Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2016

H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? TP. HCM (H?c vi?n C? S?) thông báo k? ho?ch ti?p nh?n h? s? ??ng ký xét tuy?n ??i h?c, Cao ??ng Chính quy n?m 2016 nh? sau:
?i?n tho?i: (08) 3829 7220
Hotline: 1900 7110
Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

PhuLuc7_Chi tieu - nganh - khoi xet tuyen

I. TH?I GIAN T? CH?C TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

??t 1: T? ngày 01/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 12/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 19/08/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (c? Th? b?y và Ch? nh?t).

??t 2 (n?u có): T? ngày 21/08/2016 ??n 17:00 gi? ngày 31/08/2016 ??i v?i H? s? ??ng ký xét tuy?n, ??n 17:00 gi? ngày 09/09/2016 ??i v?i Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi, trong gi? Hành chính (C? Th? b?y và Ch? nh?t).

II. ??A ?I?M TI?P NH?N H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N VÀ GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

III. H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N

  1. 01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n (t?i ? ?ây và xem h??ng d?n ?i?n thông tin, ho?c nh?n tr?c ti?p t?i ?i?m ??ng ký xét tuy?n);
  2. Khuy?n khích thí sinh n?p kèm theo b?n photocopy Gi?y ch?ng nh?n k?t qu? thi Trung H?c Ph? Thông Qu?c gia n?m 2016;
  3. B?n sao h?p l? Gi?y ch?ng nh?n ??i t??ng ?u tiên hay minh ch?ng ???c h??ng ch? ?? ?u tiên (N?u c?n ?i?u ch?nh ch? ?? ?u tiên so v?i H? s? thi t?t nghi?p THPT qu?c gia);
  4. 01 phong bì ghi ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?;
  5. L? phí xét tuy?n: 30.000 ??ng/h? s?.

IV. QUY TRÌNH LÀM TH? T?C ??NG KÝ

V. QUY TRÌNH NH?N GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI

VI. H??NG D?N V? CH? ?? ?U TIÊN TRONG TUY?N SINH ??I H?C, CAO ??NG H? CHÍNH QUI N?M 2016