[Thông báo tuyển dụng] Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Viettel

Trung Tâm TVTK KV3- Cty CP T? V?n Thi?t K? Viettel thông báo có nhu c?u tuy?n d?ng 3-4 K? s? v? l?nh v?c vi?n thông v?i yêu c?u nh? sau:

1) H? s? g?m: ??n xin vi?c, B?ng t?t nghi?p ?H, B?ng ?i?m, các b?ng c?p, ch?ng ch?  khác, khám s?c kh?e, CMND (CC Toeic n?u có)…m?i cái 1 b?n photo; ?u tiên H?c l?c Khá (bi?t Autocad, M?ng máy tính là 1 l?i th?)

2) V? trí: Kh?o sát thi?t k? các công trình h? t?ng vi?n thông

    – Truy?n d?n (GPON + Inbuilding+Ng?m + treo+camera thông minh.., 

    – L?p ??t Thi?t b? 3G, 4G, Vi Ba, Ti?p ??t ch?ng sét,…

    –  ?ào t?o v? KS+TK các công ngh? m?i nh? Wifi Public; IoT

    –  Các công ngh? m?i khác.

?? thi?t k? các H? t?ng Vi?n thông c?a Viettel

??a ch?: TT TVTK KV3-Công ty CP T? V?n Thi?t K? Viettel 

Lô H42, Khu Tái ??nh C? 10ha (G?n c?u Tham L??ng – Tr??ng Ti?u H?c Tr??ng ??nh), ???ng Tân Th?i Nh?t 17, Ph??ng Tân Th?i Nh?t, Q.12, TPHCM

?i?n tho?i: A.Thành: 0988.939.979 (Tr??ng Trung Tâm TVTK KV3).

[TTTN] Thông báo nhận thực tập Viettel

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: T?ng Công ty M?ng l??i Viettel – Chi Nhánh Viettel Tp. Adidas Zx Flux Homme Bleu H? Chí Minh

??a ch?: 158/2A Hoàng Hoa Thám, Alfonzo Dennard P.12, Q.TB, Canada Goose Rideau Parka TP.HCM

Website: http://viettel.com.vn

S? l??ng nh?n: 10 sv

Yêu c?u ??i v?i sinh viên vào Viettel th?c t?p nh? sau:

1. Golden State Warriors Jerseys Có gi?y gi?i thi?u c?a Khoa.
2. adidas X homme B?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p (Yêu c?u ?i?m trung bình ??t lo?i khá tr? lên).
3. Soldes Doudoune Canada Goose S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a ??a ph??ng (có th? hoàn thi?n sau khi vào th?c t?p).
4. Marquette Golden Eagles B?n sao CMND.

M?ng th?c t?p:

 • Các ?? tài khác liên quan ??n l?nh v?c vi?n thông.

Th?i h?n ??ng ký: 16/5/2017

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/BsmTq0cC58X2PRJd2

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, Nike Mercurial homme ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm,

Thông tin tuyển dụng: TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

THÔNG BÁO TUY?N D?NG

K? s? ?TVT và CNTT

T?ng Công ty M?ng l??i Viettel thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i là nhà qu?n lý, khai thác m?ng l??i vi?n thông toàn c?u, hi?n nay ?ang qu?n lý, v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông trong n??c và hàng ch?c Công ty th? tr??ng trên th? gi?i do Viettel ??u t?.

?? b? sung, nâng cao ch?t l??ng ??i ng? chuyên gia, k? s? ?áp ?ng yêu c?u t?i ?u m?ng l??i, tri?n khai m?ng l??i 4G toàn c?u, T?ng Công ty có mong mu?n m?i nh?ng ?ng viên xu?t s?c v? làm vi?c cùng xây d?ng T?ng Công ty v?ng m?nh, góp ph?n kh?ng ??nh v? th? c?a Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?. Jordan Horizon C? th?:

I. Air Jordan 1 V? TRÍ TUY?N D?NG:

1. Parajumpers Soldes K? S? ?I?N T? VI?N THÔNG CHO M?NG 4G.

 • S? l??ng: 150 ng??i.
 • Mô t? công vi?c:
  • Tham gia vào quy ho?ch, thi?t k? m?ng 4G
  • Tr?c ti?p th?c hi?n l?p ??t, tích h?p, phát sóng, v?n hành khai thác và t?i ?u m?ng 4G t?i Vi?t Nam và các th? tr??ng n??c ngoài.
  • Tham gia nghiên c?u, ?? xu?t các gi?i pháp, tính n?ng, công ngh? m?i ?? t?i ?u nâng cao ch?t l??ng m?ng.

2. VALCLEAN2 CMF K? S? CÔNG NGH? THÔNG TIN:

 • S? l??ng: 150 ng??i.
 • Mô t? công vi?c:
  • Quy ho?ch, thi?t k? h? th?ng Công ngh? thông tin.
  • Xây d?ng các ph?n m?m ?ng d?ng vào ho?t ??ng v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông và Công ngh? thông tin.
  • Tr?c ti?p v?n hành khai thác, t?i ?u h? th?ng Công ngh? thông tin.
  • Tri?n khai các h? th?ng c? s? d? li?u và b?o m?t thông tin.

Ghi chú: Sau tuy?n d?ng các k? s? s? ???c b? trí công vi?c phù h?p v?i chuyên môn, kh? n?ng và s? ?am mê c?a t?ng ng??i.

II. Air Jordan Retro 2 TIÊU CHU?N NHÂN S?:

 • Gi?itính: Nam/N?.
 • ?? tu?i: Không quá 28 tu?i.
 • Trình ??: T?t nghi?p ??i h?c chính quy lo?i Khá tr? lên chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? thông tin ho?c Sinh viên n?m cu?i thu?c các H?c vi?n và Tr??ng ??i h?c (hoàn thành ch??ng trình các môn h?c c?a nhà tr??ng chu?n b? t?t nghi?p n?m 2016).

Tiêu chu?n ti?ng Anh: ??c hi?u tài li?u b?ng ti?ng Anh ho?c các ch?ng ch? ti?ng Anh (n?u có).

 • Sáng t?o, n?ng ??ng, trách nhi?m, ch?u áp l?c công vi?c cao, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm.
 • Trung th?c, trách nhi?m, c?n th?n, t? m?, ch?u ???c áp l?c công vi?c cao.
 • S?n sàng làm vi?c dài h?n trong và ngoài n??c.
 • Lý l?ch rõ ràng, không có ti?n án, ti?n s?.

III. nada Goose Banff QUY?N L?I:

 • ?ng viên ???c ch?n ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, sáng t?o, c?nh tranh, phát tri?n, n?ng ??ng có nhi?u c? h?i th?ng ti?n.
 • Ch? ?? l??ng, th??ng, chính sách ?ãi ng? thu hút và h?p d?n hàng ??u Vi?t Nam theo n?ng l?c và k?t qu? công vi?c c?a t?ng cá nhân; ???c h??ng B?o hi?m Xã h?i, B?o hi?m Y t? theo quy ??nh c?a Quân ??i và Lu?t Lao ??ng.
 • C? h?i h?c t?p, nghiên c?u, làm vi?c trong n??c và các n??c trên th? gi?i.

IV. YÊU C?U H? S?:

 1. H? s?:
 • ??n xin vi?c (vi?t tay).
 • B?n sao công ch?ng b?ng c?p và các ch?ng ch? chuyên môn ??t ???c.
 • V?i sinh viên chu?n b? t?t nghi?p: Gi?y xác nh?n sinh viên n?m cu?i (h?c xong chu?n b? t?t nghi?p) và xác nh?n b?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p. March Madness Jerseys B?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? liên quan khác (n?u có).
 • CV ghi rõ n?ng l?c chuyên môn, kinh nghi?m h?c t?p nghiên c?u.
 • S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c c?a nhà tr??ng.
 • Gi?y khám s?c kh?e (6 tháng g?n nh?t).
 • 03 ?nh 3×4 m?i nh?t (sau ?nh ghi rõ h? tên).

Ngoài bì h? s? ghi rõ: V? trí tuy?n d?ng, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i liên h?.

 1. Cách th?c, ??a ?i?m và h?n g?i h? s?:
 • ?ng viên g?i h? s? d? tuy?n qua 1 trong 2 ???ng sau:

(1) G?i h? s? ?i?n t? t?i trang web ho?c mail:

+ Web: http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/Index.do

+ ??a ch? mail: vtnet.hr@gmail.com/ huonglt3@viettel.com.vn

(Khi tham gia tuy?n d?ng ?ng viên s? b? sung h? s? b?n c?ng).

(2) Ho?c h? s? chuy?n phát nhanh ??n: B? ph?n T? ch?c Lao ??ng TTKTKV3. Canada Goose Shelburne Parka ??a ch?: 158/2A Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM. Iowa State Cyclones ?i?n tho?i: 08.62961331 (liên h? trong gi? hành chính).

 • Th?i h?n cu?i nh?n h? s?: 28/02/2017 (tính theo d?u b?u ?i?n).

Ghi chú:

 • Ch? g?i thông báo m?i tham gia tuy?n d?ng các ?ng viên ??t yêu c?u tiêu chu?n tuy?n d?ng.

Công ty Công trình Viettel tuyển dụng Kỹ sư ĐTVT và CNTT

Công ty Công trình Viettel thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i là nhà qu?n lý, V?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông, hi?n nay ?ang qu?n lý, v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông trong n??c Viettel.

?? b? sung, nâng cao ch?t l??ng ??i ng? chuyên gia, k? s? ?áp ?ng yêu c?u cung c?p d?ch v? V?n hành khai thác m?ng Di ??ng, Công ty có mong mu?n m?i nh?ng ?ng viên xu?t s?c v? làm vi?c cùng xây d?ng Công ty v?ng m?nh, góp ph?n kh?ng ??nh v? th? c?a Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?. C? th?:

I. V? TRÍ TUY?N D?NG:

 1. K? S? ?I?N T? VI?N THÔNG, CNTT
 • S? l??ng: 15 ng??i.
 • Mô t? công vi?c:
  • V?n hành khai thác m?ng di ??ng, truy?n d?n và m?ng c? ??nh b?ng r?ng.
  • Tham gia ti?p th?c hi?n l?p ??t, tích h?p, phát sóng, v?n hành khai thác m?ng 2G/3G/4G t?i Vi?t Nam và các th? tr??ng n??c ngoài.
  • Ki?m soát các ch? tiêu KPIs V?n hành khai thác m?ng Vi?n thông Viettel t?i Vi?t Nam.
  • Xây d?ng các ph?n m?m ?ng d?ng vào ho?t ??ng v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông và Công ngh? thông tin.

Ghi chú: Sau tuy?n d?ng các k? s? s? ???c b? trí công vi?c phù h?p v?i chuyên môn, kh? n?ng và s? ?am mê c?a t?ng ng??i.

II. TIÊU CHU?N NHÂN S?:

 • Gi?i tính: Nam/N?
 • ?? tu?i: Không quá 28 tu?i.
 • Trình ??: T?t nghi?p Cao ??ng, ??i h?c chính quy chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? thông tin ho?c Sinh viên n?m cu?i thu?c các H?c vi?n và Tr??ng ??i h?c (hoàn thành ch??ng trình các môn h?c c?a nhà tr??ng chu?n b? t?t nghi?p).
 • Sáng t?o, n?ng ??ng, trách nhi?m, ch?u áp l?c công vi?c cao, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm.
 • Trung th?c, trách nhi?m, c?n th?n, t? m?, ch?u ???c áp l?c công vi?c cao.
 • S?n sàng làm vi?c dài h?n trong và ngoài n??c.
 • Lý l?ch rõ ràng, không có ti?n án, ti?n s?.

III. QUY?N L?I:

 • ?ng viên ???c ch?n ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, sáng t?o, c?nh tranh, phát tri?n, n?ng ??ng có nhi?u c? h?i th?ng ti?n.
 • Ch? ?? l??ng, th??ng, chính sách ?ãi ng? thu hút và h?p d?n hàng ??u Vi?t Nam theo n?ng l?c và k?t qu? công vi?c c?a t?ng cá nhân; ???c h??ng B?o hi?m Xã h?i, B?o hi?m Y t? theo quy ??nh c?a Quân ??i và Lu?t Lao ??ng.
 • C? h?i h?c t?p, nghiên c?u, làm vi?c trong n??c và các n??c trên th? gi?i.

IV. YÊU C?U H? S?:

 1. H? s?:
 • ??n xin vi?c (vi?t tay).
 • B?n sao công ch?ng b?ng c?p và các ch?ng ch? chuyên môn ??t ???c.
 • V?i sinh viên chu?n b? t?t nghi?p: Gi?y xác nh?n sinh viên n?m cu?i (h?c xong chu?n b? t?t nghi?p) và xác nh?n b?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p. B?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? liên quan khác (n?u có).
 • CV ghi rõ n?ng l?c chuyên môn, kinh nghi?m h?c t?p nghiên c?u.
 • S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c c?a nhà tr??ng.
 • Gi?y khám s?c kh?e (6 tháng g?n nh?t).
 • 03 ?nh 3×4 m?i nh?t (sau ?nh ghi rõ h? tên).

Ngoài bì h? s? ghi rõ: V? trí tuy?n d?ng, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i liên h?.

 1. Cách th?c, ??a ?i?m và h?n g?i h? s?:
 • ?ng viên g?i h? s? d? tuy?n qua:

(1) G?i h? s? ?i?n t? qua mail:

+  ??a ch? mail: chuthuyhang@viettel.com.vn / nguyenbatung@gmail.com

(Khi tham gia tuy?n d?ng ?ng viên s? b? sung h? s? b?n c?ng).

(2) Ho?c h? s? chuy?n phát nhanh ??n: 

 • B? ph?n T? ch?c Lao ??ng – Trung tâm DV V?n hành Khai thác.
 • ??a ch?: T?ng 5, tòa nhà N6, 158/2A Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM. ?i?n tho?i: 0982250027 (Ms H?ng) (liên h? trong gi? hành chính).
 • Th?i h?n cu?i nh?n h? s?: 05/8/2017 (tính theo d?u b?u ?i?n).

Ghi chú:

 • Ch? g?i thông báo m?i tham gia tuy?n d?ng các ?ng viên ??t yêu c?u tiêu chu?n tuy?n d?ng. H? s? ?ã n?p không hoàn tr? l?i.
 • Viettel tuy?t ??i không thu b?t c? kho?n ti?n nào c?a ?ng viên khi n?p h? s? tham gia d? tuy?n và khi trúng tuy?n vào làm vi?c t?i Viettel.

[Thông tin tuyển dụng] Tổng Công ty Mạng lưới Viettel tuyển dụng Kỹ sư ĐTVT

T?ng Công ty M?ng l??i Viettel thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i là nhà qu?n lý, khai thác m?ng l??i vi?n thông toàn c?u, hi?n nay ?ang qu?n lý, v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông trong n??c và hàng ch?c Công ty th? tr??ng trên th? gi?i do Viettel ??u t?.

?? b? sung, nâng cao ch?t l??ng ??i ng? chuyên gia, k? s? ?áp ?ng yêu c?u t?i ?u m?ng l??i, tri?n khai m?ng l??i 4G toàn c?u, T?ng Công ty có mong mu?n m?i nh?ng ?ng viên xu?t s?c v? làm vi?c cùng xây d?ng T?ng Công ty v?ng m?nh, góp ph?n kh?ng ??nh v? th? c?a Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?. C? th?:

I. V? TRÍ TUY?N D?NG:

1. K? S? ?I?N T? VI?N THÔNG CHO M?NG 4G.

 • S? l??ng: 150 ng??i.
 • Mô t? công vi?c:
  • Tham gia vào quy ho?ch, thi?t k? m?ng 4G
  • Tr?c ti?p th?c hi?n l?p ??t, tích h?p, phát sóng, v?n hành khai thác và t?i ?u m?ng 4G t?i Vi?t Nam và các th? tr??ng n??c ngoài.
  • Tham gia nghiên c?u, ?? xu?t các gi?i pháp, tính n?ng, công ngh? m?i ?? t?i ?u nâng cao ch?t l??ng m?ng.

2. K? S? CÔNG NGH? THÔNG TIN:

 • S? l??ng: 150 ng??i.
 • Mô t? công vi?c:
  • Quy ho?ch, thi?t k? h? th?ng Công ngh? thông tin.
  • Xây d?ng các ph?n m?m ?ng d?ng vào ho?t ??ng v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông và Công ngh? thông tin.
  • Tr?c ti?p v?n hành khai thác, t?i ?u h? th?ng Công ngh? thông tin.
  • Tri?n khai các h? th?ng c? s? d? li?u và b?o m?t thông tin.

Ghi chú: Sau tuy?n d?ng các k? s? s? ???c b? trí công vi?c phù h?p v?i chuyên môn, kh? n?ng và s? ?am mê c?a t?ng ng??i.

II. TIÊU CHU?N NHÂN S?:

 • Gi?itính: Nam/N?.
 • ?? tu?i: Không quá 28 tu?i.
 • Trình ??: T?t nghi?p ??i h?c chính quy lo?i Khá tr? lên chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông, Công ngh? thông tin ho?c Sinh viên n?m cu?i thu?c các H?c vi?n và Tr??ng ??i h?c (hoàn thành ch??ng trình các môn h?c c?a nhà tr??ng chu?n b? t?t nghi?p n?m 2016).

    Tiêu chu?n ti?ng Anh: ??c hi?u tài li?u b?ng ti?ng Anh ho?c các ch?ng ch? ti?ng Anh (n?u có).

 • Sáng t?o, n?ng ??ng, trách nhi?m, ch?u áp l?c công vi?c cao, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm.
 • Trung th?c, trách nhi?m, c?n th?n, t? m?, ch?u ???c áp l?c công vi?c cao.
 • S?n sàng làm vi?c dài h?n trong và ngoài n??c.
 • Lý l?ch rõ ràng, không có ti?n án, ti?n s?.

III. QUY?N L?I:

 • ?ng viên ???c ch?n ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, sáng t?o, c?nh tranh, phát tri?n, n?ng ??ng có nhi?u c? h?i th?ng ti?n.
 • Ch? ?? l??ng, th??ng, chính sách ?ãi ng? thu hút và h?p d?n hàng ??u Vi?t Nam theo n?ng l?c và k?t qu? công vi?c c?a t?ng cá nhân; ???c h??ng B?o hi?m Xã h?i, B?o hi?m Y t? theo quy ??nh c?a Quân ??i và Lu?t Lao ??ng.
 • C? h?i h?c t?p, nghiên c?u, làm vi?c trong n??c và các n??c trên th? gi?i.

IV. YÊU C?U H? S?:

1. H? s?:

 • ??n xin vi?c (vi?t tay).
 • B?n sao công ch?ng b?ng c?p và các ch?ng ch? chuyên môn ??t ???c.
 • V?i sinh viên chu?n b? t?t nghi?p: Gi?y xác nh?n sinh viên n?m cu?i (h?c xong chu?n b? t?t nghi?p) và xác nh?n b?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p. B?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? liên quan khác (n?u có).
 • CV ghi rõ n?ng l?c chuyên môn, kinh nghi?m h?c t?p nghiên c?u.
 • S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c c?a nhà tr??ng.
 • Gi?y khám s?c kh?e (6 tháng g?n nh?t).
 • 03 ?nh 3×4 m?i nh?t (sau ?nh ghi rõ h? tên).

Ngoài bì h? s? ghi rõ: V? trí tuy?n d?ng, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i liên h?.

2. Cách th?c, ??a ?i?m và h?n g?i h? s?:

 • ?ng viên g?i h? s? d? tuy?n qua 1 trong 2 ???ng sau:

(1) G?i h? s? ?i?n t? t?i trang web ho?c email (Khi tham gia tuy?n d?ng ?ng viên s? b? sung h? s? b?n c?ng):

 +  Web: http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/Index.do

 +  ??a ch? email: vtnet.hr@gmail.com/ huonglt3@viettel.com.vn

(2) Ho?c h? s? chuy?n phát nhanh ??n: B? ph?n T? ch?c Lao ??ng TTKTKV3. ??a ch?: 158/2A Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM. ?i?n tho?i: 08.62961331 (liên h? trong gi? hành chính).

 • Th?i h?n cu?i nh?n h? s?: 31/05/2017 (tính theo d?u b?u ?i?n).

Ghi chú:

 • Ch? g?i thông báo m?i tham gia tuy?n d?ng các ?ng viên ??t yêu c?u tiêu chu?n tuy?n d?ng. H? s? ?ã n?p không hoàn tr? l?i.
 • Viettel tuy?t ??i không thu b?t c? kho?n ti?n nào c?a ?ng viên khi n?p h? s? tham gia d? tuy?n và khi trúng tuy?n vào làm vi?c t?i Viettel.

Ngày hội giao lưu doanh nghiệp và sinh viên lần 6 năm 2016: Khoa Viễn Thông

Vào ngày 1 tháng 12 n?m 2016, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c ngày h?i giao l?u doanh nghi?p và sinh viên v?i m?c ?ích t?o ra môi tr??ng g?p g?, ti?p xúc gi?a doanh nghi?p và sinh viên c?a Khoa, ??c bi?t là các b?n sinh viên khóa K2012.

H?n 10 doanh nghi?p vi?n thông hàng ??u Vi?t Nam trong ngành, ví d? nh?: T?ng công ty m?ng l??i Viettel, VNPT Net, Công ty c? ph?n Vi?n thông FPT, Công ty TNHH Truy?n hình cáp Saigontourist (SCTV), Công ty C? ph?n Vi?n thông CMC, Công ty TNHH TMDV Vi?n thông Thiên Tú, Công ty C? ph?n Vi?n thông Tin h?c B?u ?i?n (CTIN), TMA Solutions, Công ty C? ph?n Kasati, Công ty D?ch v? Vi?n thông Ph??ng Nam, ?ã tham gia ngày h?i doanh nghi?p v?i t?ng s? v? trí tuy?n d?ng trong ngày h?i là h?n 100 v? trí, th? hi?n ch?t l??ng và uy tín ?ào t?o c?a khoa trong vi?c cung c?p ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao cho ngành vi?n thông khu v?c phía Nam nói riêng và ngành ICT c? n??c nói chung. Bên c?nh vi?c ch? ??ng gi?i thi?u cung c?p thông tin v? công ty và v? v? trí tuy?n d?ng, các công ty tham gia ngày h?i ?ã ti?n hành thu th?p thông tin, ph?ng v?n tr?c ti?p và ?? ngh? vi?c làm cho các b?n sinh viên s?p t?t nghi?p.

Lãnh ??o c?a các công ty c?ng ?ã giao l?u v?i các b?n sinh viên n?m 2, 3 và 4 c?a Khoa và ?ã tr? l?i các th?c m?c c?ng nh? cung c?p các ??nh h??ng ngh? nghi?p, giúp các b?n sinh viên có cái nhìn rõ ràng v? t??ng lai và vai trò quan tr?ng c?a ngành k? thu?t ?i?n t? truy?n thông ??c bi?t trong nh?ng n?m s?p t?i v?i m?ng th? h? th? 5 và cu?c cách m?ng công nghi?p l?n th? 4.

Thay m?t Khoa Vi?n Thông, Th?y Tr?n ?ình Thu?n – Phó Tr??ng Khoa, c?m ?n các doanh nghi?p ?ã ??ng hành v?i các ho?t ??ng c?a Khoa và mong r?ng các doanh nghi?p s? ti?p t?c ??ng hành và g?ng k?t v?i Khoa h?n n?a không nh?ng trong ?ào t?o mà còn trong nghiên c?u khoa h?c. 

M?t s? hình ?nh c?a bu?i giao l?u.

15235527_1228187730578342_3699428464508890098_o 15235610_1228186973911751_4718248151377148570_o 15235690_1228187823911666_6654549504400971083_o 15235943_1228187590578356_6376462620647922732_o 15259186_1228187587245023_8328381103635281309_o 15259233_1228187720578343_5716304444188433108_o 15259413_1228187320578383_3983658526749018135_o 15259610_1228187813911667_4790209561844011361_o 15272166_1228186970578418_1682699479088038303_o 15272319_1228187073911741_4990076764560467859_o 15304158_1228187463911702_3555526749439819199_o 15304195_1228186967245085_4616444655533794226_o 15304554_1228187313911717_4604108991386205674_o 15304561_1228187737245008_7354320837924464272_o 15325130_1228187063911742_6444929292068654081_o 15325151_1228187570578358_4564315185597724593_o

Lãnh đạo Học Viện làm việc với Khoa Viễn Thông 2 về triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017

4

Vào ngày 18/08/2016, Khoa Vi?n Thông 2 có cu?c h?p tri?n khai k? ho?ch và nhi?m v? n?m h?c 2016-2017 v?i lãnh ??o H?c Vi?n C? S?. Tham d? bu?i h?p có Th?y Tân H?nh (Phó Giám ??c H?c Vi?n), lãnh ??o c?a các phòng ?ào T?o và Khoa H?c Công Ngh? và Phòng T? Ch?c Hành Chính.

Th?y B?o thay m?t Ban ch? nhi?m khoa báo cáo nh?ng nét chính c?a Khoa, bao g?m công tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và h?p tác qu?c t?. N?m h?c 2016-2017 là m?t ?i?m m?c, khi Khoa b?t ??u ti?n hành công tác nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và lên k? ho?ch ki?m ??nh ?ào t?o ngành. Ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa có kh?i s?c trong nh?ng n?m g?n ?ây xu?t phát t? Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n. T? tr?ng công b? c?a Khoa Vi?n Thông 2 chi?m tr?ng s? trong công b? c?a H?c Vi?n C? S? nói riêng và H?c Vi?n nói chung. Khoa Vi?n Thông 2 cùng v?i Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n ?ã tri?n khai nhi?u ho?t ??ng khoa h?c: seminar khoa h?c, h?p tác nghiên c?u trong và ngoài n??c, t?ng b??c t?o ???c phong trào nghiên c?u trong khoa, c? th? ?ã thu hút ???c các Th?y/Cô tham gia các ho?t ??ng công b? khoa h?c. Khoa ti?p t?c duy trì các quan h? qu?c t? s?n có và m? r?ng các quan h? khác, ví d? nh?: Vi?n nghiên c?u v? Thông Tin và Truy?n Thông (NiCT, Nh?t B?n): tri?n khai d? án IVO ASEAN th? nghi?m công ngh? 5G cho tuy?n tàu ?i?n s? 1 c?a TP. HCM, ??i h?c Center for Communications, Media and Information Technology, Aalborg University Copenhagen: tri?n khai d? án Internet cho nông thôn Vi?t Nam, ??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hong Kong: t? ch?c h?i th?o v? Smart Cities vào tháng 11/2016 t?i H?c Vi?n c? S?, ??i h?c UTS (Úc): tri?n khai ch??ng trình ti?n s? hai b?ng, Tri?n khai ch??ng trình BUILD-IT v?i ??i h?c ASU và tri?n khai các ghi nh? v?i ??i H?c Lille 1, Pháp.

Bên c?nh ?ó, Khoa ?ã chú tr?ng h?p tác v?i các doanh nghi?p trong ngành trong th?i gian g?n ?ây, ví d? Terrabit, CMC, FPT, VNPT Technology, Mobifone, Viettel, ?? (1) h?p tác nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?, (2) trao ??i nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, và (3) t?o c? h?i th?c t?p và vi?c làm cho sinh viên.

Th?y Tân H?nh k?t lu?n khoa Vi?n Thông 2 là m?t trong nh?ng khoa ch? l?c c?a H?c Vi?n. Khoa c?n ti?p t?c ??i m?i gi?ng d?y, t?ng c??ng vi?c t??ng tác giáo viên v?i ng??i h?c giúp: (1) Hi?u sinh viên thi?u các k? n?ng và ki?n th?c nào, (2) T?ng c??ng n?ng l?c t? h?c và t? ?ào t?o c?a sinh viên và (3) Thành l?p câu l?c b? ??i nhóm chuyên ngành.

*********