Quyết định phê duyệt DSSV ĐH hệ TX K2010,2011,2012,2013,2014 đủ điều kiện Thi TN kỳ thi tháng 03/2018

  1. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2010, 2011, 2012 (h? 4,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  2. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013, 2014 (h? 2,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  3. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013 (h? 4,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  4. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2015 (h? 5,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây. 

Hits: 85