Thông báo tuyển dụng: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

 THÔNG BÁO TUY?N D?NG

K? s? ?i?n t? Vi?n thông cho m?ng 4G

T?ng Công ty M?ng l??i Viettel thu?c T?p ?oàn Vi?n thông Quân ??i là nhà qu?n lý, khai thác m?ng l??i vi?n thông toàn c?u, hi?n nay ?ang qu?n lý, v?n hành khai thác m?ng l??i vi?n thông trong n??c và hàng ch?c Công ty th? tr??ng trên th? gi?i do Viettel ??u t?.

?? b? sung, nâng cao ch?t l??ng ??i ng? chuyên gia, k? s? ?áp ?ng yêu c?u tri?n khai m?ng l??i 4G toàn c?u, T?ng Công ty có mong mu?n m?i nh?ng ?ng viên xu?t s?c v? làm vi?c cùng xây d?ng T?ng Công ty v?ng m?nh, góp ph?n kh?ng ??nh v? th? c?a Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?. C? th?:

I. V? trí tuy?n d?ng: K? S? ?I?N T? VI?N THÔNG CHO M?NG 4G. S? l??ng: 100 ng??i.

II. Mô t? công vi?c:

 • Tham gia vào quy ho?ch, thi?t k? m?ng 4G
 • Tr?c ti?p th?c hi?n l?p ??t, tích h?p, phát sóng, v?n hành khai thác và t?i ?u m?ng 4G t?i Vi?t Nam và các th? tr??ng n??c ngoài.
 • Tham gia nghiên c?u, ?? xu?t các gi?i pháp, tính n?ng, công ngh? m?i ?? t?i ?u nâng cao ch?t l??ng m?ng.
 • Ghi chú: Sau tuy?n d?ng các k? s? s? ???c b? trí công vi?c phù h?p v?i chuyên môn, kh? n?ng và s? ?am mê c?a t?ng ng??i.

III. Tiêu chu?n nhân s?:

 • Gi?itính: Nam/N?.
 • ?? tu?i: Không quá 28 tu?i.
 • Trình ??: T?t nghi?p ??i h?c chính quy lo?i Khá tr? lên chuyên ngành ?i?n t? Vi?n thông ho?c Sinh viên n?m cu?i thu?c các H?c vi?n và Tr??ng ??i h?c (hoàn thành ch??ng trình các môn h?c c?a nhà tr??ng chu?n b? t?t nghi?p n?m 2016).

    Tiêu chu?n ti?ng Anh: ??t TOEIC t? 500 tr? lên ho?c các ch?ng ch? ti?ng Anh khác t??ng ???ng (sau khi vào làm vi?c 6 tháng ph?i ??t tociec 650).

 • N?m, hi?u b?n ch?t các ki?n th?c c? b?n lý thuy?t v? ?i?n t? vi?n thông.
 • Sáng t?o, n?ng ??ng, trách nhi?m, ch?u áp l?c công vi?c cao, có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c theo nhóm.
 • Có t? ch?t t?t, ?am mê làm k? thu?t vi?n thông, t? duy phân tích, t?ng h?p, giao ti?p t?t.
 • Trung th?c, trách nhi?m, c?n th?n, t? m?, ch?u ???c áp l?c công vi?c cao.
 • S?n sàng làm vi?c dài h?n trong và ngoài n??c.
 • Lý l?ch rõ ràng, không có ti?n án, ti?n s?.

IV. Quy?n l?i:

 • ?ng viên ???c ch?n ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, sáng t?o, c?nh tranh, phát tri?n, n?ng ??ng có nhi?u c? h?i th?ng ti?n.
 • Ch? ?? l??ng, th??ng, chính sách ?ãi ng? thu hút và h?p d?n hàng ??u Vi?t Nam theo n?ng l?c và k?t qu? công vi?c c?a t?ng cá nhân; ???c h??ng B?o hi?m Xã h?i, B?o hi?m Y t? theo quy ??nh c?a Quân ??i và Lu?t Lao ??ng.
 • C? h?i h?c t?p, nghiên c?u, làm vi?c trong n??c và các n??c trên th? gi?i.

V. Yêu c?u h? s?:

1. H? s?:

 • ??n xin vi?c (vi?t tay).
 • B?n sao công ch?ng b?ng c?p và các ch?ng ch? chuyên môn ??t ???c.
 • V?i sinh viên chu?n b? t?t nghi?p: Gi?y xác nh?n sinh viên n?m cu?i (h?c xong chu?n b? t?t nghi?p) và xác nh?n b?ng ?i?m k?t qu? h?c t?p. B?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? liên quan khác (n?u có).
 • CV ghi rõ n?ng l?c chuyên môn, kinh nghi?m h?c t?p nghiên c?u.
 • S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng ho?c c?a nhà tr??ng.
 • Gi?y khám s?c kh?e (6 tháng g?n nh?t).
 • 03 ?nh 3×4 m?i nh?t (sau ?nh ghi rõ h? tên).

Ngoài bì h? s? ghi rõ: V? trí tuy?n d?ng, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i liên h?.

2. Cách th?c, ??a ?i?m và h?n g?i h? s?:

 • ?ng viên g?i h? s? d? tuy?n qua 1 trong 2 ???ng sau:

(1) G?i h? s? ?i?n t? t?i trang web:

 http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/Index.do.

 (Khi tham gia tuy?n d?ng s? b? sung h? s? b?n c?ng).

(2) Ho?c h? s? chuy?n phát nhanh ??n: Phòng T?ng h?p, Trung tâm K? thu?t Khu v?c 3, T?ng Công ty M?ng l??i Viettel. Tòa nhà N6, 158/2A Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM. ?i?n tho?i: 08.62961331 (liên h? trong gi? hành chính).

 • Th?i h?n cu?i nh?n h? s?: 05/10/2016 (tính theo d?u b?u ?i?n).

Ghi chú:

 • Ch? g?i tham gia tuy?n d?ng các ?ng viên ??t yêu c?u. H? s? ?ã n?p không hoàn tr? l?i.
 • Nh?ng h? s? không g?i qua 1 trong 2 ???ng trên s? không ???c xét tuy?n.
 • Viettel tuy?t ??i không thu b?t c? kho?n ti?n nào c?a ?ng viên khi n?p h? s? tham gia d? tuy?n và khi trúng tuy?n vào làm vi?c t?i Viettel.

One comment

 • I spent four years trying EVERYTHING in Online Dating, and through a huge amount of trial and error, I produced a system that I will share for you. This book will take you, step by step, through everything you need to know to double, triple or even quadruple the number of women you meet online.

Leave a Reply

Your email address will not be published.