QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách sinh viên h? chính quy dài h?n c? s? ?ào t?o Thành ph? H? Chí Minh ???c C?p h?c b?ng KKHT h?c k? 1 n?m h?c 2017-2018: xem ? ?ây

Hits: 131

QUYẾT ĐỊNH Miễn, giảm học phí cho sinh viên HK2 năm học 2017-2018

Danh sách SV ???c Mi?n, gi?m h?c phí HK2 n?m h?c 2017-2018:xem chi ti?t

Hits: 89

QUYẾT ĐỊNH V/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên HK2 năm học 2017-2018

Danh sách Sinh viên ???c H? tr? chi phí h?c t?p cho HK2 n?m h?c 2017-2018: xem ? ?ây

Hits: 263

QUYẾT ĐỊNH Cấp học bổng chính sách cho sinh viên HK2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên C?p h?c b?ng chính sách cho sinh viên HK2 n?m h?c 2017-2018:  xem chi ti?t

Hits: 100

THÔNG BÁO V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Các b?n sinh viên ch?a hoàn thành ngh?a v? h?c phí trong H?c k? 2 n?m h?c 2017-2018 xem chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

Hits: 29

QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ???C CÔNG NH?N VÀ C?P B?NG T?T NGHI?P CAO ??NG CHÍNH QUY – ??T 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quy?t ??nh s? 308/Q?-HV ngày 26/03/2018): xem chi ti?t

 

Hits: 134

QUYẾT ĐỊNH V/v giao kế hoạch kinh phí NCKH cấp Sinh viên năm 2018 cho Học viện cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

B?ng t?ng h?p danh m?c ?? tài sinh viên NCKH n?m 2018: ? ?ây

 

Hits: 207

[NCKH] Thông báo Vv Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên năm 2018

C?n c? vào ho?t ??ng khoa h?c công ngh? h?ng n?m c?a H?c vi?n, H?c vi?n c? s? t?i TP. H? Chí Minh ti?n hành tri?n khai k? ho?ch NCKH c?a Sinh viên n?m 2018, v?y ?? ngh? các Khoa tr?c thu?c:

1. ??ng ký các ?? tài NCKH c?a Sinh viên n?m 2018 c?a khoa:

– Thông báo cho sinh viên H?c vi?n c? s? và giáo viên h??ng d?n ??ng ký các ?? tài NCKH SV.

– T? ch?c cho H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o khoa th?m ??nh và xét duy?t các ?? tài NCKH SV ?ã ??ng ký và ??a vào ??ng ký k? ho?ch NCKH SV n?m 2018 c?a khoa

2. G?i b?n t?ng h?p ??ng ký k? ho?ch NCKH c?p Sinh viên n?m 2018 (kèm theo biên b?n xét duy?t)

3. ??ng th?i SV nh?p thông tin ??ng ký trên ph?n m?m ??ng ký và qu?n lý nghiên c?u khoa h?c t?i H?c vi?n c? s? trên trang web: http://nckh.ptithcm.edu.vn, tên Account nh?p tên mail SV (c?a H?c Vi?n c? s? c?p phát) ho?c mã sinh viên, password 123 (m?c ??nh), ng??i dùng có th? thay ??i password sau khi ?ã truy c?p.

Xem h??ng d?n t?i http://nckh.ptithcm.edu.vn/HuongDan

?? ngh? các Khoa t?ng h?p và g?i báo cáo v? phòng ?ào t?o & KHCN H?c vi?n C? s? tr??c ngày 18 tháng 01 n?m 2018 theo m?u ?ính kèm (c? hardcopy và softcopy) ?? t?ng h?p và trình Phó Giám ??c Ph? trách H?c vi?n c? s? phê duy?t quy?t ??nh giao k? ho?ch.

??a ch? liên h?:

PGS.TS. Tr?n Công Hùng – Phòng ?ào t?o & KHCN H?c vi?n C? s? TP HCM

Email: conghung@ptithcm.edu.vn;

?i?n tho?i: 090.3918. 043


Phi?u ??ng ký ?? tài NCKH SV & ?? c??ng NCKH SV: Bi?u m?u ??ng ký NCKH SV

 

Hits: 281

Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2 Tham Dự Hội Trại Dream Asean Tại Thái Lan

Va?o nga?y 11/12/2017, sinh viên Nguy?n Hoài Nam, l?p  D15VTA1 ngành k? thu?t ?i?n T? Truy?n Thông, thông qua s?? l??a cho?n cu?a Khoa Vi?n Thông 2, ???c c?? ?i tham gia Hô?i tra?i Dream Asian ta?i Bangkok – Tha?i Lan vê? truyê?n thông.

Hô?i tra?i Dream Asian do Cu?c quan hê? công chu?ng Tha?i Lan (PRD) t? ch?c la? mô?t s?? kiê?n ta?o ?iê?u kiê?n cho ca?c sinh viên cu?ng nh? ca?c tha?nh viên cu?a ca?c tô? ch??c hoa?t ?ô?ng trong li?nh v??c truyê?n thông ca?c n???c trong khu v??c ????c giao l?u, g??p g?? ?ô?ng th??i hiê?u ro? h?n vê? cô?ng ?ô?ng Asean. H?i tr?i là c? h?i ?? các b?n sinh viên hiê?u thêm vê? cô?ng ?ô?ng chung Asian – m?t tô? ch??c ma? Viê?t Nam ?ang la? tha?nh viên, c?ng nh?  th??c tra?ng v? ca?c vâ?n ?ê? nhân quyê?n, gia?o du?c, y tê?, truyê?n thông va? kinh tê?.   Bên ca?nh ?o?, H?i tr?i còn co? nh??ng workshop: la?m phim ng??n, la?m video clip, infographic, viê?t ba?i ha?t v??i thông ?iê?p h???ng t??i cô?ng ?ô?ng, nh??ng vâ?n ?ê? hiê?n tra?ng trong cô?ng ?ô?ng. Thông qua các workshop, các sinh viên tham gia h?i tr?i có th? ????c huâ?n luyê?n ?? có th? cung câ?p thông tin vê? cô?ng ?ô?ng Asian bao g?m tâ?m nhi?n Asean, nh??ng vâ?n ?ê? câ?n gia?i quyê?t trong t??ng lai, nh??ng thông tin câ?p nhâ?t trong cô?ng ?ô?ng, hiê?u ????c thê? na?o la? ?oa?n kê?t, h??u nghi?.

Sau h?i tr?i, em ?ã thu nh?t ???c nhi?u ?i?u bao g?m: hiê?u h?n vê? v?n ho?a  cu?a ca?c n???c trong khu v??c thông qua nh??ng hoa?t ?ô?ng gi??i thiê?u nh??ng ???c tr?ng phong tu?c t??ng n???c trong khuôn khô? hô?i tra?i, phong tu?c tâ?p qua?n cu?a ca?c n???c, nh??ng ?iê?m hay trong v?n ho?a, th???ng th??c nh??ng ne?t thu? vi? trong phong tu?c. Hô?i tra?i ?a? cho em thâ?y “s??c ma?nh” truyê?n thông trong viê?c tuyên truyê?n. La? mô?t sinh viên H?c Vi?n tham gia h?i tr?i, em ngh? r?ng mình câ?n pha?i tuyên truyê?n cho mo?i ng???i hiê?u thêm vê? Asean vê? nh??ng kiê?n th??c ????c cung câ?p t?? hô?i tra?i, phô? biê?n nh??ng vâ?n ?ê? quan tro?ng vê? quyê?n con ng???i, gia?o du?c, h???ng t??i nh??ng ng???i co? hoa?n ca?nh kho? kh?n tr???c tiên la? ?? Viê?t Nam va? rô?ng h?n sau na?y la? ca? cô?ng ?ô?ng Asean.

Hô?i tra?i la? mô?t sân ch?i, g??p g?? cu?ng nh? la? trao ?ô?i kinh nghiê?m bô? i?ch, em c?ng r?t mong các b?n sinh viên H?c Vi?n tìm hi?u thêm v? c?ng ??ng Asean vi? mô?t cô?ng ?ô?ng Asean bê?n v??ng trong t??ng lai.

Sinh viên: Nguyê?n Hoa?i Nam

L??p: D15CQVT01 – N

Hits: 361

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH BAN CÁN S? CÁC L?P SINH VIÊN N?M H?C 2017-2018: ? ?ây.

Hits: 178

1 2 3 5