Buổi giao lưu tư vấn và trao đổi chuyên môn với các bạn sinh viên của Đoàn doanh nhân Mỹ của tổ chức REI-VietNam  

Vào sáng ngày 17/4 và 18/04/2017, ?oàn doanh nhân M? c?a t? ch?c REI-VietNam, do Bà Suzanne Thornton Garrett làm tr??ng ?oàn, ?ã ??n H?c Vi?n C? S? t? v?n và trao ??i chuyên môn v?i các b?n sinh viên ?ang h?c t?p t?i ?ây. T? ch?c trao ??i ngu?n nhân l?c qu?c t? REI (International Resource Exchange International) ???c bi?t t?i là m?t t? ch?c giáo d?c phi l?i nhu?n qu?c t? ?ã ho?t ??ng t?i Vi?t Nam b?t ??u t? n?m 1992, v?i m?c tiêu “?ào t?o nhân l?c ?? ki?n thi?t ??t n??c” (“build people to build a nation”). T?i Vi?t Nam, REI-VietNam là v?n phòng qu?n lý d? án c?a t? ch?c REI v?i s? m?nh khuy?n khích, trang b? và t?ng c??ng k? n?ng cho các b?n tr? t??ng lai là r??ng c?t trong các ngành chi?n l??c c?a Vi?t Nam.

a

C? th?, ch? ?? c?a hai bu?i giao l?u bao g?m: (1) “Becoming a Person of Influence”, do Bà Merrily Madero trình bày, v?i n?i dung chính ?? c?p ??n cách c? x? c?a ng??i lao ??ng ??i v?i c?p qu?n lý, ??ng nghi?p và nhân viên d??i quy?n. Ng??i lao ??ng c?n trang b? các k? n?ng ?? gây ?n t??ng t?t và nh?ng ?i?u nên tránh trong quá trình th?c t?p c?ng nh? làm vi?c trong môi tr??ng doanh nghi?p; (2) “The Ideal Team Player”, do Bà Cheryl Meredith trình bày, v?i n?i dung chính t? v?n và trao ??i v? cách làm vi?c nhóm ?? ??t ???c hi?u qu? cao nh?t. K? n?ng làm vi?c nhóm, y?u t? ?em l?i thành công trong cu?c s?ng c?a m?i ng??i chúng ta, là t?ng h?p c?a nhi?u k? n?ng quan tr?ng: k? n?ng giao ti?p, k? n?ng l?ng nghe, k? n?ng l?p k? ho?ch…

K?t thúc bu?i giao l?u, Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ph? trách H?c vi?n C? s? – ?ã c?m ?n ?oàn doanh nhân REI-VietNam ?ã dành cho sinh viên H?c vi?n bu?i giao l?u b? ích và ??ng th?i mong mu?n h?p tác h?n n?a v?i REI-VietNam ?? mang ??n nhi?u ch??ng trình giao l?u giúp t?ng k? n?ng m?m cho các b?n sinh viên.

————————————————————————————————————-

V?n phòng REI xin g?i ???ng link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL, nh?m thu nh?n ý ki?n ph?n h?i c?a Th?y Cô tham d? ch??ng trình, Anh Ch? ?i?u ph?i- t? ch?c và các b?n sinh viên và h?c viên ?ã tham gia ch??ng trình t? ngày 17-20/4.

S? ?óng góp ý ki?n ph?n h?i cho ch??ng trình là ?i?u r?t mong mu?n c?a Ban t? ch?c, và c?ng là m?t trong nh?ng ?i?u ki?n ?? ch??ng trình h?p tác s?p t?i c?a REI v?i các ??n v? ??t hi?u qu? h?n. 

V?y kính mong nh?n ???c s? ph?i h?p c?a các Th?y Vô và các b?n sinh viên ngay sau khi m?i l?p k?t thúc. 

Trân tr?ng c?m ?n s? ph?i h?p c?a các Th?y Cô và các Anh Ch?! 

??i ?i?n V?n Phòng REI

————————————————————————————————————-