Thông báo Tuyển dụng giảng viên, giảng viên nghiên cứu viên năm 2017

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, C? s? t?i Tp.HCM trân tr?ng thông báo tuy?n d?ng gi?ng viên c? h?u n?m 2017, c? th? nh? sau:

I. V? trí tuy?n d?ng

 1. Gi?ng viên gi?ng d?y các nhóm môn: Ti?ng Anh, Toán h?c và ?ng d?ng, Khoa h?c máy tính, H? th?ng thông tin, Công ngh? ph?n m?m, An toàn thông tin, M? thu?t, Thi?t k? phát tri?n game, Vi?n thông, K? toán, Marketting
 2. Gi?ng viên – kiêm Nghiên c?u viên l?nh v?c ICT (Công ngh? thông tin và truy?n thông)

II. ??a ?i?m làm vi?c: t?i C? s? ?ào t?o Tp.HCM, H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (???ng Man Thi?n, Ph??ng Hi?p Phú,Qu?n 9, Tp.HCM và s? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng ?a Kao, Qu?n 1, Tp.HCM).

III. Thông tin ??i t??ng tuy?n d?ng

1. Gi?ng viên

a. Mô t? công vi?c, nhi?m v?

 • Tham gia xây d?ng k? ho?ch, n?i dung, ch??ng trình ?ào t?o; xây d?ng giáo trình, bài gi?ng; ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, ki?m tra ?ánh giá k?t qu? h?c t?p, rèn luy?n c?a sinh viên, h?c viên
 • Gi?ng d?y, h??ng d?n t?t nghi?p, ?ánh giá ?? án, khóa lu?n, lu?n v?n, lu?n án ch??ng trình ?ào t?o theo k? ho?ch ?ào t?o
 • T? ch?c và tham gia các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c; vi?t và tham gia báo cáo khoa h?c t?i các h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c; tham gia tri?n khai các ho?t ??ng ?ào t?o b?i d??ng, chuy?n giao công ngh?
 • Th?c hi?n các nhi?m v? khác theo quy ??nh v? nhi?m v? c?a gi?ng viên.

b. V? trí, tiêu chu?n, ?i?u ki?n tuy?n d?ng

 Noi dung thong bao tuyen dung dot 1.2017 new_Page_1Noi dung thong bao tuyen dung dot 1.2017 new_Page_2

2. Gi?ng viên kiêm nghiên c?u viên

a. Mô t? công vi?c, nhi?m v?

 • Th?c hi?n các nhi?m v? c?a gi?ng viên, ??c bi?t v?i nhi?m v? gi?ng d?y: th?c hi?n t?i ?a 100%, t?i thi?u 50% ??nh m?c gi?ng d?y quy ??nh (270 gi?).
 • Th?c hi?n nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c ho?c d? án khoa h?c công ngh?: ngoài th?i gian gi?ng d?y trên l?p, gi?ng viên kiêm nghiên c?u viên s? làm vi?c gi? hành chính ho?c theo th?i gian c?a d? án ??i v?i nh?ng nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c và các d? án khoa h?c công ngh? các c?p cho H?c vi?n c? s?.

b. V? trí, tiêu chu?n, ?i?u ki?n tuy?n d?ng

 Noi dung thong bao tuyen dung dot 1.2017 new_Page_3

 

H? s? d? tuy?n :

 • ??n xin vi?c (b?n vi?t tay trên 1 trang kh? A4)
 • B?n tóm t?t quá trình h?c t?p, kinh nghi?m công tác
 • S? y?u lý l?ch có dán ?nh 4×6cm ???c chính quy?n ??a ph??ng ho?c ??n v? ?ang công tác xác nh?n (trong vòng 6 tháng tính ??n th?i ?i?m n?p h? s?)
 • Gi?y khám s?c kh?e c?a b?nh vi?n ?a khoa theo quy ??nh
 • B?n sao (công ch?ng ho?c ch?ng th?c): CMND, gi?y khai sinh, h? kh?u, các v?n b?ng, ch?ng ch?, b?ng ?i?m các b?c t? b?c ??i h?c (tr??ng h?p v?n b?ng ?ào t?o do c? s? n??c ngoài c?p ph?i ???c công ch?ng d?ch thu?t sang ti?ng Vi?t)
 • Lý l?ch khoa h?c (n?u có)
 • Các minh ch?ng nghiên c?u gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c khác (n?u có)
 • Các gi?y t?, h? s? (b?n phôtô) liên quan ??n tiêu chu?n, ?i?u ki?n ?u tiên xét tuy?n d?ng (n?u có).

* L?u ý: H?c vi?n không tr? l?i h? s? n?u ?ng viên không trúng tuy?n.

IV. Th?i gian và hình th?c tuy?n d?ng: xét tuy?n theo 2 vòng:

 • Vòng 1: Xét h? s? trên c? s?: trình ??, k?t qu?/thành tích h?c t?p/nghiên c?u, kinh nghi?m tích l?y ?ng viên và s? phù h?p v?i ngành h?c, ngành ?ào t?o;
 • Vòng 2: Các ?ng viên có h? s? ?? ?i?u ki?n s? ???c m?i tham d? vòng ki?m tra, sát h?ch g?m: ph?ng v?n trao ??i, ?ánh giá n?ng l?c chuyên môn, ngo?i ng?, kh? n?ng s? ph?m, gi?ng th?.

V. Th?i gian, ??a ?i?m và hình th?c n?p h? s?

 • Hình th?c n?p: tr?c ti?p (trong gi? hành chính) ho?c g?i theo ???ng B?u ?i?n. ??i v?i các ?ng viên ? n??c ngoài, có th? n?p b?n scan h? s? xin vi?c qua ??a ch? email: htra@ptithcm.edu.vn
 • ??a ch? nh?n: phòng T? ch?c Hành chính, H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông (S? 97 Man Thi?n, P. Hi?p Phú, Qu?n 9, Tp.HCM).
 • Th?i gian, th?i h?n: t? ngày 08/03/2017 ?ê?n hê?t nga?y 07/05/2017 (theo d?u b?u ?i?n);

Chi ti?t xin liên h?: bà Nguy?n Th? H??ng Trà, phòng T? ch?c Hành chính (S?T: 0837.306.600).

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông C? s? t?i TPHCM trân tr?ng thông báo tuy?n d?ng gi?ng viên c? h?u n?m 2017 nh? sau: xem thông tin chi ti?t.