Thông báo tuyển sinh chất lượng cao năm 2017 tại Học viện

Thí sinh trúng tuy?n h? ??i h?c chính quy các ngành Công ngh? k? thu?t ?i?n ?i?n t?, K? thu?t ?i?n t? truy?n thông, An toàn thông tin, Công ngh? thông tin (Kh?i thi t? h?p A và A1) có th? ??ng ký h?c ngành Công ngh? thông tin h? ch?t l??ng cao t?i H?c vi?n.

Phi?u ??ng ký d? tuy?n l?p ?ào t?o k? s? ch?t l??ng cao ngành công ngh? thông tin: t?i ?ây.

Hits: 181