Chương trình học bổng Thạc Sĩ Grand Challenges 2017- 2018 học tại Đại Học Bang Arizona (ASU), Mỹ

Ch??ng trình h?c b?ng

Vi?t Nam hi?n là m?t trong nh?ng n??c có n?n kinh t? n?ng ??ng và sáng t?o nh?t trong khu v?c ?ông Nam Á. V?i m?c t?ng tr??ng này Vi?t Nam ?ang ??i m?t v?i nhi?u thách th?c trong các l?nh v?c nh? khí h?u, n??c, môi tr??ng, an ninh, giao thông v?n t?i và n?ng l??ng. Intel ??u t? vào phát tri?n công ngh? ?? t?o ra nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i cho doanh nghi?p và xã h?i, và t?t c? m?i ng??i trên th? gi?i. Hi?n nay, Intel Products Vi?t Nam h?p tác v?i tr??ng ??i h?c bang Arizona (ASU) thông qua ch??ng trình HEEAP s? cung c?p 19 su?t h?c b?ng b?c Th?c s? Grand Challenges t?i ??i h?c bang Arizona (ASU) cho sinh viên ??i h?c có thành tích h?c t?p xu?t s?c, và hoàn thành b?ng c? nhân cu?i h?c k? mùa Xuân 2017

H?c sinh ???c ch?n s? theo h?c ch??ng trình Th?c s? m?t n?m t?i ??i H?c Bang Arizona, M? b?t ??u vào mùa thu n?m 2017. Trong ch??ng trình th?c s?, sinh viên s? t?p trung vào nghiên c?u và tìm gi?i pháp cho các d? án thành ph? thông minh (bao g?m d? án “Internet c?a v?n v?t”) trong các l?nh v?c thành ph? H? Chí Minh chú tr?ng. Sinh viên c?ng ???c k?t n?i v?i m?t c? v?n t?i Vi?t Nam v? ?? tài nghiên c?u. ?ây là ?i?u ??c bi?t v? ch??ng trình này h?c b?ng mà Công Ty Intel Products Vi?t Nam cung c?p ?? h? tr? xây d?ng n?ng l?c cho thành ph? thông minh trong c? n??c.

H?c b?ng cung c?p toàn b? chi phí ??y ?? c?a m?t n?m h?c (Bao g?m h?c k? mùa Thu, mùa Xuân, và mùa Hè) h?c phí và ph? c?p sinh ho?t.

Các l?a ch?n ch??ng trình h?c t?i ASU

K? Thu?t Hàng Không V? Tr?, (Th?c S? Khoa H?c – M.S.)

Các k? s? hàng không v? tr? sáng t?o và thi?t k? ra nh?ng v?t li?u t?ng h?p và nh?ng c?u trúc nh?, nh?ng thi?t b? t? hành hi?u qu? cao và nh?ng h? th?ng ?i?u khi?n thông minh. H? s? tr? thành nh?ng chuyên gia trong m?t hay nhi?u l?nh v?c nh? khí ??ng l?c h?c, nhi?t ?ông l?c h?c, c? h?c v? tr?, l?c ??y, d?n và âm h?c.

Gi?ng viên và sinh viên c?a ASU luôn ??a ra nh?ng công trình nghiên c?u sáng t?o trong t?t c? các l?nh v?c c? b?n truy?n th?ng c?a ngành k? thu?t hàng không v? tr?, ???c ?ng d?ng ?? gi?i quy?t m?t s? v?n ?? c?p bách nh?t trong xã h?i hi?n nay nh? n?ng l??ng, môi tr??ng, qu?c phòng, b?o m?t và giao thông. Bên c?nh ?ó, các phòng thí nghi?m và các thi?t b? tính toán hi?n ??i nh?t ???c dùng ?? h? tr? cho công tác nghiên c?u và các s? m?nh giáo d?c. Ch??ng trình h?c này ???c ?ào t?o ra b?i tr??ng K? Thu?t V?t Ch?t, Giao Thông và N?ng L??ng t?i ASU.

Th?c s? K? thu?t Hoá h?c

Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? K? thu?t Hoá h?c t?i ASU chú tr?ng vào ??i m?i giáo d?c và khám phá, và ???c công nh?n trên toàn qu?c là m?t trong 50 ch??ng trình ?ào t?o hàng ??u v? k? thu?t hoá h?c b?i US News & World Report. Các gi?ng viên ngành k? thu?t hoá h?c cam k?t phát tri?n toàn di?n kh? n?ng c?a sinh viên b?ng cách mang ??n m?t môi tr??ng h?c t?p và nghiên c?u ??c nh?t và mang tính khích l?, cho phép sinh viên ti?p xúc v?i nhi?u góc nhìn ?a d?ng c?ng nh? các phong cách h?c t?p/gi?ng d?y khác nhau, và chu?n b? cho sinh viên kh? n?ng làm vi?c nhóm nh?m gi?i quy?t các v?n ?? th?c t?, liên ngành. Ch??ng trình ?ào t?o này ???c ?ào t?o b?i tr??ng K? thu?t v? V?t ch?t, Giao thông và N?ng l??ng t?i ASU.

Th?c s? Qu?n Lý Tài Nguyên và Môi Tr??ng

Ch??ng trình Th?c s? Qu?n Lý Tài Nguyên và Môi Tr??ng cung c?p cho sinh viên m?t n?n t?ng v? khoa h?c, k? thu?t, khoa h?c môi tr??ng, qu?n lý tài nguyên thiên nhiên và an toàn môi tr??ng ho?c các l?nh v?c khác có liên quan ??n lu?t pháp và k? thu?t ?? gi?m nh? tác ??ng và ?nh h??ng c?a các ngu?n ô nhi?m công nghi?p ??n môi tr??ng,  tuân th? quy ??nh v? môi tr??ng và qu?n lý và b?o v? các h? sinh thái t? nhiên.

Ch??ng trình gi?ng d?y t?p trung vào các l?nh v?c nh? lu?t môi tr??ng, ô nhi?m không khí, ô nhi?m n??c ng?m, lu?t và chính sách v? n??c, qu?n lý ch?t th?i nguy h?i, qu?n lý tài nguyên thiên nhiên, s?c kho? và an toàn công nghi?p, phát tri?n b?n v?ng, lu?t và chính sách môi tr??ng qu?c t?. Ch??ng trình này ???c ?ào t?o b?i Tr??ng Bách Khoa Polytechnic t?i ASU.

Th?c s? Khoa h?c V?t li?u và K? thu?t

Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? Khoa h?c V?t li?u và K? thu?t t?i ASU là m?t trong nh?ng ch??ng trình l?n nh?t t?i Hoa K?. S? linh ho?t trong c?u trúc c?a ch??ng trình khuy?n khích sinh viên khám phá các ch? ?? n?m ? ranh gi?i gi?a các l?nh v?c truy?n th?ng. Có r?t nhi?u ??t phá trong nghiên c?u v?t li?u ? ASU, tr?i r?ng trên m?t lo?t các ch? ?? tiên ti?n và liên ngành bao g?m s? hi?u bi?t v? m?i quan h? c?u trúc – tài s?n c?a v?t li?u nano, và ?ng d?ng trong l?nh v?c n?ng l??ng, an ninh và phát tri?n b?n v?ng.

Ch??ng trình ?ào t?o th?c s? này nh?m chu?n b? cho sinh viên phát tri?n s? nghi?p trong l?nh v?c khoa h?c v?t li?u và k? thu?t và các ngành liên quan, trong các c? quan doanh nghi?p, nhà n??c và các t? ch?c giáo d?c. Ch??ng trình này ???c ?ào t?o b?i tr??ng K? thu?t v? V?t ch?t, Giao thông và N?ng l??ng t?i ASU.

Th?c S? K? thu?t C? khí

Cán b? gi?ng d?y và sinh viên ti?n hành nghiên c?u c?i ti?n trong t?t c? các l?nh v?c c?t lõi truy?n th?ng c?a ngành K? thu?t C? khí ?i kèm v?i các ?ng d?ng ??i v?i m?t s? v?n ?? c?p bách nh?t c?a xã h?i v? n?ng l??ng, môi tr??ng, s?c kh?e con ng??i và v?n chuy?n. Các phòng thí nghi?m và các thi?t b? tính toán công ngh? tiên ti?n h? tr? nhiêm v? nghiên c?u và giáo d?c.

Cán b? gi?ng d?y và sinh viên c?a Khoa K? thu?t C? khí t?t nghi?p t? Tr??ng ??i h?c Bang Arizona (ASU) ti?n hành nghiên c?u c?i ti?n trong t?t c? các l?nh v?c c?t lõi truy?n th?ng c?a ngành K? thu?t C? khí ?i kèm v?i các ?ng d?ng ??i v?i m?t s? v?n ?? c?p bách nh?t c?a xã h?i v? n?ng l??ng, môi tr??ng, s?c kh?e con ng??i và v?n chuy?n. Các phòng thí nghi?m và các thi?t b? tính toán công ngh? tiên ti?n h? tr? nhiêm v? nghiên c?u và giáo d?c. Ch??ng trình này ???c ?ào t?o b?i Khoa K? thu?t V?t ch?t, Giao thông v?n t?i và N?ng l??ng c?a Tr??ng ??i h?c Bang Arizona (ASU)..

Th?c s? K? thu?t và Th??ng m?i hóa N?ng l??ng M?t tr?i

M?c tiêu c?a ch??ng trình là ?? cho phép sinh viên t?t nghi?p theo ?u?i s? nghi?p trong doanh nghi?p, chính ph?, t? ch?c phi l?i nhu?n có liên quan ??n n?ng l??ng m?t tr?i và ?ng d?ng c?a ngành. Sinh viên s? tham gia v?i các doanh nghi?p ngành công nghi?p n?ng l??ng m?t tr?i và/ho?c v?i các nhà ho?ch ??nh chính sách c?a chính ph? nh? là m?t ph?n c?a d? án nghiên c?u ?ng d?ng. Ch??ng trình này ???c ?ào t?o b?i Khoa K? thu?t V?t ch?t, Giao thông v?n t?i và N?ng l??ng c?a Tr??ng ??i h?c Bang Arizona (ASU).

Th?c s? Khoa h?c ngành K? thu?t b?n v?ng

Ch??ng trình này d?y cách k?t h?p các y?u t? ph?c t?p v? xã h?i, môi tr??ng, chính tr? và kinh t? nh?m giúp cho các t? ch?c và công ty có th? ??a ra nh?ng gi?i pháp k? thu?t hi?u qu? c? v? môi tr??ng, xã h?i và kinh t?. Ch??ng trình này cho phép sinh viên l?a ch?n nh?ng chuyên ngành khác nhau nh?: K? thu?t & qu?n lý h? th?ng trái ??t; Sinh thái h?c công nghi?p; H? th?ng n?ng l??ng bao g?m công ngh? b?o toàn và thay th? n?ng l??ng; ?ánh giá chu k? s?ng và các công c? ?ánh giá môi tr??ng; và Khoa h?c xây d?ng xanh và th?c hành. Ch??ng trình này do tr??ng K? thu?t b?n v?ng và Môi tr??ng xây d?ng t?i ??i h?c Bang Arizona ?ào t?o.

Th?c s? Khoa h?c ngành Gi?i pháp b?n v?ng

Ch??ng trình Th?c s? ngành Gi?i pháp b?n v?ng (MSUS) ???c thi?t k? giúp sinh viên ?ng d?ng các nguyên t?c và ph??ng pháp v? tính b?n v?ng trong ngành ngh? ? các l?nh v?c khác nhau, nh?m gi?i quy?t nh?ng thách th?c ph?c t?p v? con ng??i và môi tr??ng. Sinh viên ch??ng trình MSUS s? có ki?n th?c n?n t?ng và t?p h?p k? n?ng ?? mang ??n nh?ng gi?i pháp b?n v?ng cho các công ty, c? quan chính ph? và l?nh v?c phi chính ph?. B?t ??u v?i n?n t?ng là lý thuy?t và ph??ng pháp v? tính b?n v?ng, sinh viên sau ?ó có th? t?p trung vào các chuyên ngành nh?: Chính sách và Qu?n tr?; Công ngh? và Xã h?i; Phát tri?n qu?c t?; T? ch?c phi l?i nhu?n; Giao ti?p; Kh?i nghi?p; Lu?t; và Quân s?. Ch??ng trình này do tr??ng B?n V?ng t?i ??i h?c bang Arizona ?ào t?o.

?i?u ki?n d? tuy?n:

Ch??ng trình h?c b?ng dành cho các ?ng viên ?áp ?ng ??y ?? các ?i?u ki?n sau:

 1. ?ng viên ph?i là sinh viên n?m cu?i có k?t qu? h?c t?p n?i b?t t?i th?i ?i?m ???c ?? c? b?i tr??ng khoa ho?c tr??ng phòng ?ào t?o.
 2. ?áp ?ng ?i?u ki?n tuy?n sinh ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c c?a tr??ng ??i h?c Bang Arizona (nêu trong m?c h? s? xét tuy?n)
 3. ?i?m trung bình tích l?y t?i thi?u trên 3.0 (trên thang ?i?m 4) ho?c trên 7.5 (trên thang ?i?m 10).
 4. Trình ?? ti?ng Anh t?t. ?ng viên c?n ??t t?i thi?u 80 ?i?m TOEFL (the Internet-based Test of English as a Foreign Language) ho?c IELTS 6.5.
 5. ???c ?? c? b?i tr??ng khoa ho?c tr??ng b? môn/tr??ng phòng ?ào t?o, ?u tiên ng??i ?? c? là c? v?n ho?c c? v?n h?c t?p c?a sinh viên.
 6. Có th? s?ng ? M? m?t n?m ?? hoàn t?t ch??ng trình.
 7. Có k? n?ng làm vi?c nhóm, gi?i quy?t v?n ??, giao ti?p, lãnh ??o và ch? ??ng.
 8. Quan tâm t?i du h?c M?.
 9. Ch? ??ng trong các ho?t ??ng c?ng ??ng và ngo?i khóa.

Ngh?a v? sau khi hoàn thành ch??ng trình th?c s?:

Sau khi hoàn thành ch??ng trình th?c s?, cá nhân s? ngay l?p t?c tr? v? Vi?t Nam và làm vi?c cho các d? án Thành ph? thông minh c?a Thành ph? H? Chí Minh trong vòng ít nh?t 3 n?m.

Quá trình xét tuy?n

 • Quá trình s? tuy?n bao g?m b?ng ?i?m/k?t qu? h?c t?p, Ch?ng ch? Ti?ng Anh, bài t? lu?n. Th?i gian nh?n h? s? t? tháng 3 ??n ngày 14/4/2017
 •  Hoàn thành ??n xét tuy?n tr?c tuy?n tr??c ngày 5/5/2017: http://www.asu.edu/gradapp

H? s? xét tuy?n : ?ng viên c?n chu?n b? h? s? xét tuy?n n?p cho tr??ng Arizona State University nh? sau:

 1. ??n xét tuy?n tr?c tuy?n
 2. Phí xét h? s? (Ch??ng trình s? mi?n phí xét tuy?n cho ?ng viên)
 3. GRE. Yêu c?u v? ?i?m GRE tùy thu?c vào t?ng chuyên ngành.
 4. Trình ?? ngo?i ng?. Yêu c?u ??t t?i thi?u  80 TOEFL ibt và k?t qu? thi còn hi?u l?c trong vòng 2 n?m tính t?i th?i ?i?m nh?p h?c ch??ng trình Th?c s? t?i ASU.
 5. H?c b?/ B?ng ?i?m chính th?c
 6. Ti?u lu?n v? m?c ?ích cá nhân
 7. S? y?u lý l?ch
 8. Ba th? gi?i thi?u

Quy trình xét tuy?n: ?ng viên s? ???c ?ánh giá d?a trên kh? n?ng ch?ng t? n?ng l?c nghiên c?u v? các l?nh v?c mà Vi?t Nam ?ang ??i m?t v?i nhi?u thách th?c nh? v? m?t khí h?u, ngu?n n??c, h? th?ng máy tính/Internet c?a v?n v?t, môi tr??ng/phát tri?n b?n v?ng, an ninh, giao thông v?n t?i và n?ng l??ng. ?? tham gia vào ch??ng trình H?c B?ng Th?c s? Grand Challenges c?a Intel Products Vietnam, ?ng viên c?n ch?ng t? thành tích h?c t?p xu?t s?c và kinh nghi?m tham gia vào các d? án nghiên c?ú t?i tr??ng ??i h?c. ?ng viên ph?i hoàn thành các vòng xét tuy?n nh? sau:

 1. Vòng s? tuy?n: N?p h? s? cho vòng s? tuy?n t?i V?n Phòng ??i Di?n ??i H?c Bang Arizona t?i Vi?t Nam tr??c ngày 14/04/2017. Ti?p theo ?ng viên s? ???c ph?ng v?n b?i Công Ty Intel Products Vi?t Nam và ?y Ban Nhân Dân Thành Ph? H? Chí Minh t? ngày 19/4/2017-26/4/2017. ?ng viên ??t yêu c?u s? ???c h??ng d?n hoàn thành h? s? g?i cho ASU.
 2. Hoàn thành h? s? xét tuy?n cho ASU: Hoàn thành h? s? tr?c tuy?n c?a ASU tr??c ngày 5/5/2017. ?ng viên trúng tuy?n s? ???c nh?n th? báo trúng tuy?n tr??c ngày 31/5/2017. ?ng viên ???c ch?n có ?i?m TOEFL và GRE ??t yêu c?u, s?n sàng h?c t?p t?i ASU n?m h?c 2017-2018 và tr?i qua thành công vòng ph?ng v?n s? ???c c?p h?c b?ng (thay ??i tùy thu?c vào tình tr?ng ???c c?p th? th?c)

M?c th?i gian quan tr?ng

 • Tháng 3/2017 – T? v?n thông tin v? h?c b?ng t?i các tr??ng ??i h?c k? thu?t t?i các t?nh, thành ph? mi?n B?c, Trung, và Nam trên c? n??c.
 • 14/4/2017 – H?n chót n?p h? s? cho vòng s? tuy?n, bao g?m n?p các ch?ng ch? Ti?ng Anh TOEFL/IELTS
 • 19-26/4/ 2017 – ?ng viên ???c m?i tham d? ph?ng v?n v?i Công ty Intel Productes Vi?t Nam và UBND Tp.HCM
 • 1/5/2017 – 19 ?ng viên ???c ch?n b?i Công ty Intel Products Vi?t Nam và UBND Tp.HCM s? ???c h??ng d?n hoàn thành h? s? xét tuy?n cho ASU
 • 5/5//2017 – H?n chót hoàn thành h? s? n?p cho ASU
 • 31/5/2017 – ?ng viên trúng tuy?n s? ???c nh?n th? báo trúng tuy?n h?c b?ng t? ch??ng trình
 • Tháng 8/2017 – Nh?p h?c h?c k? Mùa Thu 2017 t?i ASU

L?u ý: ASU có quy?n thay ??i ch??ng trình và th?i h?n n?u có yêu c?u.

Vui lòng g?i h? s? xét tuy?n c?ng nh? n?u có b?t k? câu h?i v? ch??ng trình, xin vui lòng liên h?: 

Angela Harguess                     Huyen Nguyen
Angela.Harguess@asu.edu     Huyen.Thithu.Nguyen@asu.edu

Hits: 19

[Thông tin học bổng] Chương trình Thạc sĩ của Đại Học Quốc Tế

Thông tin v? ch??ng trình Th?c s? và h?c b?ng c?a ??i H?c Qu?c t? nh? sau:

 1. Tr??ng s? c?p h?c b?ng h?c Th?c s? nghiên c?u 100%
 2. Nh?n sinh ho?t phí 3.5 tri?u/tháng t? d? án nghiên c?u
 3. H??ng nghiên c?u: wireless communications, wireless network cho sensor network, IoT…

Các b?n sinh viên quan tâm tìm hi?u thông tin v? ch??ng trình h?c và h?c b?ng theo website: http://www.hcmiu.edu.vn/Tuyen-sinh-Admissions/Tuyen-sinh-Sau-dai-hoc-Graduate-Admission/Chuong-trinh-trong-nuoc-cap-bang-IU-degrees/Tuyen-sinh-Thac-si-Master-Admission

Hits: 14