Thông báo về điểm tổng kết thực tập tốt nghiệp

Khoa Vi?n Thông ban hành quy ??nh v? nguyên t?c ch?m ?i?m th?c t?p t?t nghi?p (TTTN) cho sinh viên các h? nh? sau:

?i?u 1: ?i?m t?ng k?t c?a TTTN là ?i?m trung bình c?a Th?y h??ng d?n TTTN, ?i?m c?a h?i ??ng và ?i?m c?a công ty mà sinh viên TTTN.  Các nguyên t?c ch?m ?i?m khác t? tr??c trái v?i quy ??nh này ??u bãi b?.

?i?u 2: Bi?u m?u nh?n xét dành cho công ty nh? Ph? L?c 1 ?ính kèm

?i?u 3: Quy ??nh có hi?u l?c t? ngày 7/7/2017

?i?u 4: Các Tr??ng B? Môn và các Th?y/Cô là gi?ng viên h??ng d?n TTTN ch?u trách nhi?m thi hành thông báo này.

Trân tr?ng thông báo.

?ính kèm: