Khoa Viễn Thông 2 họp triển khai công tác và kế hoạch cho năm học mới 2017-2018

Vào ngày 18 tháng 8 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã h?p Khoa ?? tri?n khai công tác và k? ho?ch cho n?m h?c m?i 2017-2018. Tham d?  cu?c h?p có Phó Giám ??c Tân H?nh và ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng c?a H?c Vi?n C? S?.

??i di?n cho Khoa Vi?n Thông 2, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa, ?ã trình bày k? ho?ch ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, và các công vi?c tr?ng tâm khác c?a Khoa trong n?m h?c m?i 2017-2018.

Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách HVCS t?i TP. H? Chí Minh, ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a các Th?y/Cô c?a Khoa trong công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c và l?u ý ??n công tác h?c t?p nâng cao trình ?? và công tác ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o ?? ?áp ?ng ngu?n nhân l?c c?a xã h?i trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p 4.0.

Hits: 753

Khoa Viễn Thông trao đổi hợp tác với FPT Telecom

sss

Vào ngày 26 tháng 5 n?m 2017, Lãnh ??o H?c Vi?n C? s? cùng v?i lãnh ??o Khoa Vi?n Thông ?ón ti?p lãnh ??o FPT Telecom ?? bàn v? các kh? n?ng h?p tác trong gi?ng d?y, ?ào t?o, và nghiên c?u khoa h?c.

Thay m?t lãnh ??o c?a FPT Telecom, Anh V? ??c Huy – Giám ??c Trung Tâm Phát Tri?n và Qu?n Lý H? T?ng Mi?n Nam – c?m ?n Khoa Vi?n Thông 2 nói riêng và H?c Vi?n C? S? nói chung ?ã ?ào t?o r?t nhi?u nhân tài cho FPT Telecom, nhi?u b?n sinh viên t?t nghi?p t? H?c Vi?n ?ã tr? thành các chuyên gia gi?i và lãnh ??o cao c?p c?a công ty hi?n nay. Công ty c?ng cam k?t ti?p t?c h? tr? Khoa trong các công tác ?ào t?o, công tác ??nh h??ng ngh? nghi?p cho sinh viên và ph?n h?i ?? nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o. Bên c?nh ?ó, FPT Telecom c?ng mong mu?n m? r?ng h?p tác nghiên c?u v?i Khoa trong l?nh v?c thông tin quang và Internet v?n v?t.

Thay m?t HVCS, Th?y Tân H?nh – PG? H?c vi?n ph? trách HVCS – c?m ?n s? quan tâm c?a FPT Telecom v?i HVCS và kh?ng ??nh HVCS s? ti?p t?c ??i m?i trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c, tr? thành ??n v? hàng ??u cung c?p nhân l?c ch?t l??ng cao cho ngành ICT ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a khu v?c phía Nam, ??c bi?t trong b?i c?nh công nghi?p l?n th? 4.

Hits: 11

Lãnh đạo Học Viện làm việc với Khoa Viễn Thông 2 về triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017

4

Vào ngày 18/08/2016, Khoa Vi?n Thông 2 có cu?c h?p tri?n khai k? ho?ch và nhi?m v? n?m h?c 2016-2017 v?i lãnh ??o H?c Vi?n C? S?. Tham d? bu?i h?p có Th?y Tân H?nh (Phó Giám ??c H?c Vi?n), lãnh ??o c?a các phòng ?ào T?o và Khoa H?c Công Ngh? và Phòng T? Ch?c Hành Chính.

Th?y B?o thay m?t Ban ch? nhi?m khoa báo cáo nh?ng nét chính c?a Khoa, bao g?m công tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và h?p tác qu?c t?. N?m h?c 2016-2017 là m?t ?i?m m?c, khi Khoa b?t ??u ti?n hành công tác nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và lên k? ho?ch ki?m ??nh ?ào t?o ngành. Ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa có kh?i s?c trong nh?ng n?m g?n ?ây xu?t phát t? Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n. T? tr?ng công b? c?a Khoa Vi?n Thông 2 chi?m tr?ng s? trong công b? c?a H?c Vi?n C? S? nói riêng và H?c Vi?n nói chung. Khoa Vi?n Thông 2 cùng v?i Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n ?ã tri?n khai nhi?u ho?t ??ng khoa h?c: seminar khoa h?c, h?p tác nghiên c?u trong và ngoài n??c, t?ng b??c t?o ???c phong trào nghiên c?u trong khoa, c? th? ?ã thu hút ???c các Th?y/Cô tham gia các ho?t ??ng công b? khoa h?c. Khoa ti?p t?c duy trì các quan h? qu?c t? s?n có và m? r?ng các quan h? khác, ví d? nh?: Vi?n nghiên c?u v? Thông Tin và Truy?n Thông (NiCT, Nh?t B?n): tri?n khai d? án IVO ASEAN th? nghi?m công ngh? 5G cho tuy?n tàu ?i?n s? 1 c?a TP. HCM, ??i h?c Center for Communications, Media and Information Technology, Aalborg University Copenhagen: tri?n khai d? án Internet cho nông thôn Vi?t Nam, ??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hong Kong: t? ch?c h?i th?o v? Smart Cities vào tháng 11/2016 t?i H?c Vi?n c? S?, ??i h?c UTS (Úc): tri?n khai ch??ng trình ti?n s? hai b?ng, Tri?n khai ch??ng trình BUILD-IT v?i ??i h?c ASU và tri?n khai các ghi nh? v?i ??i H?c Lille 1, Pháp.

Bên c?nh ?ó, Khoa ?ã chú tr?ng h?p tác v?i các doanh nghi?p trong ngành trong th?i gian g?n ?ây, ví d? Terrabit, CMC, FPT, VNPT Technology, Mobifone, Viettel, ?? (1) h?p tác nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?, (2) trao ??i nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, và (3) t?o c? h?i th?c t?p và vi?c làm cho sinh viên.

Th?y Tân H?nh k?t lu?n khoa Vi?n Thông 2 là m?t trong nh?ng khoa ch? l?c c?a H?c Vi?n. Khoa c?n ti?p t?c ??i m?i gi?ng d?y, t?ng c??ng vi?c t??ng tác giáo viên v?i ng??i h?c giúp: (1) Hi?u sinh viên thi?u các k? n?ng và ki?n th?c nào, (2) T?ng c??ng n?ng l?c t? h?c và t? ?ào t?o c?a sinh viên và (3) Thành l?p câu l?c b? ??i nhóm chuyên ngành.

*********

Hits: 5

TS. Tân Hạnh – Phó Giám Đốc Học Viện – tiếp và làm việc với Giáo Sư Phạm Anh Vũ, Giáo Sư của Đại Học California, Davis

Prof. Vu meeting

Vào ngày 12/7/2016, TS. Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ?ã ti?p và làm vi?c v?i Giáo S? Ph?m Anh V?, Giáo S? c?a ??i H?c California, Davis và kiêm giám ??c phòng thí nghi?m nghiên c?u Davis v? sóng milimet. Cùng tham d? bu?i làm vi?c còn có TS. Nguy?n Ng?c Minh (Tr??ng Khoa ?i?n T? 1), TS. Nguy?n L??ng Nh?t (Tr??ng Khoa K? Thu?t ?i?n T? 2), PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2).

Hai bên ?ã trao ??i tình hình nghiên c?u và gi?ng d?y ??i h?c và sau ??i h?c, ??c bi?t trong l?nh v?c siêu cao t?n, thi?t k? anten và các ?ng d?ng trong l?nh v?c thông tin vô tuy?n. Hai bên ?ã nh?t trí s? ti?n hành các ho?t ??ng h?p tác nghiên c?u c? th?: cùng t? ch?c các h?i ngh? qu?c t? chuyên ngành, cùng h? tr? các ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c và cùng th?c hi?n các d? án nghiên c?u.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?p, GS. V? c?ng ?ã c?m ?n H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông ?ã và ?ang ?ào t?o nh?ng th? h? sinh viên xu?t s?c, mà trong ?ó hi?n là thành viên nghiên c?u xu?t s?c c?a phòng thí nghi?m Davis c?a ??i H?c California.

Tân H?nh thay m?t H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông t?ng quà l?u ni?m c?m ?n GS. Ph?m Anh V? ?ã dành th?i gian làm vi?c v?i H?c Vi?n, m? ra m?t kênh h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u cho các b?n sinh viên gi?a H?c vi?n và ??i H?c California Davis.

Hits: 88