[TTTN] Thông báo nhận thực tập VNPT.NET2

THÔNG BÁO NH?N TH?C T?P

Dành cho sinh viên h? chính quy D13CQVT & L15CQVT

Công ty: TRUNG TÂM H? T?NG M?NG MI?N NAM – CHI NHÁNH T?NG CÔNG TY H? T?NG M?NG (VNPT.NET2)

??a ch?: 224 ???ng Thành Thái, Nike Free Run Mens Shoes
Ph??ng 14, Asics Gel Lyte 5 Femme Qu?n 10, VCU Rams Thành ph? H? Chí Minh

Website: http://www.vnptnet.vn/

S? l??ng nh?n: 10 sv

M?ng th?c t?p:

  • Các ?? tài khác liên quan ??n l?nh v?c m?ng.

Th?i h?n ??ng ký: 16/5/2017

Link ??ng ký: https://goo.gl/forms/cAlGzDPcXGmFsEN12

(Chú ý: M?i b?n SV ch? ??ng ký 01 công ty, Canada Goose Rideau Parka ?ã ??ng ký r?i không ??ng ký thêm,