Khoa Viễn Thông 2 họp triển khai công tác và kế hoạch cho năm học mới 2017-2018

Vào ngày 18 tháng 8 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã h?p Khoa ?? tri?n khai công tác và k? ho?ch cho n?m h?c m?i 2017-2018. Tham d?  cu?c h?p có Phó Giám ??c Tân H?nh và ??i di?n các phòng ban ch?c n?ng c?a H?c Vi?n C? S?.

??i di?n cho Khoa Vi?n Thông 2, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa, ?ã trình bày k? ho?ch ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, h?p tác qu?c t?, và các công vi?c tr?ng tâm khác c?a Khoa trong n?m h?c m?i 2017-2018.

Th?y Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n, ph? trách HVCS t?i TP. H? Chí Minh, ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a các Th?y/Cô c?a Khoa trong công tác gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c và l?u ý ??n công tác h?c t?p nâng cao trình ?? và công tác ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o ?? ?áp ?ng ngu?n nhân l?c c?a xã h?i trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p 4.0.

Hits: 753

Hội thảo khoa học: Bảo mật lớp vật lý do TS. Thái Truyển Đại Chấn trình bày

Vào ngày 28 tháng 6 n?m 2017, Khoa Vi?n Thông ?ã t? ch?c h?i th?o khoa h?c v?i ch? ?? Physical-Layer Secret Key Generation with Colluding Untrusted Relays do TS. Thái Truy?n ??i Ch?n, ??i H?c Vi?t ??c trình bày. Trong bài trình bày, TS. Ch?n ?ã trình bày t?ng quát v? b?o m?t l?p v?t lý và cách th?c sinh mã ?? b?o v? d? li?u trong quá trình trao ??i thông tin. Bài nói chuy?n c?a TS. Ch?n r?t thú v?, thu hút toàn b? thành viên c?a phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n và các Th?y/Cô và sinh viên quan tâm.

IMG_1032

Thái Truy?n ??i Ch?n là c?u sinh viên khoá 98 c?a Khoa, nh?n ???c h?c b?ng h?c th?c s? t?i vi?n KAIST, Hàn Qu?c và h?c b?ng ti?n s? t?i ??i h?c Aalborg, ?an M?ch. Và hi?n nay, TS. Ch?n hi?n ?ang công tác t?i ??i H?c Vi?t ??c, Vi?t Nam.

K?t thúc bu?i h?i Th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?m ?n TS. Ch?n ?ã ghé th?m Khoa và tr??ng c?, và hi v?ng s? có nh?ng c? h?i h?p tác trong công tác ?ào t?o và nghiên c?u khoa h?c.

Hits: 35

[Tạp chí JEC] Tin hoạt động xây dựng và kiện toàn

JEC (Journal on Electronics and Communications) là ?n ph?m ti?ng Anh c?a t?p chí ?i?n t?, tr?c thu?c H?i Vô tuy?n – ?i?n t? Vi?t Nam, ra ??i n?m 2011.

Nhìn l?i quãng  ???ng ?ã qua:

GS. Hu?nh H?u Tu? (??i h?c Laval, Canada)

GS. Hu?nh H?u Tu?

JEC (Journal on Electronics and Communications) là ?n ph?m ti?ng Anh c?a t?p chí ?i?n t?, tr?c thu?c H?i Vô tuy?n – ?i?n t? Vi?t Nam, ra ??i n?m 2011.
Giáo s? Hu?nh H?u Tu? m?t trong nh?ng sáng l?p viên chính và là “Ki?n trúc s?” ??u tiên c?a t?p chí ?ã cùng v?i các thành viên ch? ch?t c?a ban biên t?p cho ra ??i s? ??u tiên c?a JEC vào tháng 1/2011.

JEC ?ã ???c H?i ??ng ch?c danh Giáo s? liên ngành ?i?n, ?i?n t?, T? ??ng hóa, ??a vào danh sách các t?p chí ???c tính ?i?m công trình v?i m?c cao nh?t là 1 ?i?m/bài t? n?m 2103 và c?ng ???c H?i ??ng ngành Công ngh? Thông tin ch?p nh?n n?m 2014.
N?m 2016, JEC ???c NAFOSTED (Qu? phát tri?n Khoa h?c và Công ngh? Qu?c gia, B? Khoa h?c và Công ngh?) công nh?n, ??a vào danh sách các t?p chí qu?c gia có uy tín trong l?nh v?c Khoa h?c Thông tin và Máy tính c?a Vi?t Nam.

Hi?n nay JEC ???c coi là t?p chí qu?c gia uy tín v? ?i?n t? – Thông tin duy nh?t xu?t b?n b?ng ti?ng n??c ngoài có ch?t l??ng ??ng ??u, ??p v? hình th?c và khá chu?n xác  v? ti?ng Anh.

Trong khuôn kh? h?p tác gi?a H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam (REV) và Tr??ng ??i h?c Công ngh? (UET), ??i h?c Qu?c gia Hà N?i ký k?t cho giai ?o?n 2011-2015 và giai ?o?n ti?p theo 2016-2020, T?p chí JEC ?ã ???c Tr??ng h? tr?, thi?t l?p v?n phòng chính th?c t?i nhà G2, 144 Xuân Th?y, t?i ??a ?i?m V?n phòng Khoa ?i?n t? Vi?n thông, và nh?n ???c s? tài tr? c?a Tr??ng tuy không l?n nh?ng r?t có ý ngh?a ??i v?i t?p chí.

B??c ti?p b??c …  

Trong h?n 6 n?m qua, JEC ?ã tr?i qua nhi?u th? thách, v??t qua nhi?u khó kh?n v? m?t tài chính và v? t? ch?c nhân s? sau khi GS. Hu?nh H?u Tu? chuy?n công tác t? Hà N?i vào TP. H? Chí Minh.  Các thành viên ch? ch?t Ban biên t?p mà trong ?ó ph?i k? ??n ng??i có công ??u là PGS. TS. Nguy?n Linh Trung, TS. Lê V? Hà,  r?i ti?p ??n là các thành viên khác nh? PGS.TS. Tr?n Xuân Tú, PGS. TS. Tr?n ??c Tân (?HCN), PGS. TS. Tr?n Xuân Nam (H?c vi?n K? thu?t Quân s?), PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o (H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông), ThS. Tr??ng Minh Chính (??i H?c Hu?) ?ã b? r?t nhi?u công s?c theo ki?u “?n c?m nhà, vác tù và hàng t?ng “?? duy trì s? t?n t?i c?a JEC – ni?m t? hào c?a REV và th? hi?n ý th?c trách nhi?m c?a nh?ng ng??i “vác tù và”.

Ngày 14/1/2017, các thành viên ch? ch?t c?a Ban biên t?p ?ã có cu?c h?p ?? nh?n ??nh tình hình và ??a ra các quy?t ??nh trong vi?c xây d?ng và phát tri?n JEC.
Cu?c h?p ?ã ???c ti?n hành trong không khí c?i m?, trên tinh th?n th?ng th?n, xây d?ng và hi?u bi?t, v?i s? quán tri?t tinh th?n mà GS. Tu? ?ã ?? xu?t, coi s? h?p tác trong ??i ng? là y?u t? quy?t ??nh th?ng l?i c?a vi?c xây d?ng và phát tri?n JEC.

Ph?n th?o lu?n ???c t?p trung vào chi?n l??c phát tri?n, trong ?ó có vi?c c?ng c? Ban biên t?p nh?m ??t ???c m?c tiêu ?ã ?? ra là:

1.    Xu?t b?n ???c 4 s?/n?m, gi? v?ng ch?t l??ng c? v? hình th?c và n?i dung;

2.    Gi? v?ng m?c ?ánh giá 1 ?i?m/bài mà H?i ??ng ch?c danh liên ngành ?i?n-?i?n t?-T? ??ng hóa và H?i ??ng ngành Công ngh? Thông tin ?ã công nh?n;

3.    Gi? v?ng v? trí t?p chí qu?c gia có uy tín ngành Khoa h?c Thông tin và Máy tính mà NAFOSTED ?ã công nh?n n?m 2016;

4.    Ph?n ??u ?? hoàn thi?n v? các m?t theo tiêu chí c?a t?p chí khoa h?c có ?nh h??ng cao trên tr??ng qu?c t?, n?p ??ng ký vào danh sách ISI/SCOPUS th?i gian s?m nh?t.

H?i ngh? ?ã th?o lu?n vi?c c?ng c? Ban biên t?p trong tình hình GS. Hu?nh H?u Tu? cho bi?t ý ??nh r?i Vi?t Nam v? Canada vào tháng 7 n?m nay. H?i ngh? ?ã ?ánh giá cao vai trò và nh?ng công lao to l?n mà GS. Hu?nh H?u Tu? ?ã ?óng góp trong quá trình thành l?p, xây d?ng và phát tri?n t?p chí su?t h?n 6 n?m qua ? v? trí T?ng biên t?p k? thu?t (TBT KT: Technical Editor-in-Chief), ?em l?i v? th? mà JEC ?ã có ???c ngày nay.

Các thành viên tham d? cu?c h?p ?ã th?ng nh?t nh?n ??nh r?ng thành công nói trên có ???c không th? không nói ??n s? ?óng góp h?t s?c quan tr?ng c?a PGS.TS. Nguy?n Linh Trung trong vai trò Giám ??c ?i?u hành,  ??ng th?i là m?t Editor r?t nghiêm kh?c, có tinh th?n trách nhi?m cao trong vi?c thông qua b?n th?o tr??c khi cho xu?t b?n, c?ng nh?  vai trò không th? thi?u ???c c?a TS. Lê V? Hà ? c??ng v? Th? ký Ban biên t?p trong vi?c giao d?ch ??i ngo?i và giúp TBT KT duy?t, ch?nh s?a ti?ng Anh các b?n th?o .

PGS. TS. Nguy?n Linh Trung

TS. Lê V? Hà

Sau khi trao ??i, cân nh?c các ph??ng án, H?i ngh? ?ã ?i ??n th?ng nh?t m?t ph??ng án t? ch?c Ban biên t?p, (Ban biên t?p k? thu?t- BBT KT), theo mô hình ?i?u ph?i tr?c ti?p gi?a TBT KT và các Associate Editor, không qua khâu trung gian Phó TBT KT.

Trong mô hình này H?i ngh? nh?t trí vinh danh GS. Hu?nh H?u Tu? là TBT Danh d?, kiêm C? v?n c?a JEC.

TBT KT nhi?m k? m?i (th?i h?n 2 n?m) s? ???c b?u ch?n d?a trên s? ?ng c?/ ?? c? nh?ng ng??i có th? ??m nh?n trách nhi?m t? ch?c BBT KT th?c hi?n ???c các m?c tiêu c?a JEC.

TBT KT ???c b?u ch?n s? là ng??i ??ng ??u BBT KT, ch?u trách nhi?m l?a ch?n các Associate Editor thu?c các l?nh v?c chuyên môn khác nhau, các ??n v? khác nhau ?? th?c hi?n ???c m?c tiêu ?? ra c?a JEC, ??ng th?i  quy ??nh cách th?c làm vi?c gi?a TBT KT và các Associate Editor.

PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o ???c b?u ch?n k? t?c trách nhi?m TBT KT c?a GS Hu?nh H?uTu?

Cu?c b?u ch?n Technical Editor-in-Chief cho JEC giai ?o?n 2017-2019 ?ã ???c ti?n hành  m?t cách nghiêm túc, th?n tr?ng,  b?t ??u t? 15/1/2017, k?t thúc ngày 25/2/2017.

Ngày 17/3/2017, cu?c h?p BBT ?? công b? k?t qu? b?u ch?n ?ã ???c ti?n hành t?i V?n phòng t?p chí JEC t?i Tr??ng ??i H?c Công Ngh?, ??i H?c Qu?c Gia 144 Xuân Th?y, C?u Gi?y, Hà N?i.

Cu?c h?p ?ã vinh d? ???c ?ón ti?p TS. Tân H?nh, PG? H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, Ph? trách C? S? t?i TP. H? Chí Minh tham d?.

Cu?c h?p BBT ngày 17/3/201717 t?i v?n phòng t?p chí JEC Hà N?i

GS. Phan Anh – T?ng biên t?p T?p chí ?i?n t?, H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam công b?  chính th?c: PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o, PGS. TS. H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, ?y viên BCH H?i Vô tuy?n ?i?n t? Vi?t Nam ???c l?a ch?n làm T?ng biên t?p K? thu?t (Technical Editor-in-Chief ) c?a ?n ph?m  JEC nhi?m k? 2017-2019 . M?t vinh d? và m?t trách nhi?m l?n ?ã ???c chính th?c trao cho PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o k? t? ngày 17/3/2017.

3

T? trái sang ph?i: GS. Phan Anh, PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o, TS. Tân H?nh, PGS. T? Tân (Phó CN Khoa ?T-VT, ?HCN)

PGS. TS Võ Nguy?n Qu?c B?o phát bi?u ý ki?n c?m ?n và trình bày v? ph??ng án tri?n khai ?? xây d?ng và phát tri?n t?p chí trong nhi?m k?. Các n?i dung mà PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o trình bày ?ã bám sát các n?i dung c?a ch??ng trình hành ??ng mà ?ng viên ?ã ??a ra trong quá trình tranh c?, ??ng th?i gi?i thích rõ h?n, c? th? h?n  m?t s? ?i?m.

Phát bi?u v? quan ?i?m ph?i h?p công tác v?i Executive Director (hi?n do PGS. TS. Nguy?n Linh Trung gi? trách nhi?m này), PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã phân tích t?ng ?i?m mà PGS. TS. Nguy?n Linh Trung ?ã nêu trong m?c gi?i pháp chung c?a b?n ?? xu?t mà PGS. Trung ?ã phát bi?u trong quá trình tranh c? và ?ã ??ng ý v? c? b?n v?i các ý ki?n ?ó.

H?i ngh? ?ã trao ??i và nh?t trí v?i ý ki?n ?? xu?t c?a TBT KT Võ Nguy?n Qu?c B?o v? vi?c thi?t l?p V?n phòng 2 cho JEC t?i H?c vi?n Công Ngh? B?u chính Vi?n thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh ?? h? tr? cho công vi?c c?a TBT KT.

TS. Tân H?nh, thay m?t cho H?c vi?n Công Ngh? B?u chính Vi?n thông C? s? t?i TP. H? Chí Minh phát bi?u, cam k?t s? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o hoàn thành nhi?m v?, bao g?m c? vi?c cung c?p ??a ?i?m và h? tr? nhân l?c cho V?n phòng 2 c?a JEC t?i H?c vi?n BCVT C? S? t?i TP. HCM.
T?ng biên t?p – GS. Phan Anh c?m ?n TS. Tân H?nh, ??ng ý s? ti?n hành kh?n tr??ng các th? t?c v? phía T?p chí ?i?n t? ?? h? tr? cho vi?c l?p V?n phòng 2 c?a JEC t?i TP. H? Chí Minh.

Các công vi?c kh?i ??u  nhi?m k? 

7

PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o, T?ng Biên t?p K? thu?t c?a JEC

Trong vòng 3 tu?n l? ??u tiên k? t? khi nh?n nhi?m v?, T?ng Biên t?p K? thu?t Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã t?p trung vào vi?c xây d?ng Ban biên t?p cho nhi?m k? m?i và gi?i quy?t nh?ng công vi?c c? v? bài v? còn t?n ??ng. Ban biên t?p c?a nhi?m k? m?i có s? tham gia ti?p c?a m?t s? thành viên tr??c ?ây và thêm nhi?u thành viên m?i. Cho ??n nay, BBT nhi?m k? 2017-2019  ?ã có 33 ng??i  v?i các ??c ?i?m sau:
–    Thành viên BBT ??u là các nhà khoa h?c tiêu bi?u, có thành tích công b? qu?c t? t?t, có uy tín khoa h?c trong ngành
–    Có s? tham gia c?a nhi?u tr??ng ??i H?c Vi?t Nam:  Tr??ng ??i H?c Bách Khoa Hà N?i, Tr??ng ??i H?c Bách Khoa TP. H? Chí Minh, Tr??ng ??i H?c Bách Khoa ?à N?ng, H?c vi?n Công ngh? B?u chính Vi?n thông, H?c Vi?n K? Thu?t Quân S?, ??i H?c Qu?c T?, ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên TP. H? Chí Minh, và ??i H?c Tôn ??c Th?ng.
–    Trong s? 33 thành viên có: 16 thành viên trong n??c và 17 thành viên n??c ngoài, g?m : 5 t? Úc, 1 t? Brazil, 1 t? Pháp, 3 t? Nh?t, 1 t? Hàn, 1 t? Malaysia, 4 t? Anh, 2 t? M? và 16 t? Vi?t Nam.

–    Trong s? 33 thành viên: có 14 là thu?c l?nh v?c Communications, 1 là computer science, 3 là electronics, 2 là microwave và antenna, 6 là networking, 3 là signal processing.

(Ngu?n tin: T?p chí ?i?n t?, http://rev.org.vn/tin-hoat-dong-xay-dung-va-kien-toan-tap-chi-jec.html)

Hits: 39

Hội thảo khoa học “A Tutorial on the 5G Ecosystem and Research Challenges” của GS. Kumbesan Sandrasegaran – Đại học Kỹ thuật Sydney, New South Wales, Australia

Vào ngày 03/03/2017, Khoa Vi?n Thông II – H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? Thành Ph? H? Chí Minh (HVCS) –  ?ã t? ch?c bu?i h?i th?o khoa h?c do GS. Kumbesan Sandrasegaran, ??i h?c K? thu?t Sydney, Australia, trình bày v? ch? ?? “A Tutorial on the 5G Ecosystem and Research Challenges”. Trong bu?i h?i th?o khoa h?c, GS. Sandrasegaran ?ã trình bày các nghiên c?u m?i nh?t và các thách th?c ?? xây d?ng h? sinh thái v? m?ng truy?n thông không dây th? h? th? ti?p theo (5G) – m?t ch? ?? ?ang thu hút nhi?u s? quan tâm c?a các nhà nghiên c?u, các nhà s?n xu?t và ??u t? trên toàn th? gi?i.

Tham d? bu?i h?i th?o có ??i di?n Ban lãnh ??o HVCS, ??i di?n lãnh ??o Khoa Vi?n thông II cùng các gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS. Bu?i h?i th?o là d?p ?? các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên c?a HVCS giao l?u v?i GS. Sandrasegaran và trao ??i v? nh?ng ??nh h??ng và công ngh? c?a m?ng vô tuy?n th? h? m?i 5G.

Sau bài Seminar, GS. Sandrasegaran ??i di?n ??i h?c K? thu?t Sydney th?o lu?n v?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông C? S? T?i TP. H? Chí Minh v? nh?ng kh? n?ng h?p tác nghiên c?u, th?c hi?n các d? án chung, ??c bi?t trong b?i c?nh chính quy?n TP. HCM ph?n ??u ??n n?m 2025 xây d?ng TP. HCM tr? thành “Thành ph? thông minh” nh?m thúc ??y phát tri?n kinh t?; nâng cao ch?t l??ng môi tr??ng s?ng và ch?t l??ng ph?c v? ng??i dân.

??i H?c K? thu?t Sydney là m?t trong các tr??ng ??i h?c k? thu?t hàng ??u c?a Australia. Tr??ng ???c x?p h?ng th? 45 trong b?ng x?p h?ng th??ng niên th? h?ng các tr??ng ??i h?c th? gi?i (QS World University Rankings) n?m 2015, 2016. Ngoài ra, ??i H?c K? Thu?t Sydney (UTS) ???c x?p h?ng n?m sao (m?c x?p h?ng cao nh?t) trong h? th?ng QS Stars™, h? th?ng công nh?n ch?t l??ng giáo d?c xu?t s?c ? b?c ??i h?c.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?i th?o, Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o thay m?t HVCS t?ng quà l?u ni?m, c?m ?n GS. Sandrasegaran dành th?i gian giao l?u và trao ??i v?i các nhà khoa h?c, gi?ng viên và sinh viên. Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o c?ng bày t? mong mu?n h?p tác v?i GS. Sandrasegaran trong ho?t ??ng NCKH, ?ào t?o nghiên c?u sinh và xây d?ng các nhóm nghiên c?u m?nh trong H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông.

Hits: 13

Thông báo tuyển sinh viên tham gia NCKH tại Lab Thông Tin Vô Tuyến HVCS

THÔNG BÁO TUY?N SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN C?U KHOA H?C

http://ft.ptithcm.edu.vn/bo-mon/lab-thong-tin-vo-tuyen

Lab Thông tin Vô tuy?n vô tuy?n t?i H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TP. H? Chí Minh là m?t trong nh?ng Lab nghiên c?u lý thuy?t hàng ??u t?i Vi?t Nam ??nh h??ng nghiên c?u các v?n ?? liên quan ??n thông tin vô tuy?n, ??c bi?t ? l?p v?t lý. Lab ?ã th?c hi?n thành công nhi?u d? án nghiên c?u c?p nhà n??c, c?p b?, và thành ph? H? Chí Minh, và công b? nhi?u trong công trình khoa h?c trong và ngoài n??c, xem thêm t?i: http://hcm.ptit.edu.vn/staff/~baovnq/index.html

Nh?m m?c ?ích nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, nghiên c?u  khoa h?c và giúp hình thành c?ng ??ng nghiên c?u khoa h?c trong sinh viên ?ang theo h?c t?i HVCS, Lab Thông tin Vô tuy?n tuy?n các b?n sinh viên ?am mê nghiên c?u khoa h?c tham gia vào Lab v?i nh?ng m?c tiêu nh? sau:

 • Các b?n sinh viên c? h?i tham gia nghiên c?u khoa h?c chuyên nghi?p và giao l?u h?c h?i v?i các chuyên gia ??u ngành.
 • Nâng cao các k? n?ng m?m c?ng nh? hình thành k? n?ng làm vi?c và t? duy ??c l?p.
 • Các b?n sinh viên ???c trang b? ki?n th?c chuyên sâu v? chuyên ngành vô tuy?n, chuyên ngành m?ng vi?n thông, ??c bi?t v? các m?ng truy?n thông vô tuy?n th? h? m?i.
 • Các k?t qu? nghiên c?u ??t ???c phát tri?n thành ?? tài nghiên c?u khoa h?c c?p sinh viên, tham gia các cu?c thi v? khoa h?c công ngh??? án t?t nghi?p
 • H? th?c t?p t?t nghi?p, ??nh h??ng công vi?c và nghiên c?u sau ??i h?c.

Các h??ng nghiên c?u lý thuy?t và th?c nghi?m: 

 • Thu th?p n?ng l??ng vô tuy?n
 • B?o m?t l?p v?t lý
 • Vô tuy?n nh?n th?c
 • K? thu?t chuy?n ti?p
 • Truy?n thông h?p tác
 • M?ng vi?n thông và ?ng d?ng
 • M?ng quang-vô tuy?n
 • Công ngh? cho m?ng vô tuy?n th? h? 5G
 • Thành ph? thông minh…

??i t??ng: Các b?n sinh viên ?ang theo h?c t?i HVCS.

??a ?i?m nghiên c?u: Phòng B02 Lab Thông Tin Vô tuy?n t?i H?c vi?n C? S? Qu?n 1.

Gi?ng viên h??ng d?n:

??ng ký (qua Google form): https://goo.gl/forms/P9X4utPhr27hxGF12

Hits: 7

CỰU SINH VIÊN PTIT TIẾT LỘ BÍ QUYẾT “SĂN” HỌC BỔNG DU HỌC NGÀNH VIỄN THÔNG Ở HÀN QUỐC

q

Cao Ng?c Trang t?ng là du h?c sinh ngành Vi?n Thông t?i Hàn Qu?c và hi?n t?i là nghiên c?u sinh t?i Úc. Cùng trò chuy?n v?i nhân v?t ?? cùng khám phá nh?ng kinh nghi?m xin h?c b?ng cùng v?i nh?ng tr?i nghi?m h?c t?p t?i ngôi tr??ng Kyung Hee University, Hàn Qu?c có truy?n th?ng gi?ng d?y t? n?m 1949 ??n nay nhé.

Chào Trang, Lí do nào ?ã khi?n Trang quy?t ??nh h?c chuyên ngành Vi?n Thông và t?i sao ch? l?i ch?n Hàn Qu?c làm ?i?m ??n du h?c?

Nh?ng công ngh? m?i, ??c bi?t là vi?n thông luôn h?p d?n Trang. Chính vì v?y Trang ?ã thi vào H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông, m?t trong nh?ng tr??ng ?ào t?o vi?n thông hàng ??u Vi?t Nam. Càng h?c, Trang càng th?y nó “ ??p” và thú v?. Michael Strahan Nh?ng th?y cô ? PTIT ?ã truy?n c?m h?ng cho Trang nên Trang quy?t ??nh s? theo ?u?i s? nghi?p nghiên c?u ngành Vi?n Thông và tìm ki?m c? h?i h?c t?p chuyên sâu.
V?i Trang, Hàn Qu?c là m?t trong nh?ng n??c phát tri?n m?nh m? v? vi?n thông và c?ng là m?t môi tr??ng h?c t?p lí t??ng. Vì v?y, Trang ?ã n? l?c trao d?i chuyên môn, ngo?i ng? và tìm hi?u các ?i?u ki?n thi?t y?u s?n h?c b?ng.
??u n?m 2012, Trang ?ã nh?n ???c s? gi?i thi?u c?a Th?y B?o (PGS.TS Võ Nguy?n Qu?c B?o – Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2, H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông c? s? t?i TPHCM), ??n cu?i n?m 2012 Trang ?ã thành công khi ???c tr??ng Kyung Hee c?p h?c b?ng Th?c s?.

Quá trình chu?n b? cho con ???ng du h?c t?i Hàn c?a ch? di?n ra nh? th? nào?

Trang chia s?: “Các ?i?u ki?n thi?t y?u bao g?m m?t b?ng ?i?m ??p, ki?n th?c chuyên ngành v?ng, ti?ng Anh t?t, kinh nghi?m làm vi?c và ho?t ??ng xã h?i. Nike Foamposite One
Và th? là, hành trình ?? ??t ???c t?ng y?u t? m?t ?ã ???c v?ch ra
.”

Th? nh?t, ??i v?i m?t ?ng viên h?c b?ng, m?t t?m b?ng lo?i ?u là ?u th? l?n trong cu?c c?nh tranh kh?c li?t giành t?m vé du h?c ???c tài tr? toàn ph?n. B?i ??n gi?n, nó m?t ph?n ch?ng minh ???c th?c l?c và kh? n?ng ti?p thu ki?n th?c khi b?n qua h?c ? m?t môi tr??ng qu?c t?. Vì v?y, 4 n?m ??i h?c, ch? ?ã c? g?ng không ng?ng và là á khoa ??u ra khóa D07 ?? t?ng kh? n?ng c?nh tranh.

Th? hai, quá trình h?c ti?ng Anh và tham gia các ho?t ??ng xã h?i c?ng ???c l?ng ghép trong th?i gian này. Canada Goose Rideau Parka Quan ?i?m ngay t? ??u c?a Trang là ti?ng Anh c?c kì c?n thi?t, không ch? ?? ?áp ?ng yêu c?u h?c b?ng mà còn giúp ích cho quá trình giao ti?p, h?c t?p và vi?t công b? khoa h?c. Nike Zoom Crusader Vì v?y, Trang không chú tr?ng vào luy?n thi l?y b?ng mà t?p trung vào vi?c th?c t?p ti?ng Anh. Canada Goose Homme Lúc h?c ? PTIT, Trang th??ng tham kh?o các sách chuyên ngành b?ng ti?ng Anh và tham gia các câu l?c b? ti?ng Anh. Lúc n?p h? s? h?c b?ng, Trang b? ra 1 tháng t? ôn luy?n IELTS và ?ã ??t k?t qu? v??t yêu c?u. Trang khuy?n khích các b?n sinh viên nên ??c tài li?u b?ng ti?ng Anh. Doudoune Parajumpers Pour Femme Vi?c ?ó không ch? giúp trao d?i kh? n?ng ngo?i ng? mà còn giúp các b?n ti?p c?n v?i ngu?n ki?n th?c phong phú và cách gi?i thích v?n ?? m?ch l?c.

Th? ba, ??i v?i sinh viên k? thu?t, kinh nghi?m làm nghiên c?u khoa h?c là m?t y?u t? quan tr?ng ??i v?i h?u h?t các h?c b?ng. Parajumpers Femme Long Bear Quá trình này giúp nâng cao ki?n th?c chuyên môn r?t nhi?u và t?ng tính c?nh trang cho h? s? xin h?c b?ng. Womens Jordan Retro 4 B?i v?y, tích lu? kinh nghi?m nghiên c?u là m?t y?u t? c?n thi?t ?? xin h?c b?ng du h?c.

Trong quá trình theo h?c t?i Hàn Qu?c, ??i v?i b?n thân Trang có g?p nh?ng khó kh?n nào không?

Nh?ng khó kh?n v?i m?nh ??t l?

Tr?i qua hai n?m nghiên c?u t?i Hàn Qu?c, Trang c?ng ??i di?n v?i không ít khó kh?n, t? khí h?u, thói quen sinh ho?t ??n v?n hóa x? Hàn và ??c bi?t là n?i nh? nhà da di?t nh?ng c?ng v?i s? quy?t tâm ch? ?ã v??t qua t?t c? và bù l?i là Trang có nh?ng ngày tháng tr?i nghi?m tuy?t v?i.

w

Ng?c Trang t?i Hàn Qu?c – v?n vui v? v??t qua khó kh?n c?a chính b?n thân.

Hi?n t?i, Trang có ?ang ti?p t?c con ???ng h?c t?p nghiên c?u c?a mình?

K?t thúc ch?ng ???ng h?c th?c s? t?i Hàn Qu?c, v?i s? kiên trì, n? l?c không ng?ng, m?t l?n n?a, Trang ti?p t?c có c? h?i nh?n ???c h?c b?ng ti?n s? toàn ph?n t?i Úc vào n?m 2015 do tr??ng University of Melbourne c?p.

Cu?i cùng, Trang có th? ti?t l? v? k? ho?ch h?c t?p và làm vi?c trong t??ng lai ?

Nh?ng d? ??nh t??ng lai

Trang th? hi?n s? quy?t tâm và mong mu?n r?ng sau này có th? tr? thành m?t gi?ng viên t?t. Khi ???c h?i v? ý ngh?a c?a h?c b?ng này ??i v?i con ???ng s? nghi?p c?a Trang, Trang chia s? r?ng: “ ?ây này là m?t trong nh?ng may m?n l?n nh?t c?a mình, h?c b?ng này không nh?ng giúp nâng cao ki?n th?c chuyên môn mà còn t?o môi tr??ng ?? tr?i nghi?m, hoàn thi?n b?n thân h?n. New Balance 009 femme Qua ?ó Trang c?ng th?m cám ?n ??n gia ?ình, ng??i thân, th?y cô, và ??c bi?t là Th?y Võ Nguy?n Qu?c B?o ?ã giúp ?? cho Trang có th? ??t ???c ??c nguy?n h?c t?p và nghiên c?u t?i môi tr??ng qu?c t?”.

Ch?ng ???ng tr??c m?t còn r?t dài, r?t xa, và ch?c ch?n s? vô cùng thú v?.

C?m ?n nh?ng chia s? c?a Trang và xin chúc Trang h?c t?t, hoàn thành ???c ??c m? c?a mình.

Hits: 85

Lãnh đạo Học Viện làm việc với Khoa Viễn Thông 2 về triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017

4

Vào ngày 18/08/2016, Khoa Vi?n Thông 2 có cu?c h?p tri?n khai k? ho?ch và nhi?m v? n?m h?c 2016-2017 v?i lãnh ??o H?c Vi?n C? S?. Tham d? bu?i h?p có Th?y Tân H?nh (Phó Giám ??c H?c Vi?n), lãnh ??o c?a các phòng ?ào T?o và Khoa H?c Công Ngh? và Phòng T? Ch?c Hành Chính.

Th?y B?o thay m?t Ban ch? nhi?m khoa báo cáo nh?ng nét chính c?a Khoa, bao g?m công tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và h?p tác qu?c t?. N?m h?c 2016-2017 là m?t ?i?m m?c, khi Khoa b?t ??u ti?n hành công tác nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o và lên k? ho?ch ki?m ??nh ?ào t?o ngành. Ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c c?a Khoa có kh?i s?c trong nh?ng n?m g?n ?ây xu?t phát t? Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n. T? tr?ng công b? c?a Khoa Vi?n Thông 2 chi?m tr?ng s? trong công b? c?a H?c Vi?n C? S? nói riêng và H?c Vi?n nói chung. Khoa Vi?n Thông 2 cùng v?i Phòng thí nghi?m thông tin vô tuy?n ?ã tri?n khai nhi?u ho?t ??ng khoa h?c: seminar khoa h?c, h?p tác nghiên c?u trong và ngoài n??c, t?ng b??c t?o ???c phong trào nghiên c?u trong khoa, c? th? ?ã thu hút ???c các Th?y/Cô tham gia các ho?t ??ng công b? khoa h?c. Khoa ti?p t?c duy trì các quan h? qu?c t? s?n có và m? r?ng các quan h? khác, ví d? nh?: Vi?n nghiên c?u v? Thông Tin và Truy?n Thông (NiCT, Nh?t B?n): tri?n khai d? án IVO ASEAN th? nghi?m công ngh? 5G cho tuy?n tàu ?i?n s? 1 c?a TP. HCM, ??i h?c Center for Communications, Media and Information Technology, Aalborg University Copenhagen: tri?n khai d? án Internet cho nông thôn Vi?t Nam, ??i H?c Khoa H?c và K? Thu?t Hong Kong: t? ch?c h?i th?o v? Smart Cities vào tháng 11/2016 t?i H?c Vi?n c? S?, ??i h?c UTS (Úc): tri?n khai ch??ng trình ti?n s? hai b?ng, Tri?n khai ch??ng trình BUILD-IT v?i ??i h?c ASU và tri?n khai các ghi nh? v?i ??i H?c Lille 1, Pháp.

Bên c?nh ?ó, Khoa ?ã chú tr?ng h?p tác v?i các doanh nghi?p trong ngành trong th?i gian g?n ?ây, ví d? Terrabit, CMC, FPT, VNPT Technology, Mobifone, Viettel, ?? (1) h?p tác nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao công ngh?, (2) trao ??i nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o, và (3) t?o c? h?i th?c t?p và vi?c làm cho sinh viên.

Th?y Tân H?nh k?t lu?n khoa Vi?n Thông 2 là m?t trong nh?ng khoa ch? l?c c?a H?c Vi?n. Khoa c?n ti?p t?c ??i m?i gi?ng d?y, t?ng c??ng vi?c t??ng tác giáo viên v?i ng??i h?c giúp: (1) Hi?u sinh viên thi?u các k? n?ng và ki?n th?c nào, (2) T?ng c??ng n?ng l?c t? h?c và t? ?ào t?o c?a sinh viên và (3) Thành l?p câu l?c b? ??i nhóm chuyên ngành.

*********

Hits: 5

TS. Tân Hạnh – Phó Giám Đốc Học Viện – tiếp và làm việc với Giáo Sư Phạm Anh Vũ, Giáo Sư của Đại Học California, Davis

Prof. Vu meeting

Vào ngày 12/7/2016, TS. Tân H?nh – Phó Giám ??c H?c Vi?n ?ã ti?p và làm vi?c v?i Giáo S? Ph?m Anh V?, Giáo S? c?a ??i H?c California, Davis và kiêm giám ??c phòng thí nghi?m nghiên c?u Davis v? sóng milimet. Cùng tham d? bu?i làm vi?c còn có TS. Nguy?n Ng?c Minh (Tr??ng Khoa ?i?n T? 1), TS. Nguy?n L??ng Nh?t (Tr??ng Khoa K? Thu?t ?i?n T? 2), PGS. TS. Võ Nguy?n Qu?c B?o (Tr??ng Khoa Vi?n Thông 2).

Hai bên ?ã trao ??i tình hình nghiên c?u và gi?ng d?y ??i h?c và sau ??i h?c, ??c bi?t trong l?nh v?c siêu cao t?n, thi?t k? anten và các ?ng d?ng trong l?nh v?c thông tin vô tuy?n. Hai bên ?ã nh?t trí s? ti?n hành các ho?t ??ng h?p tác nghiên c?u c? th?: cùng t? ch?c các h?i ngh? qu?c t? chuyên ngành, cùng h? tr? các ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c và cùng th?c hi?n các d? án nghiên c?u.

Tr??c khi k?t thúc bu?i h?p, GS. V? c?ng ?ã c?m ?n H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông ?ã và ?ang ?ào t?o nh?ng th? h? sinh viên xu?t s?c, mà trong ?ó hi?n là thành viên nghiên c?u xu?t s?c c?a phòng thí nghi?m Davis c?a ??i H?c California.

Tân H?nh thay m?t H?c Vi?n Công Ngh? B?u Chính Vi?n Thông t?ng quà l?u ni?m c?m ?n GS. Ph?m Anh V? ?ã dành th?i gian làm vi?c v?i H?c Vi?n, m? ra m?t kênh h?p tác trong ?ào t?o và nghiên c?u cho các b?n sinh viên gi?a H?c vi?n và ??i H?c California Davis.

Hits: 88