Thông báo: Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học chính quy đợt 1 năm 2017

ADIDAS ZX 750 helvetica, sans-serif;”>H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông thông báo ?i?m chu?n trúng tuy?n ??t 1 vào ??i h?c h? chính quy n?m 2017 c?a H?c vi?n nh? sau (m?c ?i?m công b? d??i ?ây áp d?ng cho h?c sinh ph? thông ? khu v?c 3; m?c ?i?m chênh l?ch ?u tiên theo ??i t??ng là 1,0 ?i?m và theo khu v?c là 0,5 ?i?m):

TT

Ngành ?ào t?o

Mã ngành

?i?m chu?n trúng tuy?n

Th? t? nguy?n v?ng (TTNV) trúng tuy?n khi b?ng m?c ?i?m trúng tuy?n (*)

C? S? ?ÀO T?O PHÍA B?C (mã BVH)

1.

KT ?i?n t? truy?n thông

52520207

22,50

TTNV <= 3

2.

New Balance 997 homme helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>Công ngh? KT ?i?n, ?i?n t?

Air Jordan 2 helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>52510301

21,75

TTNV <= 2

3.

Công ngh? thông tin

52480201

25,00

TTNV = 1

Creighton Bluejays Jerseys helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>4.

An toàn thông tin

52480299

nike air max 1 homme essential helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>24,00

TTNV <= 4

5.

Công ngh? ?a ph??ng ti?n

52480203

23,25

TTNV = 1

6.

Truy?n thông ?a ph??ng ti?n

52320104

23,75

TTNV <= 8

7.

Qu?n tr? kinh doanh

52340101

21,50

TTNV <= 3

8.

Marketting

52340115

22,50

Seton Hall Pirates helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>TTNV <= 4

9.

K? toán

52340301

21,50

TTNV = 1

C? S? ?ÀO T?O PHÍA NAM (mã BVS)

1.

KT ?i?n t? truy?n thông

52520207

19,50

TTNV <= 5

2.

Công ngh? KT ?i?n, ?i?n t?

52510301

19,00

TTNV <= 5

3.

Công ngh? thông tin

52480201

23,25

TTNV <= 8

4.

An toàn thông tin

52480299

21,75

TTNV <= 6

Parajumpers Homme Super Light sans-serif; font-size: 20px;”>5.

Công ngh? ?a ph??ng ti?n

VALCLEAN2 CMF helvetica, sans-serif; font-size: 20px;”>52480203

21,75

TTNV <= 6

6.

Qu?n tr? kinh doanh

52340101

20,50

TTNV <= 3

7.

Marketting

52340115

21,25

TTNV <= 5

8.

K? toán

52340301

Air Jordan Retro 10 sans-serif; font-size: 20px;”>19,75

TTNV <= 4

Ghi chú (*): Th?c hi?n quy ??nh t?i ?i?m c kho?n 1 ?i?u 13 c?a Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy n?m 2017 c?a B? GD&?T, trong tr??ng h?p s? thí sinh ??t ng??ng ?i?m trúng tuy?n (b?ng m?c ?i?m chu?n trúng tuy?n) còn v??t ch? tiêu thì các thí sinh có m?c ?i?m xét tuy?n b?ng nhau ? cu?i danh sách trúng tuy?n s? xét ?u tiên thí sinh có nguy?n v?ng cao h?n.

XÁC NH?N NH?P H?C:

  1. Các thí sinh ??t ?i?m trúng tuy?n mà H?c vi?n ?ã công b? ph?i n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi (b?n g?c có ?óng d?u ??) v? H?c vi?n trong th?i gian quy ??nh ?? xác nh?n vi?c nh?p h?c c?a mình.
  2. Ch? có các thí sinh trúng tuy?n và ?ã n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi m?i ???c H?c vi?n g?i Gi?y báo nh?p h?c.
  3. NIKE ZOOM KD 9 sans-serif;”>Các thí sinh không n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, coi nh? không có nguy?n v?ng h?c t?i H?c vi?n và s? không ???c g?i nh?p h?c.
  4. Th?i gian nh?n Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi: T? th?i ?i?m công b? ?i?m trúng tuy?n ??n 17h00 ngày 7/8/2017 (tính theo d?u b?u ?i?n trên bì th?).
  5. Hình th?c n?p Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi: thí sinh có th? n?p tr?c ti?p t?i các C? s? ?ào t?o c?a H?c vi?n ho?c n?p qua ???ng B?u ?i?n (chuy?n phát nhanh EMS) theo các ??a ch? d??i ?ây:

C? s? ?ào t?o Phía B?c (mã tr??ng BVH):

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông

Km10, ???ng Nguy?n Trãi, Qu?n Hà ?ông, Hà N?i.

?i?n tho?i: 024.33528122, 024.33512252

Email: tuyensinh@ptit.edu.vn

C? s? ?ào t?o Phía Nam (mã tr??ng BVS):

H?c vi?n Công ngh? BCVT – C? s? Tp. H? Chí Minh.

S? 11 Nguy?n ?ình Chi?u, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh

?i?n tho?i: 028.38297220; Hotline: 1900 7110

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

T? ngày 01/8, thí sinh có th? tra c?u k?t qu? xét tuy?n c?a mình t?i ??a ch?: http://tracuu.ptit.edu.vn ho?c m?c Tra c?u k?t qu? trên c?ng thông tin tuy?n sinh c?a H?c vi?n t?i http://tuyensinh.ptit.edu.vn.

<span style=”font-size: 20px; font-family: arial, helvetica,

Hits: 235