[Thông tin tuyển dụng] Công Ty TNHH TM & DV Công Nghệ HTK – INC

Công Ty TNHH Th??ng M?i Và D?ch V? Công Ngh? HTK – INC là m?t công ty ??u ngành trong ngành công ngh? thông tin chuyên cung c?p các gi?i pháp cho doanh nghi?p nh?: ?ng d?ng Web, Voice / video
cho Mobile, h? Contact Center, h? th?ng CRM.
1. V? trí tuy?n d?ng: K? S? TRI?N KHAI H? TH?NG TELECOM/VoIP
2. S? l??ng: 03-05 k? s?
3. Mô t? công vi?c:

 • Tri?n khai h? th?ng VoIP: cài ??t và c?u hình h? th?ng, lên k?ch b?n cu?c g?i và t?i ?u hóa ch?t l??ng
 • H? tr? khách hàng trong quá trình s? d?ng h? th?ng VoIP
 • Giám sát h? th?ng m?ng và h? t?ng tri?n khai d?ch v? VoIP c?a công ty
 • Ti?p nh?n và phân tích các yêu c?u phát sinh t? khách hàng. Chuy?n các yêu c?u cho ??i phát tri?n. Sau ?ó nh?n các b?n nâng c?p, ki?m th? và tri?n khai.

4. Yêu c?u công vi?c:

 • ?ng viên t?t nghi?p C?/?H ngành ?i?n-?i?n t?, ?i?n t? vi?n thông, CNTT ho?c t??ng ???ng
 • N?m v?ng ki?n th?c v? Linux (Ubuntu / Centos)
 • Hi?u rõ v? m?ng máy tính
 • Am hi?u c? b?n v? m?ng l??i, thi?t b? truy?n d?n vi?n thông, internet …
 • S?n sàng h?c cái m?i và ?i công tác khi c?n
 • Làm vi?c và h?p tác nhóm t?t.
 • ?u tiên ?ng viên có ki?n th?c và kinh nghi?m v? VoIP.

5. Quy?n l?i ???c h??ng:

 • Tr?i nghi?m kinh nghi?m th?c thông qua d? án và quá trình ?ào t?o.
 • B?o hi?m s?c kh?e, B?o hi?m HTK
 • Các chính sách khác theo lu?t lao ??ng Vi?t Nam và các phúc l?i khác t? công ty (Du l?ch, team
  building, v.v)

6. H? s? d? tuy?n bao g?m:

 • M?c l??ng: Th??ng l??ng
 • H?n n?p h? s?: T? ngày 20/05/2017 ??n khi ?? s? l??ng
 • ??a ?i?m làm vi?c: 89/26 ???ng 59, ph??ng 14, Gò V?p. Tp.HCM
 • N?p h? s? : ?ng viên n?p h? s? qua Email t?i ??a ch?: admin-hr@htklabs.com
 • Thông tin công ty tham kh?o: http://htk-inc.com/vi/

[Thông tin tuyển dụng] Tổng Công ty Mạng lưới Viettel tuyển dụng Kỹ sư ĐTVT

T?ng Công ty M?ng l??i Viettel thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i là nhà qu?n lý, khai thác m?ng l??i vi?n thông toàn c?u, hi?n nay ?ang qu?n lý, v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông trong n??c và hàng ch?c Công ty th? tr??ng trên th? gi?i do Viettel ??u t?.

?? b? sung, nâng cao ch?t l??ng ??i ng? chuyên gia, k? s? ?áp ?ng yêu c?u t?i ?u m?ng l??i, tri?n khai m?ng l??i 4G toàn c?u, T?ng Công ty có mong mu?n m?i nh?ng ?ng viên xu?t s?c v? làm vi?c cùng xây d?ng T?ng Công ty v?ng m?nh, góp ph?n kh?ng ??nh v? th? c?a Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?. C? th?:

I. V? TRÍ TUY?N D?NG:

1. K? S? ?I?N T? VI?N THÔNG CHO M?NG 4G.

 • S? l??ng: 150 ng??i.
 • Mô t? công vi?c:
  • Tham gia vào quy ho?ch, thi?t k? m?ng 4G
  • Tr?c ti?p th?c hi?n l?p ??t, tích h?p, phát sóng, v?n hành khai thác và t?i ?u m?ng 4G t?i Vi?t Nam và các th? tr??ng n??c ngoài.
  • Tham gia nghiên c?u, ?? xu?t các gi?i pháp, tính n?ng, công ngh? m?i ?? t?i ?u nâng cao ch?t l??ng m?ng.

2. K? S? CÔNG NGH? THÔNG TIN:

 • S? l??ng: 150 ng??i.
 • Mô t? công vi?c:
  • Quy ho?ch, thi?t k? h? th?ng Công ngh? thông tin.
  • Xây d?ng các ph?n m?m ?ng d?ng vào ho?t ??ng v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông và Công ngh? thông tin.
  • Tr?c ti?p v?n hành khai thác, t?i ?u h? th?ng Công ngh? thông tin.
  • Tri?n khai các h? th?ng c? s? d? li?u và b?o m?t thông tin.

Ghi chú: Sau tuy?n d?ng các k? s? s? ???c b? trí công vi?c phù h?p v?i chuyên môn, kh? n?ng và s? ?am mê c?a t?ng ng??i.

II. TIÊU CHU?N NHÂN S?:

 • Gi?itính: Nam/N?.
 • ?? tu?i: Không quá 28 tu?i.
 • Trình ??: T?t nghi?p ??i h?c chính quy lo?i Khá tr? lên chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? thông tin ho?c Sinh viên n?m cu?i thu?c các H?c vi?n và Tr??ng ??i h?c (hoàn thành ch??ng trình các môn h?c c?a nhà tr??ng chu?n b? t?t nghi?p n?m 2016).

    Tiêu chu?n ti?ng Anh: ??c hi?u tài li?u b?ng ti?ng Anh ho?c các ch?ng ch? ti?ng Anh (n?u có).

 • Sáng t?o, n?ng ??ng, trách nhi?m, ch?u áp l?c công vi?c cao, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm.
 • Trung th?c, trách nhi?m, c?n th?n, t? m?, ch?u ???c áp l?c công vi?c cao.
 • S?n sàng làm vi?c dài h?n trong và ngoài n??c.
 • Lý l?ch rõ ràng, không có ti?n án, ti?n s?.

III. QUY?N L?I:

 • ?ng viên ???c ch?n ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, sáng t?o, c?nh tranh, phát tri?n, n?ng ??ng có nhi?u c? h?i th?ng ti?n.
 • Ch? ?? l??ng, th??ng, chính sách ?ãi ng? thu hút và h?p d?n hàng ??u Vi?t Nam theo n?ng l?c và k?t qu? công vi?c c?a t?ng cá nhân; ???c h??ng B?o hi?m Xã h?i, B?o hi?m Y t? theo quy ??nh c?a Quân ??i và Lu?t Lao ??ng.
 • C? h?i h?c t?p, nghiên c?u, làm vi?c trong n??c và các n??c trên th? gi?i.

IV. YÊU C?U H? S?:

1. H? s?:

 • ??n xin vi?c (vi?t tay).
 • B?n sao công ch?ng b?ng c?p và các ch?ng ch? chuyên môn ??t ???c.
 • V?i sinh viên chu?n b? t?t nghi?p: Gi?y xác nh?n sinh viên n?m cu?i (h?c xong chu?n b? t?t nghi?p) và xác nh?n b?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p. B?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? liên quan khác (n?u có).
 • CV ghi rõ n?ng l?c chuyên môn, kinh nghi?m h?c t?p nghiên c?u.
 • S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c c?a nhà tr??ng.
 • Gi?y khám s?c kh?e (6 tháng g?n nh?t).
 • 03 ?nh 3×4 m?i nh?t (sau ?nh ghi rõ h? tên).

Ngoài bì h? s? ghi rõ: V? trí tuy?n d?ng, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i liên h?.

2. Cách th?c, ??a ?i?m và h?n g?i h? s?:

 • ?ng viên g?i h? s? d? tuy?n qua 1 trong 2 ???ng sau:

(1) G?i h? s? ?i?n t? t?i trang web ho?c email (Khi tham gia tuy?n d?ng ?ng viên s? b? sung h? s? b?n c?ng):

 +  Web: http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/Index.do

 +  ??a ch? email: vtnet.hr@gmail.com/ huonglt3@viettel.com.vn

(2) Ho?c h? s? chuy?n phát nhanh ??n: B? ph?n T? ch?c Lao ??ng TTKTKV3. ??a ch?: 158/2A Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM. ?i?n tho?i: 08.62961331 (liên h? trong gi? hành chính).

 • Th?i h?n cu?i nh?n h? s?: 31/05/2017 (tính theo d?u b?u ?i?n).

Ghi chú:

 • Ch? g?i thông báo m?i tham gia tuy?n d?ng các ?ng viên ??t yêu c?u tiêu chu?n tuy?n d?ng. H? s? ?ã n?p không hoàn tr? l?i.
 • Viettel tuy?t ??i không thu b?t c? kho?n ti?n nào c?a ?ng viên khi n?p h? s? tham gia d? tuy?n và khi trúng tuy?n vào làm vi?c t?i Viettel.

[Thông tin tuyển dụng] Công ty TNHH Arrive Technologies Việt Nam

Công ty TNHH Arrive Technologies Vi?t Nam, có v?n phòng t?i toà nhà E.town, Q. Tân Bình, TP. HCM.
Công ty chuyên v? thi?t k? vi m?ch, là công ty 100% v?n ??u t? c?a M? (Website: www.arrivetechnologies.com)

Hi?n t?i, Công ty ?ang có nhu c?u tuy?nd?ng k? s? là các b?n sinh viên m?i ra tr??ng thu?c các chuyên ngành: CNTT,  ?i?n t?-Vi?n thông.

Các b?n sinh viên xem thông tin chi ti?t:

H?n n?p h? s?: 30/04/2017

[Thông tin tuyển dụng] Ngày Hội việc làm Pháp – Việt 2017

Ngày H?i vi?c làm Pháp – Vi?t 2017 ???c ??i s? quán Pháp t?i Vi?t Nam ph?i h?p v?i các doanh nghi?p t? ch?c. Ngày h?i vi?c làm gi?i thi?u h?n 160 v? trí công vi?c trong nhi?u l?nh v?c. S? ki?n này dành ???c  s? quan tâm c?a r?t nhi?u sinh viên, ??c bi?t là nh?ng sinh viên s?p ho?c m?i t?t nghi?p, v?i thông tin chi ti?t nh? sau:

 • Th?i gian: t? 8 gi? ??n 12 gi?, th? B?y 06/05/2017
 • ??a ?i?m: Khách s?n Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Tr?ng, Ph??ng 6, Qu?n 3,  TP. H? Chí Minh

?? nh?n ???c c? h?i ph?ng v?n v?i các nhà tuy?n d?ng, các b?n ??ng ký tham gia hãy g?i CV ??n ??a ch? email: vieclam.phapviet@gmail.com  tr??c ngày 26/04/2017.

image004

[Thông Tin Tuyển Dụng] Kỹ sư Điện – Điện tử – Cơ điện tử làm việc tại Nhật Bản

Thông tin công ty:

 • Tên công ty: CHURITSU ELECTRIC CORPORATION
 • Thành l?p: 1950
 • ??a ch?: Thành ph? Nagoya, t?nh Aichi
 • S? l??ng nhân viên: 363 nhân viên
 • Website: http://www.churitsu.co.jp
 • N?i dung kinh doanh:
  • Kinh doanh kim lo?i t?m, thi?t b? h? th?ng FA, s?n ph?m c? ?i?n t?,
  • Kinh doanh thi?t b? môi tr??ng, c? s? nhà máy s?n xu?t, thi?t b? h? th?ng thông tin, thi?t b? cao áp, th?p áp,
  • B?ng ?i?n t?, b?ng ?i?n phân ph?i, b?ng ?i?u khi?n giám sát trung tâm , b?ng ?i?u khi?n, b?ng ?i?n th?p áp, cao áp.

V? trí tuy?n d?ng: K? S? THI?T K? THI?T B? ?I?N T?

??i t??ng: K? s? và c? nhân t?t nghi?p ??i h?c các ngành ?i?n – ?i?n t?, C? ?i?n t? t? 22-26 tu?i.

N?i dung công vi?c: Thi?t k? c? b?n các thi?t b? ?i?n t? nh? board m?ch ?i?n t?, thi?t b? ?i?u khi?n, thi?t b? phân ph?i.

Ch? ?? :

 • H?c b?ng ?ào t?o ti?ng Nh?t tòan th?i gian 6 tháng 1200 USD
 • L??ng nhân viên chính th?c: 2000 USD / 1 tháng.
 • Ch? ?? b?o hi?m, ngày ngh? theo qui ??nh c?a Nh?t B?n.
 • H? tr? ph?n l?n ti?n nhà, ?i?n n??c và chi phí ?i l?i.
 • Có ch? ?? th??ng và t?ng l??ng h?ng n?m.
 • C? h?i tr? thành Qu?n lý t?i Vi?t Nam (Tháng 10/2018: d? ??nh m? chi nhánh t?i các thành ph? ?à N?ng, Hà N?i, H? Chí Minh)

K? n?ng c?n thi?t:

 • Không yêu c?u kinh nghi?m.
 • Không c?n ti?ng Nh?t ( s? ???c ?ào t?o)
 • Ti?ng Anh giao ti?p, ??c hi?u.
 • Có tinh th?n c?u ti?n và nghiêm túc trong công vi?c.
 • Có th? làm vi?c t?i Nh?t B?n cùng công ty phát tri?n t?i Vi?t Nam trong t??ng lai.

Th?i gian ??ng ký:
Th?i gian ??ng ký ?ng tuy?n t? 11/04/2017 ??n 10/05/2017 thông qua E-mail: apply.vietlabo@gmail.com v?i n?i dung sau:

 • Tên email: ?ng tuy?n k? s? ?i?n – c? ?i?n t?
  • H? tên:
  • S? ?i?n tho?i:
  • Email:
  • ?ính kèm CV ti?ng Anh

M?i thông tin chi ti?t liên h? Ph? trách tuy?n d?ng (08)-3503 4470 ho?c 0973 901 830

[Thông tin tuyển dụng] CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM

I. Nhân viên k? thu?t tri?n khai và b?o trì m?ng Internet FPT

S? L??NG: 80 nhân viên chính th?c

Mô t? công vi?c:

– Ki?m tra, s?a ch?a, kh?c ph?c s? c? ???ng truy?n internet ADSL, FTTH (Bao g?m các s? c? liên quan ??n tuy?n cáp thuê bao và thi?t b? s? d?ng internet trong nhà khách hàng)

– Tri?n khai và b?o trì cáp thuê bao ADSL, PON, FTTH và cài ??t các d?ch v? khác (Truy?n hình FPT, thi?t b? wifi…) do FPT Telecom cung c?p t?i nhà khách hang

– T? v?n, h??ng d?n s? d?ng và cài ??t các d?ch v? ?i kèm do FPT Telecom cung c?p cho khách hàng (Truy?n hình FPT, thi?t b? wifi…)

Yêu c?u công vi?c:

– Nam, có s?c kh?e t?t, tu?i t? 19 – 30

– T?t nghi?p Trung c?p ho?c Cao ??ng chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? thông tin, M?ng máy tính, ?i?n – ?i?n công nghi?p, ?i?n t? Công nghi?p

– Các ?ng viên có ch?ng ch? ngh? t??ng ???ng b?c ngh? b?c 3/7 v?i các chuyên nghành liên quan c?ng s? ???c xem xét m?i ph?ng v?n n?u ?ã có kinh nghi?m làm vi?c.

– ?ng viên có kinh nghi?m s?a ch?a, l?p ??t h? t?ng vi?n thông, Internet, ?i?n l?c, truy?n hình cáp…là m?t l?i th?.

– Có ph??ng tiên ?i l?i (xe máy).

– Có thi?t b? có th? tra c?u ???c Mobinet.

Trình ??: Ch?ng ch? ngh?, Trung c?p, Cao ??ng.

M?c l??ng:   5 – 7 tri?u

Quy?n l?i:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các Ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.
 • Thu?c biên ch? công ty TNHH MTV DV Vi?n thông Ph??ng Nam (??i tác ??c quy?n c?a FPT Telecom).

H? s? ?ng tuy?n g?i v?:

 • Tr?c ti?p t?i s?: 702/3E S? V?n H?nh Ph??ng 12, Qu?n 10
 • N?p qua mail: tuyendung@fpt.net (Tiêu ?? mail theo m?u:NVKT_H? và Tên)
 • ?i?n tho?i: 08 7300 222 S? máy l?: 80954/80965
 • Mobile Ms.H?o 0121 6607066
 • Tên Facebook: TUY?N D?NG PNC

II. K? thu?t viên h? tr? t?i nhà khách hàng (KTV Onsite)

S? L??NG: 30 nhân viên chính th?c

Mô t? công vi?c:

– H? tr? k? thu?t t?i nhà khách hàng

– X? lý các l?i liên quan ??n: K?t n?i internet, Email., m?ng LAN, máy tính, các thi?t b? di ??ng (Smart phone, Ipad…), smart TV… không th? k?t n?i internet ho?c không th? s? d?ng các ?ng d?ng, d?ch v? trên internet, IP camera, truy?n hình FPT.

– L?p ??t truy?n hình FPT (d?ch v? truy?n hình thông qua giao th?c k?t n?i Internet b?ng thông r?ng).

– X? lý thông tin, h? tr? k? thu?t cho các b? ph?n trong n?i b? Công ty.

Yêu c?u công vi?c:

– Nam, tu?i t? 21 – 30. S?c kh?e t?t, ngo?i hình ?a nhìn.

– T?t nghi?p h? Cao ??ng, ??i h?c các chuyên ngành Công ngh? thông tin, Qu?n tr? m?ng, các chuyên ngành liên quan ??n CNTT, m?ng máy tính…

– Có ki?n th?c v? máy tính, m?ng máy tính, m?ng Internet…

– Có các ch?ng ch? v? m?ng máy tính (CCNA, MCSA, MCITP…) là 1 ?u th?.

– Ti?ng Anh t??ng ???ng trình ?? B, kh? n?ng giao ti?p t?t.

– Trung th?c, ch?m ch?, nhanh nh?n, hòa ??ng, ch?u ???c áp l?c công vi?c, có ph??ng ti?n ?i l?i.

– Có ph??ng tiên ?i l?i (xe máy), có thi?t b? có th? tra c?u ???c Mobinet.

Thu nh?p:

 • H??ng l??ng theo n?ng l?c.
 • Thu nh?p và m?c l??ng t?  6 – 10 tri?u ??ng.

Quy?n l?i:

 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các Ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a Công ty.
 • Thu?c biên ch? công ty TNHH MTV DV Vi?n thông Ph??ng Nam (??i tác ??c quy?n c?a FPT Telecom).

H? s? ?ng tuy?n g?i v?:

 • Tr?c ti?p t?i s?: 702/3E S? V?n H?nh Ph??ng 12, Qu?n 10
 • N?p qua mail: tuyendung@fpt.net (Tiêu ?? mail theo m?u: KTVOS_H? và Tên)
 • ?i?n tho?i: 08 7300 222 S? máy l?: 80954/80965
 • Mobile Ms.H?o 0121 6607066. Tên Facebook: TUY?N D?NG PNC

[Thông tin tuyển dụng] Công ty cổ phần JESCO ASIA tuyển kỹ sư thông tin

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 n?m 2017

THÔNG TIN TUY?N D?NG

Công ty c? ph?n JESCO ASIA có ti?n thân là công ty trách nhi?m h?u h?n JESCO SE Vi?t Nam – ???c thành l?p vào tháng 10 n?m 2001. Là m?t công ty con c?a JESCO HOLDINGS Nh?t B?n, JESCO ASIA th?a h??ng v?n kinh nghi?m k? thu?t h?n 43 n?m t? công ty m? ?? làm n?n t?ng v?ng ch?c cho s? phát tri?n t?i Vi?t Nam và các n??c ?ông Nam Á khác.

Sau thành công c?a vi?c thi?t k? h? th?ng ?i?n cho sân bay qu?c t? Tân S?n Nh?t, nhà ga T2 N?i Bài và m?t s? d? án t?m c? khác trong và ngoài n??c, công ty JESCO ASIA ngày m?t n?i ti?ng h?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam trong l?nh v?c t? v?n, thi?t k?, thi công và b?o trì các d? án thu?c l?nh v?c k? thu?t ?i?n, ?i?n t? vi?n thông, h? th?ng liên l?c, nhi?t ?i?n, nhi?t l?nh, c? khí, ???ng ?ng, xây d?ng, và cung c?p thi?t b? – v?t t?

Hi?n nay, công ty ?ang tuy?n d?ng K? s? Thông tin

I. THÔNG TIN CHUNG

 • V? trí: K? s?
 • B? ph?n: Thông tin
 • NIKE TENNIS CLASSIC ULTRA FLYKNIT sans-serif;”>Th?i gian làm vi?c: 07:45 – 17:30
 • S? l??ng c?n tuy?n: 03 ng??i
 • H?n n?p h? s?: s? d?ng khi tuy?n ??

II. NHI?M V? VÀ YÊU C?U

Jordan Hydro 5 helvetica, sans-serif;”>2.1 Mô t? công vi?c

 • Các công vi?c liên quan ??n tri?n khai các b?n v? v? các tr?m phát sóng
 • ?i?n tho?i di d?ng, John Jerry b?n v? v? ?? h?a ki?n trúc…
 • UGG Bailey Button helvetica, sans-serif;”>Thi?t k?(tri?n khai)các công trình liên quan ??n vi?n thông : Ch? y?u là các công trình bên Nh?t B?n .
 • Bi?t thi?t k? b?n v? theo tiêu chu?n Japan, Vi?t Nam …
 • Công vi?c c? th? s? ???c trao ??i trong quá trình ph?ng v?n
 • Các công vi?c khác có liên quan
 • ???c h??ng d?n và ?ào t?o chuyên môn (On job training)
 • Có c? h?i sang Nh?t tu nghi?p (6 tháng – 1 n?m)
 • Công vi?c có yêu c?u t?ng ca ?? hoàn thành ?úng ti?n ??, ?u tiên ?ng viên có th? làm ngoài gi?. Th?i gian t?ng ca s? ???c tính thêm vào ti?n l??ng
 • Công vi?c có yêu c?u t?ng ca ?? hoàn thành ?úng ti?n ??, ?u tiên ?ng viên có th? làm ngoài gi?. Th?i gian t?ng ca s? ???c tính theo ?úng Lu?t Lao ??ng Vi?t Nam.

2.2 Yêu c?u

 • T?t nghi?p cao ??ng tr? lên chuyên ngành K? thu?t vi?n thông (ch?p nh?n C? khí ho?c ?i?n)
 • ?u tiên ?ng viên ?ã có 1-3 n?m kinh nghi?m, ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT ch?p nh?n sinh viên m?i t?t nghi?p, siêng n?ng, ham h?c h?i.
 • ?u tiên ?ng viên s? d?ng t?t Autocad 2D, 3D
 • Ti?ng Anh giao ti?p
 • Asics Gel Lyte 5 Femme Kaki helvetica, sans-serif;”>?u tiên ?ng viên bi?t ti?ng Nh?t
 • Seton Hall Pirates Jerseys sans-serif;”>?ng viên quan tâm vui lòng g?i h? s? v?:
  • Email: tuyendung@se-tech.co.jp
  • Ho?c mang tr?c ti?p h? s? ??n ??a ch?: L?u 11 Tòa nhà South Building 60 Tr??ng S?n, Ph??ng 2, Q.Tân Bình, Connecticut Huskies TP.HCM
  • Asics Gel Quantum 360 Femme helvetica, sans-serif;”>?T: 08-35470371 (g?p Ms. Khánh)
  • <span style=”font-family: arial, helvetica,

Thông tin tuyển dụng: Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-NET)

                  Page_1

Page_2

Thông tin tuyển dụng: Công ty CP KASATI

Công ty c? ph?n KASATI là m?t thành viên c?a T?p ?oàn B?u chính Vi?n thông (VNPT Group) (http://www.kasati.com.vn). Công ty CP KASATI chuyên cung c?p d?ch v? vi?n thông cho các nhà khai thác m?ng di ??ng, các nhà cung c?p d?ch v? tho?i và phi tho?i, các hãng vi?n thông n?i ti?ng trong và ngoài n??c.
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh trong th?i gian t?i, Công ty có nhu c?u tuy?n d?ng các k? s? và k? thu?t viên ?i?n t? – Vi?n thông làm vi?c t?i TP HCM.
Các b?n ?ng viên vui lòng xem thông tin tuy?n d?ng chi ti?t: t?i ?ây.
1 2