Thông báo V/v thu học phí Học kỳ I Năm học 2017 – 2018

B?ng t?ng h?p N? h?c phí & h?c l?i các l?p ??n h?t ngày 30/06/2017: xem t?i ?ây.

Hits: 492

THÔNG BÁO V/v Thu học phí, thu khác hệ đào tạo chính quy HK2 năm học 2016-2017

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t thông báo: t?i ?ây.

Hits: 14