[TN] THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP ĐHCQ KHÓA 2013-LIÊN THÔNG KHÓA 2015

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng các l?p,

V?n phòng Khoa thông báo, có Q? giao ?? án t?t nghi?p l?p ??i h?c chính quy khóa 2013 và liên thông khóa 2015 (?ính kèm file).

+ Th?i gian làm ?? án là 10 tu?n: b?t ??u t? 2/10/2017 và k?t thúc vào ngày 11/12/2017.

+  Ngày n?p ?? án: 11/12/2017 (n?p trong bu?i sáng t?i VP Khoa Qu?n 1)

+  Ngày b?o v? ?? án: 18/12/2017 t?i Qu?n 1.

L?u ý:

  • Sinh viên làm ?úng theo quy ??nh thi?t k? quy?n ?? án t?t nghi?p (quy ??nh ?ã ???c c?p nh?t trên website Khoa: http://ft.ptithcm.edu.vn/sinh-vien/cac-bieu-mau-va-quy-dinh).
  • Không nh?n quy?n ?? án không ?úng quy ??nh thi?t k?.

??i di?n VP Khoa VT2.

Hits: 193

Thông báo về điểm tổng kết thực tập tốt nghiệp

Khoa Vi?n Thông ban hành quy ??nh v? nguyên t?c ch?m ?i?m th?c t?p t?t nghi?p (TTTN) cho sinh viên các h? nh? sau:

?i?u 1: ?i?m t?ng k?t c?a TTTN là ?i?m trung bình c?a Th?y h??ng d?n TTTN, ?i?m c?a h?i ??ng và ?i?m c?a công ty mà sinh viên TTTN.  Các nguyên t?c ch?m ?i?m khác t? tr??c trái v?i quy ??nh này ??u bãi b?.

?i?u 2: Bi?u m?u nh?n xét dành cho công ty nh? Ph? L?c 1 ?ính kèm

?i?u 3: Quy ??nh có hi?u l?c t? ngày 7/7/2017

?i?u 4: Các Tr??ng B? Môn và các Th?y/Cô là gi?ng viên h??ng d?n TTTN ch?u trách nhi?m thi hành thông báo này.

Trân tr?ng thông báo.

?ính kèm:

Hits: 329

THÔNG BÁO V/v Thu học phí, thu khác hệ đào tạo chính quy HK2 năm học 2016-2017

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

Hits: 14

1 2 3