Thông báo kết quả phân chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp (Gia hạn)

Thông báo k?t qu? phân chuyên ngành và th?c t?p t?t nghi?p
 • L?p: D14 và L16
 • K?t qu? phân chuyên ngành:
 • Sinh viên ch? ??ng liên h? công ty th?c t?p ?úng chuyên ngành và liên l?c v?i giáo viên h??ng d?n ?? lên ?? c??ng th?c t?p t?t nghi?p
 • Th?i h?n n?p phi?u giao ?? c??ng th?c t?p t?t nghi?p (m?u BM4:BM4-D14CQVTBM4-L16CQVT) có ch? ký c?a giáo viên h??ng d?n cho l?p tr??ng: 11:00  th? 6 ngày 18/05/2018 Gia h?n ??n 11:00 Th? Sáu ngày 25/05/2018
 • L?p tr??ng t?ng h?p file theo BM2 (BM2-bang tong hop (mau)-D14CQVT), BM4 (có ch? ký GVHD) và n?p v? v?n phòng Khoa 11:00 ngày th? 2 ngày 21/05/2018  Gia h?n t?i 11:00 ngày th? 2 ngày 27/05/2018
V?n phòng Khoa Vi?n Thông 2.

Hits: 1303

Chương Trình Đào Tạo TESTER của Tập đoàn DXC

T?p ?oàn DXC là t?p ?oàn công ngh? ??c l?p s? 1 th? gi?i, v?i 170,000 nhân viên làm vi?c v?i h?n 6000 khách hàng ? 70 qu?c gia trên toàn c?u.  DXC ???c thành l?p v?i s? k?t h?p c?a hai t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i là  và  .

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c hi?n t?i và xây d?ng ??i ng? nhân l?c k? th?a trong t??ng lai c?a t?p ?oàn ? Vi?t Nam và m? r?ng c? h?i vi?c làm cho t?t c? các b?n có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m, DXC Vietnam m?i b?n tham gia Ch??ng Trình ?ào T?o TESTER (TESTER Fresher Training Program):

N?i dung, ph? c?p, và s? l??ng ?ào t?o:

 • ?ào t?o nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ki?m th?, công ngh? liên quan và k? n?ng m?m, ?? làm vi?c trong các d? án phát tri?n ph?n m?m cho khách hàng trên kh?p th? gi?i
 • Th?c hành trên các ?? tài ???c các k? s? c?a công ty thi?t k?
 • Ph? c?p 10,000,000 ??ng n?u hoàn t?t ch??ng trình h?c và ???c tuy?n d?ng chính th?c vào công ty
 • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 14 ng??i

Th?i gian, ??a ?i?m và l?ch ?ào t?o:

 • Th?i gian: 4/12/2017 – 12/1/2017 (06 tu?n)
 • Ngày và gi?: t? th? 2 ??n th? 6 m?i tu?n b?t ??u t? 9g ??n 18g
 • ??a ?i?m: 366 Nguy?n Trãi, P.8, Q.5, Tp. HCM.

??i t??ng và yêu c?u ?ào t?o:

 • Sinh viên hoàn t?t ch??ng trình h?c/?ã t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i H?c, Cao ??ng ho?c t??ng ???ng thu?c các chuyên ngành: Ph?n m?m, CNTT,  Toán-Tin, Toán, V?t Lý… Ho?c có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m
 • Có th? giao ti?p b?ng ti?ng Anh ? c?p ?? c? b?n
 • Cam k?t làm vi?c cho công ty 24 tháng k? t? khi hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o
 • Tham gia ??y ?? th?i gian ?ào t?o nh? yêu c?u

Qui trình tuy?n ch?n:

 • Vòng 1: Sàng l?c h? s?
 • Vòng 2: Ph?ng v?n

H? s? yêu c?u (b?ng m?m softcopy)

 • ??n xin vi?c và S? y?u lý l?ch (b?ng ti?ng Anh)
 • B?ng ?i?m/Gi?y Ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ho?c b?ng t?t nghi?p ??i H?c/ Cao ??ng Ho?c ch?ng ch? k? thu?t/chi ti?t v? kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình
 • Ch?ng ch? ti?ng Anh n?u có
 • 01 t?m hình (06 tháng g?n nh?t)

N?p ??n ?ng tuy?n và liên h?:

Hits: 239

Công ty cổ phần công nghệ Macrocom tuyển thực tập sinh

Thông tin công ty ti?p nh?n: Công ty c? ph?n công ngh? Macrocom

??a ch?: 270A Lý Th??ng Ki?t, Ph??ng 14, Qu?n 10, TP. H? Chí Minh.

??i ???c: Sinh viên th?c t?p.

Th?i gian th?c t?p: 3 tháng. D? ki?n t? 01/09/2017 ??n 30/11/2017.

H? tr? chuyên c?n: 3.000.000 VN?/tháng, ?n tr?a (?i?u ki?n: có kh? n?ng ?óng gióp vào công vi?c chung c?a công ty). Làm vi?c trong môi tr??ng có ?i?u hòa, s?ch s?.

S? l??ng tuy?n: 10 sv

Kinh nghi?m: t?o cho các em có c? h?i ???c c? sát th?c t? v?i công vi?c, h?c h?i k? n?ng làm vi?c.

C? h?i: có c? h?i ???c tuy?n d?ng vào công ty làm vi?c chính th?c.

Các b?n sinh viên quan tâm xem thông tin chi ti?t: t?i ?ây.

Hits: 40

[TTTN] THÔNG BÁO LỊCH CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP D13CQVT-L15CQVT (11/8/2017)

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng các l?p.

Khoa Vi?n Thông 2 thông báo l?ch ch?m báo cáo th?c t?p l?p ??i h?c chính quy khóa 2013 và Liên thông khóa 2015 nh? sau:

??i di?n v?n phòng VT2.

Hits: 310

[Thông tin thực tập] Công ty PNC TELECOM

CH??NG TRÌNH TH?C T?P

DÀNH CHO SV N?M CU?I

Ngành: ?i?n t? vi?n thông, Công ngh? K? thu?t vi?n thông,

?i?n – ?i?n công nghi?p, H? th?ng ?i?n, Công ngh? thông tin, Qu?n tr? m?ng, M?ng máy tính

Nh?m t?o ?i?u ki?n th?c t?p cho các b?n HS-SV t?i các tr??ng Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c có c? h?i ti?p xúc th?c t?, h?c h?i, trao ??i và v?n d?ng nh?ng ki?n th?c h?c t?i tr??ng vào th?c t? trong m?t môi tr??ng chuyên nghi?p, Công ty Ph??ng Nam Telecom trân tr?ng thông báo ch??ng trình “Th?c t?p” dành cho các b?n sinh viên n?m cu?i trong l?nh v?c ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? k? thu?t vi?n thông, ?i?n – ?i?n công nghi?p, H? th?ng ?i?n, Công ngh? thông tin, Qu?n Tr? M?ng.

Thông tin c? th? v? ch??ng trình th?c t?p

– Th?i gian th?c t?p: 1 – 3 tháng.
– ??a ?i?m th?c t?p: TpHCM, Bình D??ng, ??ng Nai, V?ng Tàu, Lâm ??ng, Bình Thu?n…(???c phân b? v? chi nhánh g?n v?i n?i c? trú c?a th?c t?p sinh, Công ty tr?i dài t? Qu?ng Nam ??n Cà Mau)
– ?i?u ki?n:
+ H?c sinh – Sinh viên S? c?p, Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c n?m cu?i ?ang có nhu c?u th?c t?p thu?c các chuyên ngành trên.

+ Có gi?y gi?i thi?u th?c t?p c?a Tr??ng
+ Kh?e m?nh, nhanh nh?n, có ki?n th?c c? b?n v? các ngành h?c trên.
– Quy?n l?i:
+ ???c ?ào t?o b? sung k? thu?t ngh?, h?c h?i kinh nghi?m th?c t? t?i doanh nghi?p có uy tín trong l?nh v?c cung c?p d?ch v? Internet.

+ ???c xác nh?n quá trình th?c t?p t?i Doanh nghi?p.
+ ???c ti?p nh?n ký h?p ??ng lao ??ng chính th?c sau khi k?t thúc th?i gian th?c t?p n?u v??t qua k? thi sát h?ch – ?ánh giá t?i Doanh nghi?p.
– H? s? ??ng ký th?c t?p Ms.H?o: 0121 660 7066

Nhà tr??ng t?ng h?p Danh sách th?c t?p g?i qua Công ty v? ??a ch? mail: phuongnam.tuyendung@fpt.net

———————————————————————————————

Ch??ng trình tr?i nghi?m 3 ngày làm nhân viên Ph??ng Nam

 • ??i t??ng: Sinh viên n?m cu?i
 • L?i ích: SV ???c ti?p xúc v?i môi tr??ng làm vi?c th?c t?, các công ngh? m?ng công ty ?ang s? d?ng trong quá trình làm vi?c
 • Website: https://fptjobs.com/
 • Facebook: Tuy?n d?ng PNC

PNC_banderole-01

Hits: 66

Kiến tập cho sinh viên năm 4: Công ty DEK Technologies

Th?i gian: 1h30, th? 6 ngày 30/09/216
??a ?i?m: Công ty DEK Technologies, 121/137 Lê L?i, Ph??ng B?n Thành, Qu?n 1, Thành Ph? H? Chí Minh
Ch??ng trình:
1:30 – 2:00: Chào ?ón các b?n Sinh Viên
2:00 – 2:30: Gi?i thi?u v? Công ty DEK Technologies Vi?t Nam
2:30 – 3:00: Gi?i thi?u v? các D? án và Ch??ng trình Th?c T?p c?a Công ty
3:00 – 3:30: Games và Q&A
3:30 – 4:00: Tea break
4:00 – 4:30: Tham quan v?n phòng Công ty
4:30 – 4:45: Ch?p hình k? ni?m và trao quà
Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/h5e55KkM7Ja42lYb2

Hits: 14

Thông báo Thực tập tốt nghiệp Lớp Từ Xa khóa 2012, khóa 2014

V?n phòng Khoa Vi?n thông 2 thân g?i thông tin Th?c t?p t?t nghi?p ??n các b?n sinh viên L?p ?12TXVT01-N, ?12TXVT02-N, L14TXVT01-N nh? sau:

1. Sinh viên xem B?ng phân công GVHD và Danh sách GVHD, sau ?ó liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN theo m?u:

L?u ý : Sinh viên làm theo m?u BM4 tham kh?o kèm theo: ? ?ây (SV làm sai m?u s? không nh?n).

2. L?p Tr??ng l?p B?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN c?a l?p theo m?u: BM2-bang tong hop (mau)

3. L?p Tr??ng g?i danh sách (BM2) và t?t c? phi?u giao ?? c??ng (BM4) v? V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 .  (Khoa ch? nh?n phi?u t? l?p tr??ng)

4. H?n chót: Th? Hai ngày 05/09/2016

??i di?n V?n phòng Khoa Vi?n thông 2.

Hits: 1515