[TTTN] THÔNG BÁO CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA HỆ 5 NĂM KHÓA 2012-HỆ 2.5 NĂM KHÓA 2014

Thân g??i sinh viên va? l??p tr???ng.

Khoa thông ba?o nga?y châ?m ba?o ca?o TTTN nh? sau:

 • Nga?y nô?p quyê?n: nga?y 19/10/2016 (n?p trong bu?i sáng t?i Qu?n 1)
 • Nga?y châ?m ba?o ca?o: 8h sa?ng nga?y 21/10/2016 t?i Qu?n 1.
 • Hình th?c thi: v?n ?áp

Phòng và danh sách nhóm: xem t?i ?ây.

L??p tr???ng tâ?p h??p quyê?n ba?o ca?o g??i vê? Khoa (L?u y?: Quyê?n ba?o ca?o pha?i co? ?ê? c??ng ba?n chi?nh + Giâ?y xa?c nhâ?n co? ?o?ng dâ?u ky? tên)

?a?i diê?n VP Khoa VT.

Thông báo: Thực Tập Tốt Nghiệp Lớp D12TXVT và L14TXVT01-N

V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 g?i thông báo h??ng d?n th?c hi?n Th?c T?p T?t Nghi?p (TTTN) ??n các b?n sinh viên l?p D12TXVT và L14TXVT01-N nh? sau:

 • L?p tr??ng ??i di?n l?p ??n V?n Phòng Khoa nh?n Phi?u giao ?? c??ng TTTN và phân phát ??n các b?n trong l?p.
 • Sinh viên l?u ý th?i h?n ??i ?? tài: trong vòng hai tu?n sau ngày b?t ??u th?c t?p t?t nghi?p (t? ngày 19/9/2016-16/10/2016), quá th?i h?n Khoa không gi?i quy?t.
 • ?ính kèm b?n quy ??nh thi?t k? báo cáo TTTN c?a m?i l?p:
  1. QUY ??NH VÊ? VI?C THI?T K? BA?O CA?O TTTN-D12TXVT
  2. QUY ??NH VÊ? VI?C THI?T K? BA?O CA?O TTTN-L14TXVT
 • Ngày n?p quy?n báo cáo: ngày 19/10/2016 t?i VP Khoa VT2 – C? S? Qu?n 1 (gi? hành chính).
 • Hình th?c ch?m báo cáo: v?n ?áp.
 • Ngày ch?m báo cáo (d? ki?n): 21/10/2016.

??i di?n VP Khoa VT2.

Thông Báo Thực Tập Tốt Nghiệp: Lớp C14CQVT01-N

Curry Due Gs helvetica, Armani Vêtement sans-serif; font-size: 16px;”>Thân g?i các b?n sinh viên và L?p tr??ng C14CQVT01-N,

Jason Pierre-Paul helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”>1) Theo k? ho?ch TTTN c?a l?p, các b?n liên h? n?i th?c t?p t?t nghi?p theo nguy?n v?ng và giáo viên h??ng d?n ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN:

Canada Goose Kensington Parka sans-serif; font-size: 16px;”> 2) L?p tr??ng s? l?p b?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN c?a l?p

 • Ua Clutchfit Drive Ii helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”>M?u BM2 b?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN: dowload t?i ?ây.

Aaron Rodgers Cal Bears Jersey helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”> 3) L?p tr??ng t?ng h?p h? s? c?a t?t c? các b?n và n?p v? Khoa. H? s? g?m có: BM4 (có ch? ký GVHD) + BM2.

Canada Goose Junior sans-serif;”>L?u ý: ch? nh?n h? s? t? L?p tr??ng

asics lyte 3 blu uomo helvetica, sans-serif; font-size: 16px;”>4) H?n chót n?p h? s?: 26/12/2016 t?i VP Khoa Vi?n Thông Qu?n 1.

AIR MAX TAILWIND 8 sans-serif;”>N?u các b?n sinh viên ch?a tìm ???c n?i TTTN, Air Max 2015
các b?n vui lòng liên h? v?i L?p tr??ng ?? l?p danh sách. L?p tr??ng nhanh chóng g?i danh sách v? Khoa. Sau ?ó, Khoa liên h? n?i TTTN cho các b?n.