Home »

Thông báo nộp quyển báo cáo TTTN và ngày báo cáo lớp D14CQVT-L16CQVT

Thân g?i Sinh viên và các b?n L?p tr??ng,

V?n phòng Khoa thông báo th?i gian n?p quy?n báo cáo và ch?m báo cáo TTTN c?a l?p D14CQVT và L16CQVT nh? sau:

Ngày 30/7/2018: Sinh viên n?p quy?n báo cáo TTTN v? cho L?p tr??ng.

Ngày 31/7/2018: L?p tr??ng t?p h?p quy?n báo cáo g?i v? v?n phòng Khoa t?i Qu?n 1.

L?u ý: quy?n báo cáo TTTN ph?i làm ?úng form m?u Khoa quy ??nh, có gi?y xác nh?n ?óng d?u tròn c?a ??n v? th?c t?p (b?n chính) và BM4 (b?n chính).

Ngày báo cáo: 8h30 ngày th? N?m 02/08/2018.

??a ?i?m: H?c Vi?n C? s? Qu?n 1.

??i di?n VPKVT.