?c ch??ng trình.
 • T?a ?àm, trao ??i gi?a ??i di?n Nhà tr??ng và Doanh nghi?p.
 • Nhà tr??ng: Gi?i thi?u các khóa sinh viên s?p t?t nghi?p và chu?n b? th?c t?p, chu?n ??u ra sinh viên; ho?t ??ng ?ào t?o và khoa h?c công ngh?…
 • Doanh nghi?p: Trao ??i thông tin v? nhu c?u tuy?n d?ng, công nghê m?i, các ch??ng trình ??ng hành cùng v?i Nhà tr??ng nâng cao n?ng l?c và trình ?? sinh viên…

3.2 N?i dung 2: Giao l?u Sinh viên – Doanh nghi?p

 • Th?i gian: 9h00 – 11h20 ngày 01/12/2016
 • ??a ?i?m: H?i tr??ng 2.A27 – Các ngành ?i?n t? truy?n thông, ?i?n – ?i?n t?.
 • Các công ty tham gia (?ang c?p nh?t): CMC, DEK, CTIN, KASATI, Ph??ng Nam, Thiên Tú, SCTV, Viettel
 • Gi?i thi?u doanh nghi?p.
 • Nhu c?u tuy?n d?ng c?a doanh nghi?p và c? h?i vi?c làm cho sinh viên PTIT.
 • Giao l?u ??i tho?i gi?a Nhà tr??ng – Doanh nghi?p – Sinh viên.
 • Ph?ng v?n tr?c ti?p sinh viên (n?u có – liên h? v?i BTC tr??c ngày 29/11/2016).

 

Hits: 1529

Thông tin Tuyển dụng: Công ty TNHH TMDV VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

a

Thiên là Công ty chuyên s?n xu?t, thi công, l?p ??t, b?o d??ng các tr?m thu phát sóng vi?n thông và là Nhà cung c?p các d?ch v? T? v?n, Ch?m sóc khách hàng chuyên nghi?p qua ?i?n tho?i cho các nhà m?ng Vietnamobile, Gmobile; VPBank – FE Credict; Samsung Vi?t Nam, LAZADA,…

Chúng tôi c?n tuy?n g?p  40 NHÂN VIÊN K? THU?T ?I?N T? VI?N THÔNG

THÔNG TIN V? CÔNG VI?C VÀ CÁC CH? ?? CHÍNH SÁCH

1. Mô t? công vi?c:

 • Giám sát ki?m soát ch?t l??ng kh?o sát, l?p ??t thi?t b?, c?u hình và phát sóng thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave;
 • Ki?m soát ti?n ?? công vi?c hàng ngày, tu?n, tháng ??m b?o m?c tiêu yêu c?u c?a khách hàng.
 •  Thi?t l?p các m?i quan h? t?t v?i ??i ng? k? thu?t c?a khách hàng.
 • H? tr? t?t k? thu?t , BTS, Node B 3G, 4G, Microwave t? xa cho subcon.
 • Tri?n khai, kh?o sát, l?p ??t, c?u hình và ?ng c?u thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave.
 • Làm vi?c ch?t ch? v?i qu?n lý Công ty và qu?n lý c?a khách hàng, ch?p hành t?t l?nh ?i?u ??ng công tác.
 • H??ng d?n v?n hành và ?ào t?o s? d?ng thi?t b? BTS, Node B, Microwave cho Subcon.
 • Làm vi?c t?i TP. HCM và Công tác các t?nh khu v?c phía Nam.

2.  Th?i gian làm vi?c:

 • Th?i gian làm vi?c: theo gi? hành chính
  • Sáng: t? 8h00 – 12h00
  • Chi?u: t? 13h30 – 17h30

3. Yêu c?u:

 • T?t nghi?p t? Trung c?p tr? lên ho?c t??ng ???ng; chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông, ?i?n – ?i?n T?;
 • S? d?ng thành th?o Autocad;
 • S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng nh?: Word, Excel, Outlook…
 • ?u tiên ?ng viên:
  • T?t nghi?p t? các tr??ng H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, ??i h?c giao thông v?n t?i, ??i h?c S? ph?m K? thu?t;
  • Có kinh nghi?m làm vi?c trong ngành vi?n thông di ??ng. ??c bi?t t?ng làm các công vi?c kh?o sát, thi công l?p ??t thi?t b? vi?n thông (viba, truy?n d?n, ngu?n,…), phát sóng, t?i ?u, ?ng c?u thông tin m?ng di ??ng

4. Quy?n l?i:

 • Thu nh?p th?a thu?n v?i m?c t? 5 – 8 tri?u ??ng (tùy kinh nghi?m).
 • ???c h? tr? các chi phí ?i công tác theo ch? ?? c?a công ty.
 • ???c tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngh? L?, phép n?m, và các ch? ?? khác theo quy ??nh c?a B? lu?t Lao ??ng và quy ??nh c?a Công ty;
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng và thân thi?n, c? h?i th?ng ti?n.

5. H? s?:

 • ??n xin vi?c, S? y?u lý l?ch;
 • H? kh?u, CMND;
 • B?ng c?p; Gi?y khám s?c kh?e;
 • 2 ?nh 3×4.

Vui lòng g?i h? s?:

 • N?p qua Email: tuyendung@thientu.com.vn;
 • Ho?c n?p tr?c ti?p t? Th? 2 ??n Th? 6 t?i: Phòng HCNS – S? 8 Nguy?n Th? Hu?nh, P.8, Q Phú Nhu?n, TP. HCM.
 • ?i?n tho?i liên h?: 08.39975966 – 102 ho?c 0916194647

Hits: 16

Thông tin tuyển dụng: Công ty Cổ phần KASATI

Công ty c? ph?n KASATI là m?t thành viên c?a T?p ?oàn B?u chính Vi?n thông (VNPT Group) (http://www.kasati.com.vn). Công ty CP KASATI chuyên cung c?p d?ch v? vi?n thông cho các nhà khai thác m?ng di ??ng, các nhà cung c?p d?ch v? tho?i và phi tho?i, các hãng vi?n thông n?i ti?ng trong và ngoài n??c.
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh trong th?i gian t?i, Công ty có nhu c?u tuy?n d?ng các k? s? và k? thu?t viên ?i?n t? – Vi?n thông làm vi?c t?i TP HCM.
Các b?n ?ng viên vui lòng xem thông tin tuy?n d?ng chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 13

Thông tin tuyển dụng: Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET)

                  Page_1

Page_2

Hits: 28

Chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

CH??NG TRÌNH GIAO L?U CHÀO M?NG NGÀY NHÀ GIÁO VI?T NAM 20/11/2016

KHOA VI?N THÔNG 2

15051973_1142727139181011_2100568747_o (00000002)

Ý ngh?a:

 • Tri ân các Th?y Cô Khoa Vi?n thông 2 nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11
 • T?o sân môi tr??ng trao ??i kinh nghi?m, ??nh h??ng ngh? nghi?p cho các b?n sinh viên.
 • Giao l?u v?n ngh? gi?a Th?y và trò.

Th?i Gian: 7h30 – 10h th? Sáu ngày 18/11/2016

??a ?i?m: Phòng 1A202, H?c vi?n C? s?, 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?akao, Qu?n 1, TPHCM .

N?i Dung Ch??ng Trình:

 • Khai m?c ch??ng trình, ??c l?i tri ân Th?y Cô nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11
 • V?n ngh? gi?a Th?y Cô Khoa Vi?n thông 2 và các b?n sinh viên trong Khoa.
 • Ti?t m?c sân kh?u hóa.
 • Ph?n giao l?u: sinh viên ???c nghe nh?ng chia s?, kinh nghi?m v? các chuyên ngành h?c và ??nh h??ng ngh? nghi?p.
 • Các trò ch?i trí tu?, ?? nhanh nh?y.

??i t??ng tham d?:

 • Toàn th? Sinh viên Khoa Vi?n thông 2.
 • ??i bi?u là khách m?i (Lãnh ??o H?c vi?n C? s? và các Gi?ng viên Khoa Vi?n thông 2)

Hits: 1516

1 2 3 5