Ngày hội giao lưu doanh nghiệp và sinh viên lần 6 năm 2016: Khoa Viễn Thông

Vào ngày 1 tháng 12 n?m 2016, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c ngày h?i giao l?u doanh nghi?p và sinh viên v?i m?c ?ích t?o ra môi tr??ng g?p g?, ti?p xúc gi?a doanh nghi?p và sinh viên c?a Khoa, ??c bi?t là các b?n sinh viên khóa K2012.

H?n 10 doanh nghi?p vi?n thông hàng ??u Vi?t Nam trong ngành, ví d? nh?: T?ng công ty m?ng l??i Viettel, VNPT Net, Công ty c? ph?n Vi?n thông FPT, Công ty TNHH Truy?n hình cáp Saigontourist (SCTV), Công ty C? ph?n Vi?n thông CMC, Công ty TNHH TMDV Vi?n thông Thiên Tú, Công ty C? ph?n Vi?n thông Tin h?c B?u ?i?n (CTIN), TMA Solutions, Công ty C? ph?n Kasati, Công ty D?ch v? Vi?n thông Ph??ng Nam, ?ã tham gia ngày h?i doanh nghi?p v?i t?ng s? v? trí tuy?n d?ng trong ngày h?i là h?n 100 v? trí, th? hi?n ch?t l??ng và uy tín ?ào t?o c?a khoa trong vi?c cung c?p ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho ngành vi?n thông khu v?c phía Nam nói riêng và ngành ICT c? n??c nói chung. Bên c?nh vi?c ch? ??ng gi?i thi?u cung c?p thông tin v? công ty và v? v? trí tuy?n d?ng, các công ty tham gia ngày h?i ?ã ti?n hành thu th?p thông tin, ph?ng v?n tr?c ti?p và ?? ngh? vi?c làm cho các b?n sinh viên s?p t?t nghi?p.

Lãnh ??o c?a các công ty c?ng ?ã giao l?u v?i các b?n sinh viên n?m 2, 3 và 4 c?a Khoa và ?ã tr? l?i các th?c m?c c?ng nh? cung c?p các ??nh h??ng ngh? nghi?p, giúp các b?n sinh viên có cái nhìn rõ ràng v? t??ng lai và vai trò quan tr?ng c?a ngành k? thu?t ?i?n t? truy?n thông ??c bi?t trong nh?ng n?m s?p t?i v?i m?ng th? h? th? 5 và cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? 4.

Thay m?t Khoa Vi?n Thông, Th?y Tr?n ?ình Thu?n – Phó Tr??ng Khoa, c?m ?n các doanh nghi?p ?ã ??ng hành v?i các ho?t ??ng c?a Khoa và mong r?ng các doanh nghi?p s? ti?p t?c ??ng hành và g?ng k?t v?i Khoa h?n n?a không nh?ng trong ?ào t?o mà còn trong nghiên c?u khoa h?c. 

M?t s? hình ?nh c?a bu?i giao l?u.

15235527_1228187730578342_3699428464508890098_o 15235610_1228186973911751_4718248151377148570_o 15235690_1228187823911666_6654549504400971083_o 15235943_1228187590578356_6376462620647922732_o 15259186_1228187587245023_8328381103635281309_o 15259233_1228187720578343_5716304444188433108_o 15259413_1228187320578383_3983658526749018135_o 15259610_1228187813911667_4790209561844011361_o 15272166_1228186970578418_1682699479088038303_o 15272319_1228187073911741_4990076764560467859_o 15304158_1228187463911702_3555526749439819199_o 15304195_1228186967245085_4616444655533794226_o 15304554_1228187313911717_4604108991386205674_o 15304561_1228187737245008_7354320837924464272_o 15325130_1228187063911742_6444929292068654081_o 15325151_1228187570578358_4564315185597724593_o

Hits: 6