Thông tin Tuyển dụng: Công ty TNHH TMDV VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

a

 

Thiên là Công ty chuyên s?n xu?t, thi công, l?p ??t, b?o d??ng các tr?m thu phát sóng vi?n thông và là Nhà cung c?p các d?ch v? T? v?n, Ch?m sóc khách hàng chuyên nghi?p qua ?i?n tho?i cho các nhà m?ng Vietnamobile, Gmobile; VPBank – FE Credict; Samsung Vi?t Nam, LAZADA,…

Chúng tôi c?n tuy?n g?p  40 NHÂN VIÊN K? THU?T ?I?N T? VI?N THÔNG

THÔNG TIN V? CÔNG VI?C VÀ CÁC CH? ?? CHÍNH SÁCH

1. Mô t? công vi?c:

 • Giám sát ki?m soát ch?t l??ng kh?o sát, l?p ??t thi?t b?, c?u hình và phát sóng thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave;
 • Ki?m soát ti?n ?? công vi?c hàng ngày, tu?n, tháng ??m b?o m?c tiêu yêu c?u c?a khách hàng.
 •  Thi?t l?p các m?i quan h? t?t v?i ??i ng? k? thu?t c?a khách hàng.
 • H? tr? t?t k? thu?t , BTS, Node B 3G, 4G, Microwave t? xa cho subcon.
 • Tri?n khai, kh?o sát, l?p ??t, c?u hình và ?ng c?u thi?t b? BTS, Node B 3G, 4G, Microwave.
 • Làm vi?c ch?t ch? v?i qu?n lý Công ty và qu?n lý c?a khách hàng, ch?p hành t?t l?nh ?i?u ??ng công tác.
 • H??ng d?n v?n hành và ?ào t?o s? d?ng thi?t b? BTS, Node B, Microwave cho Subcon.
 • Làm vi?c t?i TP. HCM và Công tác các t?nh khu v?c phía Nam.

2.  Th?i gian làm vi?c:

 • Th?i gian làm vi?c: theo gi? hành chính
  • Sáng: t? 8h00 – 12h00
  • Chi?u: t? 13h30 – 17h30

3. Yêu c?u:

 • T?t nghi?p t? Trung c?p tr? lên ho?c t??ng ???ng; chuyên ngành ?i?n t? vi?n thông, ?i?n – ?i?n T?;
 • S? d?ng thành th?o Autocad;
 • S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng nh?: Word, Excel, Outlook…
 • ?u tiên ?ng viên:
  • T?t nghi?p t? các tr??ng H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, ??i h?c Bách Khoa, ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, ??i h?c giao thông v?n t?i, ??i h?c S? ph?m K? thu?t;
  • Có kinh nghi?m làm vi?c trong ngành vi?n thông di ??ng. ??c bi?t t?ng làm các công vi?c kh?o sát, thi công l?p ??t thi?t b? vi?n thông (viba, truy?n d?n, ngu?n,…), phát sóng, t?i ?u, ?ng c?u thông tin m?ng di ??ng

4. Quy?n l?i:

 • Thu nh?p th?a thu?n v?i m?c t? 7 – 10 tri?u ??ng (tùy kinh nghi?m).
 • ???c h? tr? các chi phí ?i công tác theo ch? ?? c?a công ty.
 • ???c tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngh? L?, phép n?m, và các ch? ?? khác theo quy ??nh c?a B? lu?t Lao ??ng và quy ??nh c?a Công ty;
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng và thân thi?n, c? h?i th?ng ti?n.

5. H? s?:

 • ??n xin vi?c, S? y?u lý l?ch;
 • H? kh?u, CMND;
 • B?ng c?p; Gi?y khám s?c kh?e;
 • 2 ?nh 3×4.

Vui lòng g?i h? s?:

 • N?p qua Email: tuyendung@thientu.com.vn;
 • Ho?c n?p tr?c ti?p t? Th? 2 ??n Th? 6 t?i: Phòng HCNS – S? 8 Nguy?n Th? Hu?nh, P.8, Q Phú Nhu?n, TP. HCM.
 • ?i?n tho?i liên h?: 08.39975966 – 102 ho?c 0916194647

Chương trình Graduate Day của Công ty DEK Technologies Vietnam dành cho các bạn sinh viên năm cuối

Zalo_ScreenShot_4_11_2016_150651

DEK Technologies Vietnam would like to introduce a program that you might find very interesting!

 • Are you a last-year student looking for a job after graduation
 • Would you like to join a global company with a highly professional environment
 • Do you want to know more and experience working at an IT company

This program is definitely for you!

What is this program?

Our Graduate Day is a great opportunity offered to last-year IT students to discover a global IT company and experience a day as an IT engineer. We are located in one of the most beautiful buildings in HCMC.

Please find the detailed agenda below:

 • Date & Time: 07:30 AM – 12:00 PM, Friday, November 25th 2016
 • Place: DEK Technologies Office, 121/137 Le Loi Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC
Time Activity
07:30 – 08:00 Welcome guests
08:00 – 09:00 Overview about DEK Technologies
09:00 – 10:00 Game
10:00 – 10:15 Lunch Break
10:15 – 10:30 Best CV Reward
10:30 – 11:30 Interview session
10:30 – 11:45 Company Tour
11:45 – 12:00 Wrap up

How to join?

Please send us your application (CV + transcript in English) to: info-vn@dektech.com.au with title: Graduate Day Registration

When is the deadline?

We accept registrations until 12:00 PM, November 24th 2016

If you have any questions please do not hesitate to contact:

 

 

Thông báo Hội thảo ComNavi 2016

?? chào m?ng L? k? ni?m 60 n?m ngày thành l?p Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và nh?m t?ng c??ng các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c v? bi?n ??o, ??c bi?t là l?nh v?c thông tin và ??nh v? ?ng d?ng cho phát tri?n kinh t? bi?n, gi?m thi?u thiên tai, Vi?n ?i?n t? Vi?n thông, Trung tâm H?p tác KHKT Vi?t-??c và Trung tâm NAVIS – Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i – ph?i h?p t? ch?c H?i th?o Thông tin và ??nh v? trên bi?n l?n th? 6 (ComNavi 2016), d? ki?n di?n ra vào ngày 08/10/2016.

H?i th?o ??u tiên v? Thông tin và ??nh v? trên bi?n ???c t? ch?c b?i Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i và H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam vào n?m 2007. T? ?ó ??n nay, H?i th?o l?n l??t t? ch?c n?m 2009 t?i H?i Phòng; n?m 2011 t?i ?à N?ng, n?m 2014 và 2015 t?i Hà N?i. H?i th?o ?ã thu hút ???c ?ông ??o các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c tham gia.

Ban t? ch?c trân tr?ng kính m?i các nhà khoa h?c trong và ngoài n??c, các ??n v?, t? ch?c NCKH g?i bài tham lu?n t?i h?i th?o ? các l?nh v?c sau (ho?c các l?nh v?c khác có liên quan):

 • Các h? th?ng thông tin và ??nh v? trên bi?n: H? th?ng HF, VHF, v? tinh, vi ba
 • M?ng thông tin d??i n??c
 • H? th?ng Radar cho c?nh báo th?i ti?t
 • Các ph??ng pháp c?m ?ng và ?o ??c thông tin trên bi?n
 • Các công ngh? và ph??ng pháp ??nh v? tiên ti?n
 • Tìm ki?m và c?u h? trên bi?n
 • ??a ch?n và h?i d??ng h?c
 • Các hi?n t??ng b?t th??ng c?a t? nhiên – s? hình thành và các bi?n pháp c?nh báo ? Vi?t Nam
 • ?ng d?ng c?a n?ng l??ng gió và m?t tr?i cho m?ng thông tin ven bi?n
 • Công ngh? vi?n thám

Các b?n tham lu?n có th? ???c vi?t b?ng Ti?ng Vi?t ho?c Ti?ng Anh và s? ???c xu?t b?n trong k? y?u c?a h?i ngh? do Nhà xu?t b?n Khoa h?c và K? thu?t ?n hành. S? trang c?a b?n th?o không h?n ch?. Ban t? ch?c khuy?n khích tác gi? vi?t b?n th?o có n?i dung t? 5 ??n 15 trang s? d?ng ?úng m?u s?n có c?a h?i th?o.

Các thông tin quan tr?ng:

 • ??a ?i?m t? ch?c: Trung tâm H?p tác Khoa h?c K? thu?t Vi?t-??c, Tr??ng ??i h?c Bách Khoa Hà N?i
 • Th?i gian: ngày 08 tháng 10 n?m 2016
 • Th?i h?n n?p tham lu?n: 25 tháng 09 n?m 2016
 • M?u b?n th?o: [t?i v?] (Vui lòng g?i b?n th?o d??i d?ng file .doc/ .docx)
 • G?i bài t?i h?i th?o: vdz@hust.edu.vn
 • Thông tin chi ti?t xin liên h? Ban t? ch?c t?i ??a ch? email: vdz@hust.edu.vn

??n v? t? ch?c

a

??n v? b?o tr?

      

??n v? tài tr?

Website: http://vdz.edu.vn/comnavi2016

 

Thông Báo Thực Tập Tốt Nghiệp: Lớp C14CQVT01-N

Curry Due Gs helvetica, Armani Vêtement sans-serif; font-size: 16px;”>Thân g?i các b?n sinh viên và L?p tr??ng C14CQVT01-N,

Jason Pierre-Paul helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”>1) Theo k? ho?ch TTTN c?a l?p, các b?n liên h? n?i th?c t?p t?t nghi?p theo nguy?n v?ng và giáo viên h??ng d?n ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN:

Canada Goose Kensington Parka sans-serif; font-size: 16px;”> 2) L?p tr??ng s? l?p b?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN c?a l?p

 • Ua Clutchfit Drive Ii helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”>M?u BM2 b?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN: dowload t?i ?ây.

Aaron Rodgers Cal Bears Jersey helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”> 3) L?p tr??ng t?ng h?p h? s? c?a t?t c? các b?n và n?p v? Khoa. H? s? g?m có: BM4 (có ch? ký GVHD) + BM2.

Canada Goose Junior sans-serif;”>L?u ý: ch? nh?n h? s? t? L?p tr??ng

asics lyte 3 blu uomo helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”>4) H?n chót n?p h? s?: 26/12/2016 t?i VP Khoa Vi?n Thông Qu?n 1.

AIR MAX TAILWIND 8 sans-serif;”>N?u các b?n sinh viên ch?a tìm ???c n?i TTTN, Air Max 2015
các b?n vui lòng liên h? v?i L?p tr??ng ?? l?p danh sách. L?p tr??ng nhanh chóng g?i danh sách v? Khoa. Sau ?ó, Khoa liên h? n?i TTTN cho các b?n.