QUYẾT ĐỊNH V/v giao nhiệm vụ thực tập TN cho SV LTĐHCQ khóa 2016-2018 Ngành KTĐTTT

Hits: 120

QUYẾT ĐỊNH V/v giao nhiệm vụ thực tập TN cho SV ĐHCQ khóa 2014-2019 Ngành KTĐTTT

Danh sách 119 sinh viên ??i h?c Chính quy ?ính kèm thèo Quy?t ??nh 290/Q?-HVCS: Xem ? ?ây

Hits: 272

Thông báo kết quả phân chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp (Gia hạn)

Thông báo k?t qu? phân chuyên ngành và th?c t?p t?t nghi?p
 • L?p: D14 và L16
 • K?t qu? phân chuyên ngành:
 • Sinh viên ch? ??ng liên h? công ty th?c t?p ?úng chuyên ngành và liên l?c v?i giáo viên h??ng d?n ?? lên ?? c??ng th?c t?p t?t nghi?p
 • Th?i h?n n?p phi?u giao ?? c??ng th?c t?p t?t nghi?p (m?u BM4:BM4-D14CQVTBM4-L16CQVT) có ch? ký c?a giáo viên h??ng d?n cho l?p tr??ng: 11:00  th? 6 ngày 18/05/2018 Gia h?n ??n 11:00 Th? Sáu ngày 25/05/2018
 • L?p tr??ng t?ng h?p file theo BM2 (BM2-bang tong hop (mau)-D14CQVT), BM4 (có ch? ký GVHD) và n?p v? v?n phòng Khoa 11:00 ngày th? 2 ngày 21/05/2018  Gia h?n t?i 11:00 ngày th? 2 ngày 27/05/2018
V?n phòng Khoa Vi?n Thông 2.

Hits: 1303

Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2013 (4,5 năm) và các lớp trả nợ Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2013 (4,5 n?m) và các l?p tr? n? Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? th?c t?p TN: ? ?ây

Hits: 195

[TTTN] Thông báo nhận thực tập tại công ty DTS

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: C? Ph?n Công Ngh? Truy?n Thông DTS

??a ch?: 287B ?i?n Biên Ph?, Qu?n 3, Tp.HCM

Website: http://www.dts.com.vn

S? l??ng nh?n: 08 Sinh viên

M?ng th?c t?p:

 • Security: 2sv
 • IPTV: 1sv
 • network controller: 1sv
 • Private cloud: 1 sv
 • TV headend: 1 sv
 • LTE Mobile: 1sv
 • Datacenter: 1sv

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/v2F1BBZu6vtZIGT72

H?n ??ng ký: 16/5/2017

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm, n?u ??ng ký quá s? l??ng công ty b? xem là không h?p l?)

Liên h?:

Hits: 88

[TTTN] Thông báo thực tập tại công ty CTIN

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: Chi nhánh – Công ty C? ph?n Vi?n thông Tin h?c B?u ?i?n

??a ch?: 435 Hoàng V?n Th?, canada goose mystique parka Ph??ng 4, CORTEZ Qu?n Tân Bình, Moncler Femme TP. Devon Kennard H? Chí Minh, New Balance 533 femme Vi?t Nam.

Website: www.ctin.vn

S? l??ng nh?n: 05

M?ng th?c t?p: Công ngh? m?ng tích h?p h? th?ng

 • Mô hình m?ng cho doanh nghi?p
 • Tìm hi?u mô hình d? li?u Data center
 • Tìm hiêu mô hình truy?n d? li?u ISP

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/trpri3pKHj5naV8W2

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, Doudoune Canada Goose Pas Cher ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm,

Hits: 30

[TTTN] Thông báo nhận thực tập Viettel

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: T?ng Công ty M?ng l??i Viettel – Chi Nhánh Viettel Tp. Adidas Zx Flux Homme Bleu H? Chí Minh

??a ch?: 158/2A Hoàng Hoa Thám, Alfonzo Dennard P.12, Q.TB, Canada Goose Rideau Parka TP.HCM

Website: http://viettel.com.vn

S? l??ng nh?n: 10 sv

Yêu c?u ??i v?i sinh viên vào Viettel th?c t?p nh? sau:

1. Golden State Warriors Jerseys Có gi?y gi?i thi?u c?a Khoa.
2. adidas X homme B?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p (Yêu c?u ?i?m trung bình ??t lo?i khá tr? lên).
3. Soldes Doudoune Canada Goose S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a ??a ph??ng (có th? hoàn thi?n sau khi vào th?c t?p).
4. Marquette Golden Eagles B?n sao CMND.

M?ng th?c t?p:

 • Các ?? tài khác liên quan ??n l?nh v?c vi?n thông.

Th?i h?n ??ng ký: 16/5/2017

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/BsmTq0cC58X2PRJd2

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, Nike Mercurial homme ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm,

Hits: 334

[TTTN] Thông báo nhận thực tập VNPT.NET2

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: TRUNG TÂM H? T?NG M?NG MI?N NAM – CHI NHÁNH T?NG CÔNG TY H? T?NG M?NG (VNPT.NET2)

??a ch?: 224 ???ng Thành Thái, Nike Free Run Mens Shoes
Ph??ng 14, Asics Gel Lyte 5 Femme Qu?n 10, VCU Rams Thành ph? H? Chí Minh

Website: http://www.vnptnet.vn/

S? l??ng nh?n: 10 sv

M?ng th?c t?p:

 • Các ?? tài khác liên quan ??n l?nh v?c m?ng.

Th?i h?n ??ng ký: 16/5/2017

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/cAlGzDPcXGmFsEN12

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, Canada Goose Rideau Parka ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm,

Hits: 75

[TTTN] THÔNG BÁO LỊCH CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP D13CQVT-L15CQVT (11/8/2017)

Thân g?i sinh viên và l?p tr??ng các l?p.

Khoa Vi?n Thông 2 thông báo l?ch ch?m báo cáo th?c t?p l?p ??i h?c chính quy khóa 2013 và Liên thông khóa 2015 nh? sau:

??i di?n v?n phòng VT2.

Hits: 310

[TTTN] THÔNG BÁO NỘP QUYỂN BÁO CÁO & NGÀY CHẤM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân g?i sinh viên các l?p,

V?n phòng Khoa VT2 thông báo v? vi?c n?p quy?n và ch?m báo cáo Th?c t?p T?t nghi?p c?a l?p D13CQVT-N và L15CQVT-N nh? sau:

 • Hình th?c quy?n báo cáo:
 • N?p quy?n báo cáo:
  • Th?i gian: Th? T? ngày 09 tháng 08 n?m 2017 (trong gi? làm vi?c)
  • ??a ?i?m: V?n phòng Khoa Qu?n 1
  • Hình th?c: L?p tr??ng t?p h?p quy?n g?i v? Khoa (không nh?n riêng sinh viên n?p)
 • Ch?m báo cáo:
  • Th?i gian: Th? Sáu ngày 11 tháng 08 n?m 2017 (th?i gian c? th? s? thông báo sau)
  • ??a ?i?m:  HVCS Q1 (Phòng ch?m s? báo cáo sau)

M?t s? l?u ý quan tr?ng:

 • V?n phòng khoa s? không nh?n các quy?n báo cáo TTTN không theo quy ??nh: hình th?c quy?n và m?u nh?n xét c?a công ty.
 • T?t c? các sinh viên TTTN ??u PH?I tham gia cu?c thi ?nh “Tôi và n?i th?c t?p”:

V?n phòng Khoa VT2.

 

Hits: 385

Quyết định V/v Điều chỉnh thực tập TN cho SV hệ LT CĐ ĐHCQ khóa 2015-2017 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách sinh viên ?i?u ch?nh ?? c??ng, ??n v? th?c t?p t?t nghi?p: xem t?i ?ây.

H?n chót nh?n Quy?t ??nh m?i: 16h Th? Sáu 28/07/2017

??a ?i?m nh?n Quy?t ??nh m?i: VP Khoa Qu?n 1.

Hits: 114

Quyết định V/v Điều chỉnh thực tập TN cho SV hệ ĐHCQ khóa 2013-2018 Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

Danh sách sinh viên ?i?u ch?nh ?? c??ng, ??n v? th?c t?p t?t nghi?p: xem t?i ?ây.

H?n chót nh?n Quy?t ??nh m?i: 16h Th? Sáu 28/07/2017

??a ?i?m nh?n Quy?t ??nh m?i: VP Khoa Qu?n 1.

Hits: 182

[TTTN] THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân g?i sinh viên các l?p,

V?n phòng Khoa VT2 thông báo v? vi?c nh?n phi?u giao ?? c??ng TTTN c?a l?p (BM4), ??i di?n 3 l?p tr??ng lên v?n phòng Khoa qu?n 1 ?? nh?n phi?u và phát l?i cho các b?n trong l?p.

Nh?ng ?i?m c?n l?u ý:

 • ??c k? quy ??nh thi?t k? báo cáo TTTN (g?m 6 trang ?ính kèm file):  
 • Th?i h?n ??i ?? tài: t? ngày 3/7 ??n tr??c 11h00 ngày 14/7/2017.
 • B?n chính BM4 s? ?óng cùng quy?n báo cáo (không ???c ?? th?t l?c, không n?p b?n photo).
 • B?n chính phi?u nh?n xét và ?óng d?u xác nh?n c?a ??n v? TTT

??i di?n V?n phòng Khoa VT2.

Hits: 26

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên Đại Học chính quy Khóa 2013-2018 Ngành KT Điện tử truyền thông

Pages from QD 289 (00000003)

Danh sách 93 sinh viên ???c giao nhi?m v? th?c t?p t?t nghi?p: xem ? ?ây.

Hits: 23

1 2