QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách sinh viên Hệ ĐH đào tạo từ xa, khóa 2013-2018 đủ điều kiện thi TN kỳ thi tháng 04/2018

Các Anh Ch? quan tâm vui lòng xem QUY?T ??NH V/v Phê duy?t danh sách sinh viên H? ?H ?ào t?o t? xa, khóa 2013-2018 ?? ?i?u ki?n thi TN k? thi tháng 04/2018 chi ti?t t?i: xem t?i ?ây.

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh sách sinh viên miễn học, miễn thi môn GDQP – Hệ ĐHTX

DANH SÁCH SINH VIÊN ???C XÉT MI?N H?C/MI?N THI H? T? XA (kèm theo Quy?t ??nh s? 151/Q?-HVCS ngày 02/04/2018):  xem ? ?ây.

Quyết định phê duyệt DSSV ĐH hệ TX K2010,2011,2012,2013,2014 đủ điều kiện Thi TN kỳ thi tháng 03/2018

  1. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2010, 2011, 2012 (h? 4,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  2. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013, 2014 (h? 2,5 n?m) tr? n? ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  3. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2013 (h? 4,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây.
  4. Quy?t ??nh phê duy?t DSSV ?H h? ?TTX K2015 (h? 5,5 n?m) ?? ?i?u ki?n Thi TN k? thi tháng 03/2018: xem ? ?ây. 

[TTTN] QUY ĐỊNH THIẾT KẾ BÁO CÁO TTTN LỚP TỪ XA KHÓA 2013, KHÓA 2015

Thân g?i Sinh viên và L?p tr??ng,

– Vào ngày 11/10/2017 V?n phòng Khoa VT2 ?ã phát phi?u giao ?? c??ng TTTN cho L?p tr??ng và tr??ng h?p các b?n ch?a nh?n ???c phi?u vui lòng liên h? l?p tr??ng ?? nh?n.

– Sinh viên l?u ý th?i h?n ??i ?? tài: t? ngày 16/10/2017-27/10/2017, quá th?i h?n Khoa không gi?i quy?t.

–  ?ính kèm b?n quy ??nh thi?t k? th?c t?p t?t nghi?p c?a hai l?p (làm ?úng form quy ??nh):

–  ?ính kèm b?ng ?ánh giá quá trình th?c t?p t?i công ty (làm ?úng form quy ??nh): Bang-danh-gia-qua-trinh-thuc-tap -duyet

–  Ngày n?p quy?n báo cáo d? ki?n: ngày 16/11/2017 t?i V?n phòng Khoa VT2 – HVCS Qu?n 1 (gi? hành chính).

– Hình th?c n?p: Khoa nh?n quy?n t? L?p tr??ng (không nh?n riêng l? t? sinh viên).

– Ngày báo cáo v?n ?áp d? ki?n: s? thông báo sau.

??i di?n Vp Khoa VT2.

Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2015 (2,5 năm) Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2015 (2,5 n?m) Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? TTTN: ? ?ây.

Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2013 (4,5 năm) và các lớp trả nợ Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2013 (4,5 n?m) và các l?p tr? n? Ngành K? thu?t ?i?n t?, truy?n thông – H? ?HTX ???c giao nhi?m v? th?c t?p TN: ? ?ây

Quyết định Vv Ban hành KH đào tạo toàn khóa hệ ĐHTX khóa 2017 hệ 02 năm

  • K? ho?ch ?ào t?o chi ti?t: t?i ?ây.

 

Quyết định V/v Phê duyệt danh sách SV miễn học, miễn thi môn GDQP Hệ ĐHTX

  • Danh sách sinh viên ???c xét mi?n h?c/mi?n thi môn GDQP H? ??i h?c T? xa: t?i ?ây.

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2014 (2.5 năm) đủ điều kiện thi TN – Hệ ĐHTX

Quý Th?y Cô và các b?n sinh viên vui lòng xem chi ti?t Quy?t ??nh và Danh sách: t?i ?ây.

Thông báo Thực tập tốt nghiệp Lớp Từ Xa khóa 2012, khóa 2014

V?n phòng Khoa Vi?n thông 2 thân g?i thông tin Th?c t?p t?t nghi?p ??n các b?n sinh viên L?p ?12TXVT01-N, ?12TXVT02-N, L14TXVT01-N nh? sau:

1. Sinh viên xem B?ng phân công GVHD và Danh sách GVHD, sau ?ó liên h? v?i GVHD ?? xây d?ng ?? c??ng TTTN theo m?u:

L?u ý : Sinh viên làm theo m?u BM4 tham kh?o kèm theo: ? ?ây (SV làm sai m?u s? không nh?n).

2. L?p Tr??ng l?p B?ng t?ng h?p các ?? c??ng TTTN c?a l?p theo m?u: BM2-bang tong hop (mau)

3. L?p Tr??ng g?i danh sách (BM2) và t?t c? phi?u giao ?? c??ng (BM4) v? V?n Phòng Khoa Vi?n thông 2 .  (Khoa ch? nh?n phi?u t? l?p tr??ng)

4. H?n chót: Th? Hai ngày 05/09/2016

??i di?n V?n phòng Khoa Vi?n thông 2.