Quyết định Vv Ban hành KH đào tạo toàn khóa hệ ĐHTX khóa 2017 hệ 02 năm

  • K? ho?ch ?ào t?o chi ti?t: t?i ?ây.

 

Quyết định Vv ban hành KH đào tạo toàn khóa ĐHTX khóa 2017

  • K? ho?ch ?ào t?o chi ti?t: t?i ?ây.

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018

CV DEN 292_Page_02

CV DEN 292_Page_03

Khung k? ho?ch ?ào t?o n?m h?c 2017-2018 kèm theo Quy?t ??nh s? 480/Q?-HVCS: xem chi ti?t t?i ?ây.

Quyết định V/v Ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018

CV DEN 294_Page_2

– Ph? l?c 1 ?ính kèm theo Quy?t ??nh s? 464/Q?-HV: xem chi ti?t t?i ?ây.

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV đủ điều kiện thi lại TN, Khóa 2009, 2010 (trả nợ)- Hệ VLVH

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2014 (2.5 năm) đủ điều kiện thi TN – Hệ ĐHTX

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2010, 2011 (5 năm) đủ điều kiện thi lại Tốt nghiệp – Hệ ĐHTX

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2012 (5 năm) Ngành ĐTTT đủ điều kiện thi Tốt nghiệp – Hệ ĐHTX

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.