[Tuyển dụng] Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (VTTEK)

Trung tâm Nghiên c?u Công ngh? m?ng Viettel (VTTEK), tr?c thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i (Viettel), là ??n v? duy nh?t t?i Vi?t Nam nghiên c?u, phát tri?n và kinh doanh toàn b? thi?t b? h? t?ng vi?n thông (2G, 3G, 4G, 5G…) t? l?p truy nh?p, l?p m?ng lõi ??n l?p lõi ?ng d?ng.

V?i g?n 400 k? s? làm vi?c d??i s? b?o tr? c?a T?p ?oàn Viettel, VTTEK ?ã cho ra ??i nh?ng s?n ph?m công ngh? m?ng Lõi mà t? tr??c t?i nay, h? th?ng vi?n thông c?a Vi?t Nam ??u ph?i mua ngoài t? các nhà s?n xu?t l?n trên th? gi?i. Nh?ng s?n ph?m này hi?n nay ch? có m?t s? T?p ?oàn công ngh? l?n trên th? gi?i cung c?p là Huawei, Ericsson, Zte, Amdoc…

Trung tâm Nghiên c?u Công ngh? m?ng Viettel (VTTEK) – T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i, ?ang tuy?n d?ng k? s? phát tri?n t?i H? Chí Minh, chi ti?t nh? sau:

  1. K? s? phát tri?n ph?n m?m (C, C++/Java/Erlang).
  2. K? s? nghiên c?u giao th?c m?ng vi?n thông.
  3. K? s? phát tri?n FPGA/DSP.
  4. K? s? phát tri?n ph?n m?m h? th?ng.
  5. K? s? phát tri?n ph?n m?m giao th?c m?ng.

B?ng mô t? và yêu c?u công vi?c cho t?ng v? trí: t?i ?ây.

QUY?N L?I:

– Thu nh?p: 1000$ => 5000$ (Tùy vào n?ng l?c và kinh nghi?m).

– Ti?n phúc l?i các ngày: 30/4, 2/9, 22/12, t?t d??ng, t?t âm l?ch.

– Ngh? mát hàng n?m & phúc l?i khác.

??a ?i?m làm vi?c: T?ng 7, tòa nhà N06, H?m 158 ???ng Hoàng Hoa Thám, qu?n Tân Bình, TP H? Chí Minh.

B?n nào quan tâm xin g?i CV v? ??a ch? Email: chinhvd@gmail.com ho?c liên h? tr?c ti?p Anh Chính qua s? ?i?n tho?i: 0986191212.