Tham dự tập huấn “How to increase your chances of getting published” ngày 03 tháng 10 năm 2017

John Wiley & Sons, Inc (Wiley) s? cùng v?i BUILD IT t? ch?c m?t bu?i h?i th?o:

Tên h?i th?o: “How to increase your chances of getting published” (Làm cách nào ?? t?ng c? h?i ???c xu?t b?n) – website: click t?i ?ây

Th?i gian: vào 8:00 sáng – 12:00 tr?a ngày 03/10/2017

T?i: phòng Training c?a ASU – l?u 2, toà nhà C, 65 Hu?nh Thúc Kháng, Q1, TPHCM (thu?c tr??ng Cao ??ng K? thu?t Cao Th?ng)

?ây là d?p ?? ng??i tham d? ???c g?p ?ai di?n c?a Wiley và tìm hi?u cách th?c c?a quá trình ???c ??ng bài vi?t/nghiên c?u nh?m giúp cho th?y cô t?ng c? h?i ???c ??ng bài. ??ng th?i, ?ây c?ng là d?p ?? các th?y cô trao ??i, t?ng thêm k? n?ng trong công tác nghiên c?u và chuy?n giao ki?n th?c và c?p nh?t ch??ng trình gi?ng d?y.

Bu?i t?p hu?n này s? ??c bi?t h?u ích cho các th?y cô lãnh ??o phòng ?ào t?o, các phó tr??ng khoa c?ng nh? các th?y cô t?p trung theo h??ng nghiên c?u.

?ính kèm trong email này là th? m?i chính th?c t? phía d? án và ch??ng trình chi ti?t. Ngoài ra, flyer c?a ch??ng trình c?ng ???c ?ính kèm ?? nhà tr??ng thu?n ti?n chia s? website ho?c m?ng xã h?i.

?? tham d?, click t?i ?ây