REV-2016: Mời tham gia Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin (gia hạn nộp bài)

 

CV DEN 690_Page_3

Thông báo c?a ban t? ch?c h?i th?o v? vi?c gia h?n n?p bài h?i th?o REV-2016: th?i h?n n?p bài ??n h?t ngày 10/10/2016.

Quý Th?y Cô và các cán b? nghiên c?u vui lòng xem thông báo chi ti?t: t?i ?ây.