LỊCH THI TN Hệ ĐHTX khoá 2015 (2.5 năm); Khóa 2013 (5 năm) và các khóa trước thi lại; Hệ ĐH VLVH khóa 2010 thi lại (Cơ sở tại Tp HCM)

Các Anh/Ch? quan tâm vui lòng xem L?CH THI TN H? ?HTX khoá 2015 (2.5 n?m); Khóa 2013 (5 n?m) và các khóa tr??c thi l?i; H? ?H VLVH khóa 2010 thi l?i (C? s? t?i Tp HCM) t?i ?ây: xem chi ti?t.

QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ???C CÔNG NH?N VÀ C?P B?NG T?T NGHI?P CAO ??NG CHÍNH QUY – ??T 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quy?t ??nh s? 308/Q?-HV ngày 26/03/2018): xem chi ti?t

 

QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ???C CÔNG NH?N VÀ C?P B?NG T?T NGHI?P ??I H?C CHÍNH QUY – ??T 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quy?t ??nh s? 308/Q?-HV ngày 26/03/2018): xem chi ti?t.

Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO

Theo k? ho?ch th?c hi?n ?? án t?t nghi?p, các sinh viên th?c hi?n ?? án t?t nghi?p trong h?c k? 1 n?m h?c 2017-2018 có th? ?i?u ch?nh và thay ??i ?? án t?t nghi?p.

+ M?u ??n: https://goo.gl/wicRo1

+ Th?i gian nh?n ??n: 16 gi? 00 Th? Hai ngày 23/10/2017

VPK Vi?n Thông

[TN] THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng ?13CQVT01,02- L15CQVT01

Theo k? ho?ch t?t nghi?p c?a l?p, các sinh viên nhanh chóng liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? án t?t nghi?p.

  • ?i?u ki?n giao ?? án t?t nghi?p: n? không quá 8 tín ch?, không n? môn th?c t?p t?t nghi?p, ?i?m trung bình t? 2.1 tr? lên. Tr??ng h?p các sinh viên không mu?n làm ?? án, sinh viên s? n?p ??n xin h?c môn thay th? thi t?t nghi?p g?i phòng Giáo v? (M?u ??n liên h? Phòng Giáo V?, h?n chót n?p ngày 21/9/2017). M?u ??n truy c?p ? ?ây: https://goo.gl/gV2coZ
  • ?i?u ki?n h?c môn thay th? t?t nghi?p: sinh viên không ???c làm ?? án s? h?c các môn thay th?.

Vì s? l??ng các Th?y h??ng d?n có quy ??nh s? l??ng nên các em nhanh chóng liên h? GVHD g?p ?? xây d?ng ?? án cho mình.

H?n chót n?p BM10 g?i v? Khoa: ngày 21/9/2017 (L?p tr??ng t?p h?p BM10 có ch? ký c?a GVHD +b?ng t?ng h?p BM8).

??i di?n VP khoa VT2.


  • M?U PHI?U GIAO NHI?M V? TH?C HI?N ?? ÁN T?T NGHI?P:
  • DANH SÁCH GV THAM GIA H??NG D?N TT T?T NGHI?P VÀ ?? ÁN T?T NGHI?P: ? ?ây.
  • M?U B?NG T?NG H?P SINH VIÊN ??NG KÝ TH?C HI?N ?? ÁN T?T NGHI?P: ? ?ây.

[TTTN] THÔNG BÁO LỊCH CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP D13CQVT-L15CQVT (11/8/2017)

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng các l?p.

Khoa Vi?n Thông 2 thông báo l?ch ch?m báo cáo th?c t?p l?p ??i h?c chính quy khóa 2013 và Liên thông khóa 2015 nh? sau:

??i di?n v?n phòng VT2.

[Thông báo] V/v Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Danh sách SV nhận bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

CV NOIBO 97_Page_1

CV NOIBO 97_Page_2

 

Danh sách sinh viên nh?n b?ng t?t nghi?p trong L? T?t nghi?p ??t 1 n?m 2017: t?i ?ây.