[Thông tin tuyển dụng] TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM

TRUNG TÂM M?NG L??I MOBIFONE MI?N NAM – THU?C T?NG CÔNG TY VI?N THÔNG MOBIFONE tr?c ti?p qu?n lý, v?n hành khai thác b?o d??ng thi?t b?, truy?n d?n và c? s? h? t?ng m?ng vô tuy?n; ?i?u hành công tác x? lý s? c? các tr?m phát sóng thu?c ??a bàn trên 22 t?nh, thành khu v?c phía Nam. T?i Trung tâm m?ng l??i MobiFone mi?n Nam, Ban Giám ??c và t?p th? Lãnh ??o Trung tâm luôn quan tâm ch? ??o l?y con ng??i làm trung tâm, ?u tiên các cán b? tr?, n?ng ??ng trong công tác, ??c bi?t công ngh? m?i ?? b?i d??ng phát tri?n l?c l??ng k? c?n. Các ?ng viên s? ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, ?n ??nh; ???c tham gia các khoá ?ào t?o nâng cao v? chuyên môn trong và ngoài n??c v?i các ch? ?? ?u ?ãi và c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p.

?? ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n, chúng tôi c?n tuy?n nh?ng ?ng viên cho các v? trí sau:

 1. CÁC V? TRÍ C?N TUY?N:

V? TRÍ

CHUYÊN NGÀNH

??A ?I?M LÀM VI?C

K? s? ?i?n t?- Vi?n thông

?i?n t?- Vi?n thông

TPHCM và các t?nh, thành phía Nam

 

II. YÊU C?U CHUNG CHO T?T C? ?NG VIÊN:

 • T?t nghi?p ??i h?c các tr??ng Công l?p ho?c Qu?c t? – H? chính quy (b?ng 1).
 • Tu?i: D??i 35 tu?i (tính ??n ngày d? tuy?n)
 • Ngo?i hình, giao ti?p: Có ngo?i hình, giao ti?p t?t
 • Anh v?n: T?i thi?u b?ng B/Toeic 450 tr? lên
 • Tin h?c: Thành th?o tin h?c v?n phòng
 • ?u tiên: ?ng viên có kinh nghi?m, h? kh?u th??ng trú t?i n?i làm vi?c.

III.  H? S? D? TUY?N: Bìa h? s? ghi rõ: Ch?c danh d? tuy?n, ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?. H? s? ???c s?p x?p theo th? t? sau:

 1. ??n d? tuy?n vi?t tay;
 2. H? s? cá nhân (CV) ghi rõ thông tin: h? tên, gi?i tính, s? CMND, ngày sinh, tình tr?ng hôn nhân, s?c kh?e, ??a ch? liên h?, s? ?i?n tho?i, email; Trình ?? h?c v?n, các v?n b?ng, ch?ng ch? liên quan; Li?t kê kinh nghi?m và v? trí công tác t?ng ??m nhi?m;
 3. S? y?u lý l?ch khai rõ b?n thân, gia ?ình, có dán ?nh và  xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng;
 4. B?n sao có công ch?ng: B?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i h?c, ch?ng ch? (Anh v?n, Tin h?c….); các v?n b?ng, ch?ng ch?, gi?y ch?ng nh?n khác kèm theo (nêu có); Ch?ng minh nhân dân, H? kh?u;
 5. ??i v?i các ?ng viên ?ã có kinh nghi?m vui lòng n?p thêm các gi?y t? xác nh?n kinh nghi?m công tác (B?n sao có công ch?ng H?p ??ng lao ??ng, Quy?t ??nh nâng l??ng, Gi?y xác nh?n c?a c? quan,… );

(L?u ý: Các gi?y t?, v?n b?ng công ch?ng, th?i h?n không quá 06 tháng)

 1. B?n g?c Gi?y khám s?c kh?e (th?i h?n không quá 60 ngày tính ??n ngày n?p h? s?);
 2. 04 ?nh 4×6 m?i nh?t.

IV.  THÔNG TIN LIÊN QUAN:

 1. Th?i gian nh?n h? s?: Nh?n h? s? d? tuy?n tr?c ti?p trong gi? hành chính t? ngày 10/11/2017 (T? 8h00 -17h các ngày t? th? 2 ??n th? 6).
 2. ??a ?i?m nh?n h? s?:

  • Khu v?c TPHCM: Qu?y L? tân, Tòa nhà MobiFone, MM18 Tr??ng S?n, P.14, Q.10, TPHCM  ho?c ch? C?m Tú – Phòng T? ch?c hành chính. ?T: 08.38662345 (ext:440)
  • Khu v?c các t?nh mi?n Tây: ?ài vi?n thông C?n Th?, 06 Hòa Bình, Ph??ng An C?, Qu?n Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
  • Khu v?c các t?nh mi?n ?ông: ?ài vi?n thông ??ng Nai, 791-793 ??ng Kh?i, KP8, Ph??ng Tân Phong, TP.Biên Hòa, T?nh ??ng Nai

(Không nh?n h? s? qua internet, các h? s? không ??t yêu c?u s? không ???c hoàn tr? l?i.)

 1. Th?i gian thi tuy?n: D? ki?n tháng 12/2017.
 2. Hình th?c tuy?n d?ng: 3 vòng
 • Vòng 1: S? tuy?n h? s?
 • Vòng 2: Thi vi?t Chuyên môn (90 phút), Anh v?n (60 phút), Tin h?c (60 phút)

(ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 1)

 • Vòng 3: Ph?ng v?n tr?c ti?p (ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 2)

Hits: 184