Hội thảo trực tuyến (Webinar): Software Defined Radio và 5G với nền tảng phần cứng và phần mềm của NI

Software Defined Radio và 5G v?i n?n t?ng ph?n c?ng và ph?n m?m c?a NI

29 November, 2017

10:00 AM – 11:00 AM (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

G?n ?ây, ??c bi?t trong n? l?c chu?n hóa công ngh? 5G, ?ã có nhu c?u và s? quan tâm ngày càng t?ng trong vi?c t?o m?u v?i các tín hi?u th?c. Công ngh? SDR ???c ch?p nh?n r?ng rãi cho vi?c t?o m?u các h? th?ng truy?n thông không dây, tuy nhiên nó ?òi h?i các y?u t? tính toán trên b? vi x? lý và FPGA. Trong khi FPGA giúp t?ng tính linh ho?t và kh? n?ng x? lý cho các h? th?ng ph?c t?p, k? n?ng và ki?n th?c c?n thi?t là m?t tr? ng?i m?i c?n ???c v??t qua.
N?n t?ng Software Defined Radio c?a NI cung c?p gi?i pháp thi?t k? ?? nhanh chóng t?o m?u cho h? th?ng truy?n thông không dây, d?n ??n thành qu? nhanh h?n. B?n có th? th? nghi?m các ?ng d?ng v?i các tín hi?u trong th? gi?i th?c nh? MIMO ho?c khái ni?m LTE/WiFi ho?t ??ng song song trên cùng b?ng t?n.
Hãy ??ng ký tham d? bu?i h?i th?o tr?c tuy?n mi?n phí, ???c trình bày b?ng ti?ng Vi?t, n?i các k? s? NI t?i Vi?t Nam s? cho quý v? th?y làm th? nào ?? nhanh chóng t?o m?u th? nghi?m m?t h? th?ng truy?n thông s? d?ng n?n t?ng NI SDR.

  • Ph?n c?ng và ph?n m?m SDR linh ho?t nh?ng giá c? ph?i ch?ng bi?n PC tiêu chu?n thành công c? t?o m?u các h? th?ng không dây th? h? ti?p theo
  • Khám phá ph?n m?m LabVIEW Communications System Design Suite, m?t môi tr??ng thi?t k? tích h?p, t? nh?n bi?t ph?n c?ng ?? t?o ra các h? th?ng truy?n thông
  • Tích h?p ph?n c?ng và ph?n m?m theo cách ch?a t?ng có ?? ??y nhanh sáng ki?n c?a b?n
  • Các ?ng d?ng khung (application frameworks) có th? m? và ch?y ngay giúp thúc ??y các ý t??ng m?i v? m?t thành ph?n c? th? c?a h? th?ng

Xin kính m?i quý v? tham d? bu?i h?i th?o tr?c tuy?n này và hi?u cách NI giúp các nhà nghiên c?u trên toàn th? gi?i v??t qua nh?ng thách th?c trong nhi?u ch? ?? nghiên c?u không dây.

Nh?p vào ?ây ?? ??t ch?

Hits: 110